Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 288 3231 245 048321 863282 394 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej163 963281 28640 96363 800 
  III. Zysk (strata) brutto167 929286 91541 95465 076 
  IV. Zysk (strata) netto w tym :135 758231 80533 91752 577 
  - zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin.135 492232 58633 85052 754 
  - zysk netto przypad.udziałowcom mniejszościowym266-78167-177 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej160 326286 34140 05464 946 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-85 660-142 251-21 401-32 265 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-63 240-58 956-15 799-13 372 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem11 42685 1342 85419 309 
  IX. Aktywa razem1 746 2481 564 675437 985380 866 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania324 307220 16981 34153 593 
  XI. Zobowiązania długoterminowe3 1277 6617841 865 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe309 529204 03177 63549 664 
  XIII. Kapitał własny w tym :1 421 9411 344 506356 644327 274 
  - przypisany akcjonariuszom jedn. dominujacej1 397 5281 318 992350 522321 063 
  - kapitały mniejszości24 41325 5146 1236 211 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 3733 274 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)20,1934,475,047,82 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)211,44199,9353,0348,67 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)8,008,002,001,81 
       
 

Reklama

1. Porównywalne dane finansowe (pkt. IX-XIV i XVI) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.12.2009 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres 1.01.2009r do 30.09.2009.

2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.2010 r. i wynoszącego 3,9870 oraz 4,1082 na dzień 31.12.2009 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,0027 zł dla 3 kwartałów roku 2010 oraz 4,4089 dla 3 kwartałów roku 2009.

3. W pozycji XVIII zaprezentowano wysokość wypłaconej przez Emitenta dywidendy na 1 akcję za rok 2009 oraz za rok 2008.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Stalprodukt SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »