Reklama

GREENX (GRX): Rozpoczęcie programu terenowego na obszarze ARC - raport 7

RAPORT UNI - PL nr

7

/

2022

RAPORT UNI - PL nr7/2022

• W nadchodzących tygodniach rozpoczęty zostanie program terenowy w obszarze ARC prowadzony przez pięć zespołów geologów wyposażonych w specjalistyczne pojazdy.

• Zidentyfikowane i łatwo dostępne miejsca występowania miedzi rodzimej oraz siarczków podzielone zostały na obszary priorytetowe, na terenie których będą pobrane próbki, wykonane odwierty rdzeniowe oraz badania geofizyczne.

• ARC jest przedsięwzięciem o znacznej skali (powierzchnia obszaru objętego koncesją wynosi 5 774 km2) opartym o historyczne wyniki prac poszukiwawczych i niedawno przeprowadzone analizy, które wskazują na występowanie na tym terenie rozległego systemu mineralnego, w którym mogą się znajdować światowej klasy złoża miedzi

Reklama

• System mineralny ARC wskazuje na wysoki potencjał mineralizacji miedzi występującej w strukturach bazaltowych, uskokowych i osadowych, analogicznych do istotnego gospodarczo Półwyspu Keweenaw w stanie Michigan w USA

• W nadchodzących kwartałach spodziewanych jest wiele nowych informacji na temat postępu programu terenowego oraz wyników prowadzonej analizy danych historycznych

Spółka GreenX Metals Limited (dalej: GreenX lub Spółka) z przyjemnością informuje o otrzymaniu wszelkich wymaganych zezwoleń dla programu terenowego zaplanowanego na 2022 r. w ramach projektu Arctic Rift Copper (dalej: ARC lub Projekt ARC), którego realizacja rozpocznie się w nadchodzących tygodniach. Prace terenowe prowadzone będą przez pięć zespołów geologów wyposażonych w specjalnie dostosowane pojazdy terenowe (ATV). Zespoły wraz ze sprzętem do prowadzenia badań terenowych zostaną wysłane drogą morską z Islandii, a na obszar projektu ARC dotrą poprzez fiord Independence (rys. 1).

W ramach najnowszych analiz wyników badań historycznych stwierdzone zostały liczne łatwo dostępne złoża miedzi rodzimej i siarczku miedzi, którym nadane zostało priorytetowe znaczenie na potrzeby prowadzenia prac w ramach programu terenowego, który realizowany będzie na obszarze Discovery Zone, Neergaard Dal i Uskoku Knutha (rys. 1). Prace prowadzone w ramach kampanii terenowej polegać będą na pobieraniu próbek, mapowaniu, wierceniu rdzeniowym w wybranych miejscach oraz badaniach geofizycznych, w tym sejsmicznych, elektromagnetycznych i radiometrycznych. Do prowadzenia prac terenowych wykorzystywany będzie przenośny spektrometr XRF, przy czym zespoły geologów dysponować będą dostępem do internetu satelitarnego, by umożliwić przesyłanie wyników badań w czasie rzeczywistym. Kierownikiem programu terenowego będzie dr Jonathan Bell.

GreenX spodziewa się napływu wielu nowych informacji w nadchodzących kwartałach na temat postępów programu terenowego i wyników prowadzonej na bieżąco analizy danych historycznych.

PROJEKT ARC W ZARYSIE

Zdaniem GreenX położenie geologiczne i cechy obszaru ARC wskazują na istnienie na tym terenie rozległego systemu mineralnego z potencjałem występowania złóż miedzi.

Wielka skala formacji mineralnych, rozległe anomalie miedziowe w połączeniu ze współistniejącymi zjawiskami mineralogicznymi są analogiczne do największych formacji miedziowych znanych na świecie. W związku z tym GreenX uważa, że ARC ma potencjał, by stać się zagłębiem metalogenicznym o globalnym znaczeniu.

W ramach wcześniej prowadzonych na tym terenie programów terenowych stwierdzone zostało rozległe występowanie miedzi i srebra na powierzchni:

•stwierdzono, że 80% próbek osadów strumieniowych pobranych do badań geochemicznych, zawiera miedź rodzimą

•miedź rodzima występuje in situ lub w postaci skonsolidowanych osadów miedziowych przy czym pojedyncze klastry miedzi rodzimej ważą do 1 kg+

•wysoko zmineralizowane siarczki miedzi o zawartości do 2,15% Cu i 35,5g/t Ag na 4,5 m. rzeczywistej szerokości, pochodzą z próbek pobranych z wykopów badawczych w strefach uskokowych (zob. komunikat GreenX z 20 stycznia 2022 r. zatytułowany „Nowe złoża miedzi zidentyfikowane w ramach Projektu ARC”)

•wyniki badań poszczególnych próbek wykazują znacznie wyższe udziały, w tym:

o 53,8% Cu i 2 480 g/t Ag o 7,9% Cu i 53 g/t Ag

o 20,7% Cu i 488 g/t Ag o 5,3% Cu i 112 g/t Ag

o 12,5% Cu i 385 g/t Ag o 5,0% Cu i 304 g/t Ag

o 9,0% Cu i 112 g/t Ag o 4,0% Cu i 82 g/t Ag

Mineralizacja o wysokiej zawartości miedzi zidentyfikowana w ARC związana jest z anomalią Minik (rys. 2), równoczesnymi magnetyczno-elektromagnetyczno-grawitacyjnymi właściwościami obszaru, w granicach którego występuje zmiana stanu utlenienia i szeroko rozpowszechniona miedź rodzima w osadach strumieniowych. Cechy te są przedstawiane jako ślady rozległego systemu hydrotermalnego. Częstotliwość występowania i wielkość formacji klastrów miedzi rodzimej oraz wysoka mineralizacja siarczków miedzi i srebra, które występują na powierzchni, zwiększa prawdopodobieństwo dokonania odkrycia złóż miedzi i stanowić będzie główny cel pierwszych prac w terenie.

W ramach projektu ARC istnieje wiele dodatkowych zidentyfikowanych celów i korzystnych warunków geologicznych, które mają zostać zbadane, w tym:

•Wysoce anomalny bazalt jest celem o wysokim priorytecie, który wcześniej nie był przedmiotem komercyjnych badań. Bazalty tego rodzaju stanowią źródło miedzi rodzimej.

•Zmineralizowane siarczkowo uskoki przechodzące przez te bazalty do leżących na nich osadów były przedmiotem pierwszych badań, które wykazały, że są one bogate w miedź i srebro. Wysokowartościowe siarczki występujące w tych uskokach będą przedmiotem dalszych poszukiwań.

•Przepuszczalny, gruboziarnisty piaskowiec w obrębie formacji Jyske Ås o wysokiej zawartości miedzi, która nie została jeszcze zbadana. Ta warstwowa mineralizacja stwarza potencjał znacznego poszerzenia obszaru znanej mineralizacji odsłoniętej w uskokach obszaru Discovery Zone.

Rozległy system mineralny ARC wykazuje perspektywiczne właściwości, w zakresie mineralizacji bazaltu, uskoków i skał osadowych, które pomimo atrakcyjnych parametrów pozostają praktycznie niezbadane.

STRUKTURALNA ANALIZA GEOLOGICZNA

Analiza strukturalna aktualnie dostępnych zbiorów danych geologicznych dotyczących Projektu ARC została niedawno przeprowadzona przez zaangażowanego w tym celu konsultanta specjalistę dra Marka Munro (zob. komunikat GreenX z 20 stycznia 2022 r. zatytułowany „Nowe złoża miedzi zidentyfikowane w ramach Projektu ARC”). W ramach swoich prac dr Munro potwierdził, że stwierdzone już wcześniej zasoby miedzi (rys. 2), w tym miedzi rodzimej i siarczków miedzi w strefie badań geologicznych, są związane z występującymi na tym obszarze uskokami odwróconymi. Występowanie uskoków odwróconych jest ważnym czynnikiem strukturalnym wskazującym na występowanie mineralizacji w Projekcie ARC, przy czym z ostatnich badań wynika zarówno większy obszar stwierdzonych już uskoków odwróconych (Uskok Eigil) wraz z powiązaną z nimi mineralizacją, jak i fakt występowania nieznanych dotąd uskoków odwróconych (Uskok Knuth i Uskok Doliny Neergaard) (rys. 3).

Stanowi to potwierdzenie stwierdzonych już wcześniej struktur mineralizacji przecinających zygzakowate bazalty powodziowe (rys. 4) i dodatkowo wzmacnia koncepcję analogii Projektu ARC z bogatym i znaczącym gospodarczo Półwyspem Keweenaw. W tej analogicznej lokalizacji w stanie Michigan w zmineralizowanych uskokach odwróconych następował przepływ płynów do osadów miedzi rodzimej związanej z warstwami w bazaltach powodziowych oraz siarczków miedzi w osadach znajdujących się powyżej. Przed rozpoczęciem eksploatacji Półwysep Keweenaw zawierał zasoby wynoszące ponad 7 mln ton miedzi zawartej w siarczkach i 8,9 mln ton miedzi rodzimej.

ZIDENTYFIKOWANE PERSPEKTYWY I OBSZARY DOCELOWE

Discovery Zone

Najlepiej rozpoznanym obszarem perspektywicznym w obrębie ARC jest miedzio- i srebronośna Discovery Zone, znajdująca się na północnym krańcu Neergaard Dal (rys. 3). Discovery Zone została zidentyfikowana w 2010 r. jako kontynuacja anomalii geochemicznej odkrytej przez zespół geologów rządowych w 1994 r.

Discovery Zone składa się z co najmniej trzech równoległych uskoków z brekcjami rozciągających się z północnego zachodu na południowy wschód. Uskoki są widoczne na odcinku co najmniej 2 km wzdłuż ich biegu, po czym znikają pod moreną. Discovery Zone jest otwarta w obu kierunkach.

Szerokość brekcji uskokowych jest zmienna – waha się od 1 m do 25 m. Litologię miejscową reprezentują czerwone piaskowce dolnej formacji Jyske Ås, przy czym są one bliskie wychodniom formacji Zig-Zag. W brekcjach występuje mineralizacja siarczkowo-miedziowa i tlenkowo-miedziowa. Do minerałów miedzionośnych należą chalkozyn, brochantyt, bornit, chalkopiryt i malachit. Mineralizacja przejawia się w dwóch głównych formach, w obrębie których występują dwie podformy:

1.Związana z brekcjami. Mineralizacja występuje w cienkich żyłach zdominowanych przez kwarc w obrębie brekcji uskokowej i zawiera rozsiane siarczki miedzi (rys. 5). Analiza tego materiału wykazała zawartość do 53,8% Cu i 2 480 g/t Ag (rys. 6).

W obrębie mineralizacji związanej z brekcjami znajdują się intensywnie potasowe, nieskonsolidowane materiały znane jako „Black Earth” (rys. 7). Liczne, ale nieciągłe poziomy o miąższości w przedziale 0,7–3 m mają długość od 2 m do 50 m. Materiał „Black Earth” zawiera wysokie poziomy miedzi i srebra, i przy rzeczywistej szerokości wynoszącej 4,5 m zawiera 2,15% Cu oraz 35,5 g/t Ag (linia odłamków nr 7, próbkowany interwał 5,25 m, szacowana rzeczywista szerokość 4,5 m).

2.Warstwowość. Mineralizacja występuje bezpośrednio w sąsiedztwie uskoków oraz obejmuje soczewki i wykwity chalkozynu i bornitu o długości od kilku mm do 15 cm (rys. 8).

W obrębie mineralizacji warstwowej znajduje się słabo skonsolidowany piaskowiec, który został zidentyfikowany jako potencjalnie rozległy horyzont docelowy w obrębie formacji Jyske Ås. Na wychodni występuje wszechobecny śródmiąższowy chalkozyn, bornit i chalkopiryt (rys. 19).

Formacja Zig-Zag

Skały flotacyjne miedzi rodzimej często występują w pobliżu formacji Zig-Zag w rejonie Discovery Zone i Doliny Neergaard (rys. 10). Poza obszarem ARC próbka odłamka skalnego o długości 1,5 m dostarczyła znacznej ilości 1,97% Cu, a próbka pobrana z pęcherzyków wypełnionych chalkozynem dostarczyła 3,17% Cu (rys. 11). Spółka i Greenfields Exploration Limited (GEX) uważają, że powszechne występowanie niskiej mineralizacji miedziowej, częste występowanie znacznych ilości miedzi rodzimej oraz próby miedzi pobrane na terenie koncesji mają bardzo istotne znaczenie.

Cenne nowe informacje na temat miejsc występowania miedzi rodzimej uzyskano z niedawno pozyskanych kronik powstałych w ramach rządowych prac poszukiwawczych prowadzonych na tym obszarze w latach 1979 i 1980 (zob. komunikat GreenX z 20 stycznia 2022 r. zatytułowany „Nowe złoża miedzi zidentyfikowane w ramach Projektu ARC”). W trakcie prac terenowych zidentyfikowane zostały liczne przykłady występowania miedzi rodzimej w powiązaniu ze skałami bazaltowymi w Dolinie Neergaard, głównej zorientowanej na północ-południe cechy Anomalii Minik (rys. 3).

Szczególnie uderzające jest to, że w centrum tej anomalii znajdują się opisane historycznie zasoby miedzi rodzimej występującej zarówno w brekcji (pęknięciach), jak i w jamach gazowych zlokalizowanych blisko siebie. Na Półwyspie Keweenaw okazy miedzi rodzimej ważące ponad 500 ton były wydobywane ze szczelin, zapoczątkowując pierwotną „gorączkę złota”. Jednak to miedź odkryta w jamach gazowych w bazaltach powodziowych stanowiła podstawę 99-letniej historii górnictwa tego regionu. Historyczny opis miedzi szczelinowej obok miedzi występującej w jamach w ramach Projektu ARC stanowi potwierdzenie analogii z Półwyspem Keweenaw oraz stanowi dowód na energiczne (korzystne) zjawisko mineralizacji wywołujące brekcje. Podmioty zaangażowane w realizację wspólnego przedsięwzięcia zbadają ten obszar w trybie priorytetowym podczas sezonu prac terenowych prowadzonych w 2022 r.

ARC – ANALOGICZNE OBSZARY GEOLOGICZNE

Pod względem celów eksploracyjnych w ARC, rozpoznana mineralizacja zaliczana jest do dwóch odrębnych typów złóż:

oMiedź warstwowa w osadach – w ramach tej rodziny typów złóż, ARC jest podobny do modeli złóż gigantycznego zagłębia Katangan Basin („Copperbelt”), Zechstein („European Kupferschiefer”) i White Pine-Presque Isle („White Pine”). Takie modele złóż stanowią znaczną część najwyższej jakości światowych złóż mineralnych ze względu na możliwie korzystne połączenie ich rozmiarów i zasobności.

oBazaltowa miedź rodzima – która jest stosunkowo słabo poznanym typem złoża. Złoża takie występują na całym świecie, jednak najłatwiej dostępna jest dokumentacja złóż amerykańskich i kanadyjskich (np. Keweenaw w stanie Michigan, Kennecott na Alasce, Sustut w Kolumbii Brytyjskiej). Spośród historycznych rodzimych okręgów miedziowych, Półwysep Keweenaw dominuje w literaturze, znane są też dotyczące go statystyki produkcji. Półwysep Keweenaw przed rozpoczęciem wydobycia posiadał zasoby 8,9 Mt miedzi rodzimej, z czego 6,5 Mt wydobywano przez około 100 lat od lat 40. XIX wieku. Większość komercyjnej produkcji miedzi rodzimej pochodziła ze złóż warstwowych, co ułatwiło osiągnięcie wysokich wskaźników produkcji i wczesne wprowadzenie mechanizacji. Warto zauważyć, że wydobycie ze „szczelin” pozwoliło na wydobycie mas miedzi rodzimej o masie setek ton.

Najbardziej zbliżonym do ARC geologicznym odpowiednikiem – w oparciu o obecny stan wiedzy – jest Półwysep Keweenaw, który przed rozpoczęciem wydobycia dysponował zasobami miedzi, w tym miedzi rodzimej i siarczkowej, o masie ponad 16 Mt i był, jak wspomniano powyżej, zasobnym zagłębiem górniczym. O ile Półwysep Keweenaw jest godny uwagi ze względu na występowanie miedzi rodzimej, istotne znaczenie ma również mineralizacja siarczkowa w osadach (rys. 12). Zasobność mineralizacji siarczków miedzi zawartych w dwóch znanych złożach wynosi około 4,5 Mt Cu. Złoża siarczków miedzi zawierają również znaczne ilości srebra, przy czym złoże White Pine dostarczyło 50 mln uncji srebra w ramach 2,0 Mt miedzi, która została wydobyta przy średnim poziomie 1% Cu i 12 g/t Ag. Kopalnia White Pine była eksploatowana w latach 1953-1996. Innym znanym złożem jest złoże siarczków miedzi Copperwood, które jest przedmiotem trwającej oceny ekonomicznej.

Oprócz wydobycia miedzi, w rejonie złóż mineralnych Michigan znajduje się również wysokiej klasy magmowe złoże niklowo-miedziano-siarczkowe Eagle Mine, odkryte przez Rio Tinto, a obecnie eksploatowane przez Lundin Mining. Komercyjne wydobycie z kopalni Eagle rozpoczęło się w 2014 r. Przewiduje się, że kopalnia wyprodukuje 163 tys. ton niklu, 134 tys. ton miedzi oraz platynę, pallad i kobalt w ciągu szacowanego dziewięcioletniego okresu eksploatacji.

O PROJEKCIE ARCTIC RIFT COPPER

Projekt Arctic Rift Copper (ARC) jest wspólnym przedsięwzięciem poszukiwawczym spółek GreenX i GEX. GreenX może nabyć 80% udziałów w ramach realizacji Projektu ARC, inwestując 10 mln AUD do października 2026 r. Projekt ARC jest skupiony na istotnych złożach miedzi występujących w wielu miejscach w ramach obszaru specjalnej koncesji eksploracyjnej o powierzchni 5 774 km2 położnej we wschodniej części północnej Grenlandii (rys. 13). Obszar ten był dotąd niedostatecznie rozpoznany, choć jest perspektywiczny w kontekście wydobycia miedzi, stanowiąc część nowo okrytej prowincji metalogenicznej o nazwie Kiffaanngissuseq. Eksperci sądzą, że prowincja ta jest pod względem geologicznym analogiczna do Półwyspu Keweenaw w stanie Michigan w USA, który przed rozpoczęciem eksploatacji zawierał zasoby wynoszące ponad +7 mln ton miedzi zawartej w siarczkach i 8,9 mln ton miedzi rodzimej. Podobnie jak w przypadku Półwyspu Keweenaw, o Projekcie ARC wiadomo, że zawiera na powierzchni siarczki miedzi o wysokim stopniu mineralizacji, „szczelinową” miedź i miedź rodzimą zawartą w jamach gazu i warstwach pomiędzy strumieniami lawy.

– KONIEC KOMUNIKATU –

Oświadczenie Osób Kompetentnych

Zawarte w niniejszym komunikacie informacje dotyczące wyników poszukiwań zostały zaczerpnięte z komunikatów z 6 października 2021 r. oraz 20 stycznia 2022 r. Z komunikatami tymi zapoznać się można na stronie internetowej Spółki pod adresem www.greenxmetals.com. GreenX potwierdza, że: a) nie są jej znane żadne nowe informacje ani dane, które miałyby istotny wpływ na informacje zawarte w komunikacie; b) żadne istotne założenia zawarte w komunikacie nie zdezaktualizowały się i nie uległy istotnej zmianie; oraz c) forma i kontekst prezentacji ustaleń Osób Kompetentnych w niniejszym raporcie nie zmieniły się w istotny sposób względem komunikatu.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »