BNPPPL (BNP): Rozpoczęcie realizacji programu odkupu akcji własnych kierowanego do uczestników programu motywacyjnego - raport 21

Raport bieżący nr 21/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank”) informuje, iż w dniu 12 maja 2021 r. podjął następujące uchwały:

1) uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków odkupu akcji własnych ("Szczegółowe Warunki Programu Odkupu”) w ramach programu odkupu akcji własnych prowadzonego na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 31 stycznia 2020 r. (odpowiednio "Program Odkupu” i "Uchwała NWZ”);

Reklama

2) uchwałę w sprawie realizacji Programu Odkupu w pierwszym Okresie Rozliczeniowym, tj. od dnia 14 maja 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Celem nabycia akcji własnych Banku w ramach Programu Odkupu jest zaoferowanie ich nabycia osobom, które w ramach programu motywacyjnego wprowadzonego w Banku na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 31 stycznia 2020 r. zmienionej Uchwałą nr 37/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020, otrzymały akcje Banku (”Program Motywacyjny”, "Osoby Uprawnione”).

W ramach Programu Odkupu akcje będą odkupowane wyłącznie od Osób Uprawnionych, które złożą do Banku wniosek o odkupienie ich akcji oraz w odniesieniu, do których Bank podejmie decyzję o nabyciu akcji. Liczba akcji własnych, które Bank nabędzie od każdej z Osób Uprawnionych nie przekroczy liczby akcji Banku, które ta Osoba Uprawniona otrzymała w ramach Programu Motywacyjnego. Program Odkupu daje Bankowi możliwość podejmowania decyzji w zakresie odkupu akcji od Osób Uprawnionych na podstawie Programu Motywacyjnego, ale ta możliwość nie stanowi gwarancji ani zobowiązania Banku do dokonania takiego odkupu.

Łączna liczba akcji własnych nabytych przez Bank od Osób Uprawnionych w ramach Programu Odkupu nie przekroczy 576 000 akcji. Minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję nabywaną w ramach Programu Odkupu będzie wynosić 1,00 złoty, zaś maksymalna - 200,00 złotych, a akcje będą nabywane po cenie rynkowej tj. po cenie równej średniej z cen zamknięcia akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonej wolumenem obrotu akcji Banku z trzech kolejnych dni roboczych przypadających bezpośrednio przed dniem podjęcia decyzji Banku o nabyciu akcji od Osób Uprawnionych.

Łączna maksymalna wysokość zapłaty za akcje nabywane w ramach Programu Odkupu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 50 000 000 złotych.

Program Odkupu rozpocznie się 14 maja 2021 r. i zakończy się 31 stycznia 2025 r., chyba, że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do odkupu lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane.

Realizacja Programu Odkupu, tj. nabywanie przez Bank akcji własnych realizowane będzie wyłącznie w okresach otwartych, tj. w okresie dwóch tygodni po zakończeniu każdego okresu zamkniętego.

Program Odkupu nie będzie realizowany:

• w okresach innych niż okresy otwarte, a w szczególności nie będzie realizowany w okresach zamkniętych;

• w okresach pomiędzy podjęciem przez Bank decyzji o opóźnieniu przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej a przekazaniem takiej opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej;

• w odniesieniu do Osób Uprawnionych posiadających dostęp do informacji poufnej Banku, która nie została przekazana do wiadomości publicznej – w okresie od powstania informacji poufnej do przekazania jej do wiadomości publicznej.

Realizacja Programu Odkupu podzielona jest ponadto na okresy rozliczeniowe, z których każdy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia danego roku i kończy się w dniu 31 marca roku następnego ("Okres Rozliczeniowy”), z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 14 maja 2021 r. i zakończy w dniu 31 marca 2022 r., a Ostatni Rozliczeniowy rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2024 r. i zakończy się w dniu 31 stycznia 2025 r.

W odniesieniu do każdego Okresu Rozliczeniowego Zarząd Banku podejmuje decyzję co do realizacji Programu

Odkupu w tym Okresie Rozliczeniowym, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) bieżącą sytuację finansową Banku;

b) ograniczenia czasowe i kwotowe Programu Odkupu wynikające z Uchwały NWZ i Szczegółowych Warunków Programu Odkupu;

c) liczbę akcji wyemitowanych przed rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego;

d) liczbę akcji odkupionych przez Bank przed rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego;

e) przewidywaną liczbę akcji do wydania w trakcje danego Okresu Rozliczeniowego.

Decyzja Zarządu, o której mowa powyżej może być podjęta przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego, którego dotyczy lub w trakcie trwania tego Okresu Rozliczeniowego. Zarząd jest uprawniony do zmiany decyzji, o której mowa powyżej w każdym czasie. Zarząd jest ponadto uprawniony do wstrzymania realizacji Programu Odkupu w trakcie trwania danego Okresu Rozliczeniowego.

W odniesieniu do pierwszego Okresu Rozliczeniowego Zarząd Banku podjął decyzję o realizacji Programu Odkupu począwszy od dnia 14 maja 2021 r., ustalając jednocześnie, że w pierwszym Okresie Rozliczeniowym odkupowi podlegać będzie nie więcej niż 99.864 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Banku.

Transakcje z Osobami Uprawnionymi w ramach Program Odkupu będą zawierane poza systemem obrotu, na podstawie indywidualnych umów zawieranych przez Bank z Osobami Uprawnionymi.

Zarząd Banku będzie przekazywać do publicznej wiadomości stosowne informacje o realizacji Programu Odkupu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-05-12 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »