Reklama

PBG (PBG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 PBG SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
 Dane finansowe dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej PBG za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku     
  I. Aktywa4 588 8463 740 7491 143 809968 554 
  II. Zobowiązania długoterminowe1 065 312598 294265 538154 910 
  III. Zobowiązania krótkoterminowe1 670 4301 480 069416 369383 219 
  IV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 627 5141 435 262405 672371 618 
  V. Kapitał podstawowy14 29514 2953 5633 701 
  VI. Liczba akcji (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  VIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  IX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)113,85100,4028,3826,00 
  X. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XI. Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,01193,8622 
  XII. Przychody ze sprzedaży477 635469 024120 184118 234 
  XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 47223 9248 4226 031 
  XIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem30 34822 8257 6365 754 
  XV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej24 26117 4366 1054 395 
  XVI. Zysk (strata) netto, z tego przypadający:24 26117 4366 1054 395 
  XVII. - akcjonariuszom podmiotu dominującego24 08417 7686 0604 479 
  XVIII. - akcjonariuszom mniejszościowym177(332)45(84) 
  XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,681,240,420,31 
  XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,681,240,420,31 
  XXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(194 968)5 645(49 058)1 423 
  XXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(84 949)(250 692)(21 375)(63 196) 
  XXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(3 295)28 628(829)7 217 
  XXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(283 212)(216 419)(71 263)(54 556) 
  XXV. Średni kurs PLN / EURxx3,97423,9669 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PBG SA za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku     
  XXVI. Aktywa2 640 8752 110 944658 260546 565 
  XXVII. Zobowiązania długoterminowe889 893482 553221 813124 943 
  XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe544 972566 903135 839146 782 
  XXIX. Kapitał podstawowy14 29514 2953 5633 701 
  XXX. Liczba akcji ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXXI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXXII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000 
  XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)84,3774,2621,0319,23 
  XXXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)---- 
  XXXV. Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,01193,8622 
  XXXVI. Przychody ze sprzedaży163 787110 82541 21327 937 
  XXXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 47914 7925 6563 729 
  XXXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 48515 4214 6513 887 
  XXXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej14 94212 5303 7603 159 
  XL. Zysk (strata) netto14 94212 5303 7603 159 
  XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,050,880,260,22 
  XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1,050,880,260,22 
  XLIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(55 578)29 387(13 985)7 408 
  XLIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(93 055)(220 468)(23 415)(55 577) 
  XLV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej(59 599)(13 027)(14 996)(3 284) 
  XLVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(208 232)(204 108)(52 396)(51 453) 
  XLVII. Średni kurs PLN / EURxx3,97423,9669 
       
 

Reklama

Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 31.03.2011 roku kurs wynosił 4,0119 PLN/EUR, a na dzień bilansowy 31.03.2010 roku kurs wynosił 3,8622 PLN/EUR.
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 2011 roku oraz I kwartał 2010 roku przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio:3,9742 PLN/EUR oraz 3,9669 PLN/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PBG SA | PBG SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »