BIOMEDLUB (BML): Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 11

Raport bieżący nr 11/2022

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum) - (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) - informuje, że otrzymał od akcjonariuszy Spółki, tj. MEDICARE – GALENICA spółka z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz INVESTCARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

Reklama

• "Podjęcie uchwały w sprawie: (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Powołane powyżej żądanie spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ zostało ono przedłożone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zostało zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zawiera uzasadnienie dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Treść żądania wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu .

Wniosek dotyczy objęcia porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały, wprowadzającej w Spółce Program Motywacyjny - w celu stworzenia w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, prowadzących do związania osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że – w uzupełnieniu do powyższego żądania - otrzymał od akcjonariuszy Spółki, tj. MEDICARE – GALENICA spółka z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz INVESTCARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach zgłoszenie obejmującej projekt uchwały dotyczącej opisanej powyżej sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powołane powyżej zgłoszenie spełnia wymogi określone w art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Treść zgłoszenia wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu .

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 401 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza nowy, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający punkty zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2021, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,

e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,

f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,

g) (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszony przez akcjonariuszy Spółki punkt porządku obrad został oznaczony numerem 8 punkt (litera) – g) zmienionego porządku obrad (w porównaniu do porządku obrad opublikowanego w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały (uzupełnione stosownie do powołanych powyżej wniosków akcjonariuszy Spółki) znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu .

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. (opublikowane w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. oraz na stronie internetowej Spółki: https://biomedlublin.com/pl/wza-2022/) pozostają bez zmian.

Wszelkie informacje związane ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r. (stosownie do powszechnie obowiązujących regulacji prawnych) zostaną umieszczone także na stronie internetowej Spółki: https://biomedlublin.com/pl/wza-2022/).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-11Maksymilian ŚwiniarskiPrezes Zarządu
2022-06-11Jakub WinklerCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »