Reklama

WORKSERV (WSE): Rejestracja zmiany Statutu Spółki. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Work Service S.A. ("Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 26 lutego 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zmiany statutu Spółki ("Statut”).

Powyższa zmiana Statutu, przyjęta uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020 r., polega na:

Reklama

1) zmianie § 10 ust. 1 punkt e) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;”

2) zmianie dotychczasowego § 10 ust. 1 statutu Spółki poprzez zastąpienie w punkcie q) kropki średnikiem oraz dodanie kolejnych punktów r) i s) w brzmieniu:

"r) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

s) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

3) zmianie dotychczasowego § 12 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5-10 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice-Chairman, President). Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”

4) zmianie dotychczasowego § 12 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"2. W przypadku rezygnacji przed upływem kadencji lub w przypadku zgonu członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka w miejsce rezygnującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może przekraczać jednej czwartej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa powyżej.”

5) wykreśleniu dotychczasowego § 12 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, oraz zmianie dotychczasowego § 12 ust. 5 poprzez nadanie mu numeru § 12 ust. 3 oraz nowego, następującego brzmienia:

"3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”.

6) zmianie numeracji § 12 statutu Spółki w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 12 ust. 7 stanowić będzie § 12 ust. 4,

- dotychczasowa treść § 12 ust. 8 stanowić będzie § 12 ust. 5,

- dotychczasowa treść § 12 ust. 9 stanowić będzie § 12 ust. 6,

- dotychczasowa treść § 12 ust. 10 stanowić będzie § 12 ust. 7,

- dotychczasowa treść § 12 ust. 11 stanowić będzie § 12 ust. 8,

- dotychczasowa treść § 12 ust. 12 stanowić będzie § 12 ust. 9,

- dotychczasowa treść § 12 ust. 13 stanowić będzie § 12 ust. 10.

7) zmianie dotychczasowego § 13 ust. 5 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

8) wykreśleniu dotychczasowego § 13 ust. 6, ust. 7, ust. 10 i ust. 14 statutu Spółki, oraz zmianie dotychczasowego § 13 ust. 9 poprzez nadanie mu numeru § 13 ust. 7 oraz nowego, następującego brzmienia:

"7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta poza posiedzeniem jest ważna pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jej członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie poza posiedzeniem Rady Nadzorczej może zarządzić Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.”

9) zmianie dotychczasowego § 13 ust. 11 statutu Spółki poprzez nadanie mu numeru § 13 ust. 8 oraz nowego, następującego brzmienia:

"8. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.”

10) zmianie dotychczasowego § 13 ust. 13 statutu Spółki poprzez nadanie mu numeru § 13 ust. 10 oraz nowego, następującego brzmienia:

"10. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na zgromadzenie Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym zgromadzeniu Rady Nadzorczej, które winno odbyć się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia zgromadzenia Rady Nadzorczej, które nie przyjęło takiej uchwały.”

11) zmianie numeracji § 13 statutu Spółki w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 13 ust. 8 stanowić będzie § 13 ust. 6,

- dotychczasowa treść § 13 ust. 12 stanowić będzie § 13 ust. 9.

12) zmianie dotychczasowego § 16 ust. 2 punkt b) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 4;”

13) zmianie dotychczasowego § 16 ust. 2 statutu Spółki poprzez zastąpienie w punkcie ee) kropki średnikiem oraz dodanie kolejnych punktów ff), gg) i hh) w brzmieniu:

"ff) uszczegółowianie elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do wykonania tych czynności przez Walne Zgromadzenie;

gg) decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadkach i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie w tym dokumencie;

hh) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

14) zmianie dotychczasowego § 17 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"2. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego § 17. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.”

15) wykreśleniu dotychczasowego § 17 ust. 3 i ust. 4 statutu Spółki oraz zmianie numeracji § 17 w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 17 ust. 5 stanowić będzie § 17 ust. 3,

- dotychczasowa treść § 17 ust. 6 stanowić będzie § 17 ust. 4,

- dotychczasowa treść § 17 ust. 7 stanowić będzie § 17 ust. 5,

- dotychczasowa treść § 17 ust. 8 stanowić będzie § 17 ust. 6.

16) zmianie dotychczasowego § 27 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Postanowienia § 12 ust. 1 i 2, dotyczące Niezależnych Członków Rady Nadzorczej mają po raz pierwszy zastosowanie do Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powoływanych w Spółce po dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie tych postanowień do treści Statutu.”

17) zmianie dotychczasowego § 28 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Plan Biznesowy oznacza plan biznesowy Spółki na lata 2013 2017, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 6 lutego 2013 r. lub zmieniony przez Radę Nadzorczą na podstawie umocowań wymienionych w § 16 ust cc).”

Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 15.10.2020 r., uchwałą nr 36/2020, przyjęło tekst jednolity Statutu w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony na mocy uchwały nr 36/2020 ZZW Spółki z dnia 15.10.2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2021-02-26Nicola Dell'EderaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »