Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Rejestracja zmian Statutu Spółki - raport 23

Raport bieżący nr 23/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna ("Emitent, Spółka”) informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 6 lipca 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Emitenta z dnia 17 czerwca 2021 r. Natomiast tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty uchwałą nr 18 ZWZ Emitenta.

Reklama

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść dokonanych zmian:

1.§ 9 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty, o których mowa w art 396 par 2 i 3 KSH. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 KSH, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.”

2.§ 13 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu po 1 (jednym) głosie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu po 1 (jednym) głosie.

2.Żadna z akcji spółki nie jest uprzywilejowana.”

3.§ 21 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,

3) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,

5) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

6) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

7) zmiana statutu,

8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji,

9) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,

10)(skreślony),

11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

12) rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,

13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

14) nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,

15) inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 KSH.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,

4) tworzenie lub znoszenie funduszów specjalnych,

5) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,

6) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

7) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

8) zmiana statutu,

9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji,

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

12) rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,

13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

14) nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,

15) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach lub przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem zgodnie z art. 395 § 21 KSH,

16) inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 KSH.”

4. § 22 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Spółka zamieszcza ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla spółek publicznych.”

5.§ 23 ust 7. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"7. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"7. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także oświadczenia dotyczącego niezależności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz o powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

6.Skreśla się § 25A ust 3. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania

i zawieszania w czynnościach tych osób.”

7.§ 26 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) skreślony,

3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej,

4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

5) wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,

7) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) skreślony,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

4) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania członków Zarządu,

5) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5.”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »