Reklama

SWISSMED (SWD): Rejestracja zmiany Statutu Emitenta - raport 15

Raport bieżący nr 15/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 08 września 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższa zmiana została zarejestrowana na mocy postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 września 2021 r. i wpisana w tym samym dniu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców.

Reklama

Poniżej Emitent podaje treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu uchwalonych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r.

Treść zmienionego § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób”.

Treść zmienionego § 13 ust. 6 Statutu Spółki:

"6. Członek Zarządu składa rezygnację, zgodnie z postanowieniami art. 369 Kodeksu spółek handlowych”.

Treść zmienionego § 14 ust. 4 Statutu Spółki:

"4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

1) ustanowienie i odwołanie prokury,

2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,

3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

4) zaciąganie kredytów i pożyczek,

5) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej”.

Treść zmienionego § 15 Statutu Spółki:

"§ 15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

Treść zmienionego § 17 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków”.

Treść zmienionego § 18 Statutu Spółki:

“§ 18. 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.

2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku, w Warszawie lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów "za” niż "przeciw”. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

9. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.

10. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania”.

Treść zmienionego § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,

b) powoływanie Członków Zarządu,

c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu,

d) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,

e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,

f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,

g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

i) składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,

j) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

ł) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej”.

Treść nowego § 19 ust. 4 Statutu Spółki:

"4. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 11 lipca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi, a także w regulaminie komitetu audytu”.

Treść zmienionego § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych”.

Treść zmienionego § 24 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki:

"8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 §4-5 KSH”.

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą powyżej wskazane zmiany Statutu, która przyjęta została uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 Spółka informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 i § 15 Statutu Spółki z dniem 08 września 2021 r. weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dniu 17 sierpnia 2021 r. o powołaniu Pani Anny Litwic na członka Zarządu Spółki. W związku z powyższym z dniem 08 września 2021 r. rozpoczął się bieg kadencji Pani Anny Litwic, jako członka Zarządu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-08Roman WalasińskiPrezes ZarząduRoman Walasiński
2021-09-08Anna LitwicCzłonek ZarząduAnna Litwic

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »