Reklama

WIELTON (WLT): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 26

Raport bieżący nr 26/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd”) zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałą nr 22 oraz 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2020 r.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

I. dokonane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 7 lipca 2020 r. -

Reklama

1. dodał do § 2 ust. 1 punkty:

"22) 70.10.Z- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

23) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,

24) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.”

2. nadał następujące nowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:

"1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 7 (siedmiu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.”

3. nadał następujące nowe brzmienie § 7 Statutu:

"1. Tryb pracy Zarządu, podział kompetencji oraz podział podległych obszarów pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. W zakresie spraw nieprzekraczających zwykłego zarządu w podległym sobie obszarze każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. W sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagane jest podjęcie uchwały Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego Wiceprezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu albo czterech Członków Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”

4. nadał następujące nowe brzmienie § 10 ust. 1, 4, 5, 6, 7 i 8 Statutu:

"1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w niniejszym Statucie na Wspólną Kadencję, która wynosi 5 lat. Pierwsza Wspólna Kadencja rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Jakub Prozner będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Jakub Prozner jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Łukasz Tylkowski będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Łukasz Tylkowski jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

6. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez uprawnione do tego podmioty zostanie odwołany lub jego mandat wygaśnie z innych przyczyn, a uprawniony do tego podmiot nie powoła nowego członka Rady Nadzorczej na jego miejsce w drodze stosownego oświadczenia woli w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia od Zarządu z wezwaniem do powołania nowego członka Rady Nadzorczej - które powinno być skierowane do uprawnionego podmiotu w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia przez Zarząd wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej - wówczas Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

7. W sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej nie zostanie powołany w sposób określony w ust. 6 zd. 2 powyżej, wówczas taki nowy członek zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie, które Zarząd zwoła w tym celu niezwłocznie. Niezależnie od powyższych postanowień ust. 6 w przypadku upływu kadencji, podmioty uprawnione do powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, stosownie do postanowień ust. 2 do 5, zobowiązane są powołać członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze stosownego oświadczenia woli, które powinno być złożone najpóźniej w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków ustępującej Rady Nadzorczej i przed przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie powoła członka bądź członków Rady Nadzorczej nowej kadencji stosownie do zapisów powyższych wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie.

8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek a posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.”

5. dodał w § 10 ust. 9 Statutu o treści:

"9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

6. nadał następujące nowe brzmienie § 11 ust. 1 i 2:

"1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wielton za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. (a) i (b),

d) zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton oraz rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton,

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

f) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

g) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,

i) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

j) ustalenie zasad wynagrodzenia Zarządu w ramach przyjętej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A

k) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli możliwość ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat,

m) ocena, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.”

II. dokonane Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z dnia 7 lipca 2020 r. -

nadał następujące nowe brzmienie § 10 ust. 2 i 3 Statutu:

"2. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Mariusz Szataniak, jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Mariusz Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Mariusz Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, tak długo jak Pan Paweł Szataniak, jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, będzie posiadał co najmniej 20% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś tak długo jak Pan Paweł Szataniak będzie posiadał co najmniej 10% akcji Spółki, Pan Paweł Szataniak jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2020-08-04Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »