Reklama

MAGELLAN (MAG): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 90

Raport bieżący nr 90/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Magellan S.A. informuje, iż Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydanym w dniu 06.06.2014 r. w sprawie o sygn. akt: LD.XX NS-REJ.KRS/009903/14/764, na mocy którego zmieniony został Statutu Magellan S.A.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Magellan S.A.

Poniżej zestawienie zmian w Statucie Spółki:

Reklama

- § 3 w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

5. 64.91.Z Leasing finansowy,

6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

16. 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- przyjął brzmienie:

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

5. 64.91.Z Leasing finansowy,

6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

16. 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,

27. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

28. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

29. 45.19 Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

30. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

31. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

32. 47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

33. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

34. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

35. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

36. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

37. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,

38. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

39. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

40. 43.31.Z Tynkowanie,

41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

43. 43.34.Z Malowanie i szklenie,

44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

47. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

48. 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

49. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

50. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

51. 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

52. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

53. 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

54. 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

55. 69.10.Z działalność prawnicza.

- § 6 w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.954.226,40 złotych (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:

(a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;

(b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;

(c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

- przyjął brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 978 379,70 złotych (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

(a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;

(b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;

(c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;

(d) 80 511 (osiemdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 97 711,20 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 325 704 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset czterech) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

- § 17 ust.2 pkt. 15 w brzmieniu:

rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających w ramach pojedynczej transakcji 7,5 % ( siedem i pół procenta) kapitałów własnych Spółki;

- przyjął brzmienie:

§ 17 ust.2 pkt. 15

wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających w ramach pojedynczej transakcji 7,5 % ( siedem i pół procenta) kapitałów własnych Spółki;

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-18Urban KielichowskiCzłonek Zarządu
2014-06-18Rafał KarnowskiProkurent Magellan S.A.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »