Reklama

WORKSERV (WSE): Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS”), wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki ("Statut”).

Reklama

Powyższa zmiana Statutu polega na:

• dodaniu, na mocy uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.12.2018 r., § 6e Statutu w brzmieniu następującym:

"§ 6 e

W związku ze wskazanym w:

1) § 6 a powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 21.900 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 219.000 (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii C, nastąpi wraz z ich dematerializacją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("Dematerializacja”);

2) § 6 b powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 27.300 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 273.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii D, nastąpi wraz z ich Dematerializacją;

3) § 6 c powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą 12 304,20 zł (dwanaście tysięcy trzysta cztery złote 20/100) poprzez emisję nie więcej niż 123 042 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii W, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii E, nastąpi wraz z ich Dematerializacją;

4) § 6 d powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję nie więcej niż 291.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii F, nastąpi wraz z ich Dematerializacją

- wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi łącznie 90.604,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset cztery złote 20/100).”.

• wykreśleniu w całości § 6b Statutu oraz zmianie numeracji § 6c - § 6e Statutu, na mocy uchwały nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.12.2018 r., w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 6c stanowić będzie § 6b;

- dotychczasowa treść § 6d stanowić będzie § 6c;

- dotychczasowa treść § 6e stanowić będzie § 6d.

• zmianie, na mocy uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.12.2018 r., § 7 ust. 5 Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"5. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w drodze stosownej uchwały podjętej w interesie Spółki kwalifikowaną większością 80% głosów oddanych.”

• wykreśleniu § 10 ust. 7 oraz 7a Statutu oraz na zmianie numeracji §10 ust. 8 – 12 Statutu, na mocy uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.12.2018 r., w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść §10 ust. 8 stanowić będzie §10 ust. 7;

- dotychczasowa treść §10 ust. 9 stanowić będzie §10 ust. 8;

- dotychczasowa treść §10 ust. 10 stanowić będzie §10 ust. 9;

- dotychczasowa treść §10 ust. 11 stanowić będzie §10 ust. 10;

- dotychczasowa treść §10 ust. 12 stanowić będzie §10 ust. 11.

• zmianie, na mocy uchwały nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.12.2018 r., § 10 ust. 7 Statutu (numeracja nadana zgodnie z punktem powyżej), poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"7. Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.”

• przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.12.2018 r., w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony na mocy uchwały nr 6/2018 NZW Spółki z dnia 14.12.2018 r.

Podstawa prawna:

§5 pkt 1) w zw. z §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-17Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu
2019-01-17Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »