Reklama

TESGAS (TSG): Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 29 sierpnia 2012 roku dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 5 ust 1 Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A., z dnia 29 czerwca 2012 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym 12/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Reklama

Treść § 5 ust 1 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany:

"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),

2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),

3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),

4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11 .Z),

5) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25,12.Z),

6) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),

7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

9) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),

10) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),

11) Produkcja opakowań z metali (25.92.Z),

12) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),

13) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z),

14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).

15) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),

16) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

17) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych I motocyklowych (PKD 28.11.Z),

18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),

19) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),

20) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),

21) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),

22) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),

23) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),

24) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),

25) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),

26) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 28.29.Z),

27) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),

28) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),

29) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),

30) Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),

31) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),

32) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

33) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

34) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

35) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

36) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

37) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

38) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),

39) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),

40) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),

41) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

42) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)

43) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),

44) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

45) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

46) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

47) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),

48) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

49) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

50) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

51) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),

52) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

53) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),

54) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

55) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

56) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),

57) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

58) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),

59) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

60) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),

61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

62) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

63) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),

64) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

65) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

66) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z),

67) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),

68) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

69) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

70) Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),

71) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),

72) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

73) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

74) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej Niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

75) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

76) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

77) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

78) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

79) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

80) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z),

81) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

82) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

83) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

84) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

85) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

86) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

87) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

88) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

89) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

90) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

(PKD 77.12.Z),

91) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

92) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

93) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

94) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

95) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

96) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

97) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)."

Treść § 5 ust 1 po dokonaniu zmiany:

"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),

2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z),

3) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),

4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11 .Z),

5) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25,12.Z),

6) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),

7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

9) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),

10) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z),

11) Produkcja opakowań z metali (25.92.Z),

12) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),

13) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z),

14) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z).

15) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),

16) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

17) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych I motocyklowych (PKD 28.11.Z),

18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),

19) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),

20) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),

21) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),

22) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),

23) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),

24) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z),

25) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),

26) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 28.29.Z),

27) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),

28) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),

29) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),

30) Produkcja maszyn dla metalurgii (PKD 28.91.Z),

31) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),

32) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

33) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

34) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),

35) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

36) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

37) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

38) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),

39) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),

40) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),

41) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

42) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)

43) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),

44) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

45) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

46) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

47) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),

48) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

49) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

50) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

51) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),

52) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

53) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),

54) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

55) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

56) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),

57) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

58) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),

59) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

60) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),

61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

62) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

63) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),

64) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

65) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

66) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z),

67) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),

68) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

69) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

70) Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),

71) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),

72) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

73) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

74) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej Niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

75) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

76) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),

77) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

78) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

79) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

80) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z),

81) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

82) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

83) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

84) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

85) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

86) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

87) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

88) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

89) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

90) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

(PKD 77.12.Z),

91) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

92) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

93) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

94) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),

95) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

96) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

97) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

98) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z),

99) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),

100) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą

wodą (PKD 25.30.Z),

101) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),

102) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),

103) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

104) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD

41.10.Z)."

Podstawa prawna: §38 ust 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Wodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »