Reklama

BIOMEDLUB (BML): Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 84/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwór (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje, iż Spółka w dniu 20 grudnia 2017 roku, powzięła informację o rejestracji w dniu 15 grudnia 2017 roku, przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki: zmiana par. § 9 ust. 1, dodano w § 9 ust. 1 Statutu Spółki kolejny punkt oznaczony literą ł).

Reklama

Wskazane wyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane uchwałą zarządu nr 37/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Spółka poniżej podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki, zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki przed zmianą:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 335 581 zł (pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 53.355.810 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),

c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),

d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),

h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),

j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2 000 000 (dwa miliony),

k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy).”

Brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki po zmianie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 746 041 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 57 460 041 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),

b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),

c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),

d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 ( siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy),

h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),

j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2 000 000 (dwa miliony),

k) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy),

l) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy),

ł) 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące sześćset).”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-20Włodzimierz ParzydłoCzłonek Zarządu
2017-12-20Grzegorz StefańskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »