FAM (FAM): Rejestracja zmiany statutu - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M.St.Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 7 kwietnia 2010r. zmian Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2010 roku w ten sposób, że:

- usunięto art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

Reklama

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 11 z dnia 17 maja 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 871.740 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych), poprzez emisje nie więcej niż 3.006.000 (trzy miliony sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

-dodano art. 14.4 w brzmieniu:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, zwołuje jego posiedzenia, wyznacza proponowany porządek obrad posiedzeń, a także ustala wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami zarządu. Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym.

- dodano art. 14. 5 w brzmieniu:

Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu

Art. 19.4 o dotychczasowej treści:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym, jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są dopisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb procedowania Rady Nadzorczej w trybie pisemnym i za pomocą środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Art. 19.5 o dotychczasowej treści:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Art. 22.2 pkt.7 o dotychczasowej treści:

Wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie i zbycie akcji, lub innego mienia, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, wg ostatniego bilansu

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

Wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy.

- dodano art. 22.2 pkt 13 w brzmieniu:

Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego.

Art. 30.9 o dotychczasowej treści:

Emisja obligacji, w tym: zamiennych lub z prawem pierwszeństwa

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

Podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także podejmowanie uchwał o emisji obligacji zwykłych lub o upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

- dodano art. 30A w następującym brzmieniu:

Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik;Opis

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rejestracja | równości | rejestracje | nieruchomości | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »