Reklama

PEKAES (PEK): Rejestracja zmian Statutu Spółki PEKAES SA uchwalonych przez NWZ PEKAES SA, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2010 roku - raport 45

Raport bieżący nr 45/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd PEKAES SA informuje, że Spółka w dniu 21 października 2010 roku powzięła informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2010 roku dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 6 ust. 5 oraz § 6 ust. 6 Statutu Spółki uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 21 czerwca 2010 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku.

Reklama

Treść dokonanych zmian Statutu Spółki:

1.       § 6 ust. 5 w brzmieniu:

   " 5.    Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.194.000,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych w drodze emisji 1.194.0000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. Powyższe warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 29/II/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii L Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L."

otrzymał następujące brzmienie:

    "5. Skreślony"

2.       § 6 ust. 6 w brzmieniu:

    "6. Zbycie akcji serii L, w okresie jednego roku od dnia ich objęcia, wymaga wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki uprzedniej pisemnej zgody na takie zbycie."

otrzymał następujące brzmienie:

    "6. Skreślony"

Poniżej przedstawiamy tekst jednolity Statutu Spółki PEKAES SA uwzględniający ostatnie zarejestrowane zmiany:

STATUT

PEKAES Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.Spółka działa pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu firmy PEKAES SA.

 

§ 2

1.Siedzibą Spółki jest miasto Błonie.

2.Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Założycielami Spółki są:

 

1)       Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES" z siedzibą w Warszawie,

2)       Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

3)       "DAL" Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.   Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,

2.  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

3.   Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,

4.Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z,

5.Transport kolejowy towarów - PKD 49.20.Z,

6.Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.20.Z,

7.Działalność morskich agencji transportowych - PKD 52.29.A,

8.Działalność usługowa wspomagająca transport morski - PKD 52.22.A,

9.Transport lotniczy towarów - PKD 51.21.Z,

10.Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy - PKD 52.23.Z,

11.Przeładunek towarów w portach morskich - PKD 52.24.A,

12.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - PKD 52.24.C,

13.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,

14.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,

15.Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,

16.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z,

17.Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,

18.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z

19.Pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z

20.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A

21.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z

22.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z

23.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z

24.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z

25.Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z

26.Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,

27.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

28.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,

29.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

31.Działalność firm centralnych (head offices) doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.10.Z,

32.Produkcja opakowań drewnianych - PKD 16.24.Z,

33.Pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,

34.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

35.Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29.Z,

36.Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,

37.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,

38.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,

39.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z,

40.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z

41.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,

42.Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z,

43.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,

44.Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

45.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z,

46.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD 78.10.Z,

47.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z,

48.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

49.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,

50.Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,

51.Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - PKD 82.19.Z.

 

2.  Istotna  zmiana  przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

 

KAPITAŁY

§ 6

 

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.020.870,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 33.020.870 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, wyemitowanych kolejno jako akcje w seriach od B do K.

2.Wszystkie akcje serii B, C, D ,E ,F ,G ,H ,I , J, K są opłacone w całości.

3.Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.

4.Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.

5.   (skreślony).

6.   (skreślony).

§ 7

 

1.Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane.

2.Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 8

 

1.Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

2.Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 9

 

Kapitał zakładowy może być obniżony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 10

 

Kapitał zapasowy Spółki tworzy się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 11

(skreślony)

 

§ 12

(skreślony)

 

 

ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

1.Zarząd,

2.Rada Nadzorcza,

3.Walne Zgromadzenie.

§ 14

 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".

 

A. ZARZĄD

§ 15

 

1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 16

 

1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2.Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3.Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 17

 

1.Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

2.      Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

1)       regulamin Zarządu,

2)       regulamin organizacyjny Spółki,

3)       tworzenie i likwidacja oddziałów,

4)       zaciąganie kredytów i pożyczek,

5)       przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6)       udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 24 ust.2 pkt 2 i 3,

7)       rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust.2 pkt 1 i 2,

8)       sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie tych spraw wymaga uzasadnienia Zarządu.

 

§ 18

 

Opracowywanie planów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

 

§ 19

 

1.         Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu.

2.         Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

3.         Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.

§ 20

 

1.       Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2.       Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

3.       Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

 

§ 21

 

1.       Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

2.       Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, ustalając ich treść w drodze uchwały i wskazując równocześnie osobę upoważnioną do zawarcia umów z Członkami Zarządu.

 

§ 22

 

1.       Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka.

2.       Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 21.

 

 

B. RADA NADZORCZA

§ 23

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 

 

§ 24

1.       Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)       ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2)       ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,

3)       ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

4)       składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3),

5)       wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

6)       zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7)       zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,

8)       uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9)       zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

10)   (skreślony),

11)   udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki.

 

2.       Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

 

1)       nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,

2)       rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 150.000,00 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,

3)       udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym.

 

3.       Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

 

1)       zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,

2)       delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

3)      ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

4)      udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

 

4.       Objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 

5.       Sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej, o ile dotyczy:

 

1)       zmiany statutu lub umowy spółki,

2)       podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

3)       połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

4)       zbycia akcji lub udziałów spółki,

5)       zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych,

6)       rozwiązania i likwidacji spółki.

 

§ 25

 

1.       Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając jednocześnie termin delegacji oraz szczegółowe warunki i zakres wykonywanych czynności nadzorczych.

2.       Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 26

 

1.       Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2.       Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

3.   Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających ze Spółką w istotnym powiązaniu, w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

 4.  Warunki określone w ust. 3 muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.

 

§ 27

 

1.       Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2.       Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.

3.       Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 28

 

1.       Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2.       Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia.

3.       Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

4.       Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

5.       Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

6.       Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

 

§ 29

 

1.       Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego członka Rady.

2.       W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

3.       Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

 

§ 30

 

1.       Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni w trybie § 29.

2.       Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3.       Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.

4.       Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5.       Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwal Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

6.       Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

7.       Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

 

§ 31

 (skreślony)

 

§ 32

 

1.       Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.       Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

3.       Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

4.       Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

 

 

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33

 

1.       Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

2.        Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub niniejszego Statutu, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3.       Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia,

4.       Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa powyżej.

5.       Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 zd. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 34

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

 

§ 35

(skreślony)

 

§ 36

(skreślony)

 

§ 37

 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

 

§ 38

 

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 39

(skreślony)

 

§ 40

 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 41

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

 

§ 42

 

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

 

1)       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2)       udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3)       podział zysku lub pokrycie straty,

4)       ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

 

§ 43

 

1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

 

1)       zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2)       podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

3)       emisja obligacji każdego rodzaju,

4)       (skreślony),

5)       tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

6)       użycie kapitału zapasowego,

7)       postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

 

2.    Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

 

1)       połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

2)       zawiązanie przez Spółkę innej spółki.

 

§ 44

 

1.       Projekty uchwał, materiały i wnioski przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być uzasadnione oraz przedkładane z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej.

2.       Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 45

 (skreślony)

 

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 46

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

 

§ 47

 

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów przepisów ustawy o rachunkowości.

§ 48

 

1.       Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1)       kapitał zakładowy,

2)       kapitał zapasowy,

3)       kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4)       pozostałe kapitały rezerwowe,

5)       zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

2.       Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

 

§ 49

Zarząd Spółki jest obowiązany:

 

1)       sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,

2)       poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

3)       złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

4)       przygotować dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego,

5)       sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego,

6)       poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

7)       złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

8)       przygotować dokumenty wymienione w pkt 5 w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego.

 

§ 50

 

1.       Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

1)       dywidendę dla akcjonariuszy,

2)       pozostałe kapitały i fundusze,

3)       inne cele.

2.       Podejmując uchwałę o podziale zysku, walne zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

3.       Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej Spółki.

 

POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 51

 

1.       Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane w raporcie bieżącym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych. Pozostałe ogłoszenia Spółka publikuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

2.       Po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst Statutu na stronie internetowej Spółki.

3.       Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

 

1.       Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

2.   Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.
Jacek Machocki - Prezes Zarządu
Marek Pomian-Biesiekierski - Prokurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »