Reklama

ATMGRUPA (ATG): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 ATM GRUPA SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 
 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji110 200115 20026 40428 506 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 948)1 605(1 186)397 
  III. Zysk (strata) brutto(6 039)2 710(1 447)671 
  IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(4 920)2 229(1 179)552 
  V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(4 920)2 229(1 179)552 
  VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego(5 151)1 633(1 234)404 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej27 85523 4376 6745 799 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(29 573)(28 326)(7 086)(7 009) 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 829)1 988(2 834)492 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem(13 547)(2 901)(3 246)(718) 
  XI. Aktywa razem291 253289 10871 24265 540 
  XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe91 13072 55522 29116 448 
  XIII. Zobowiązania długoterminowe63 79147 74715 60410 824 
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe27 33924 8086 6875 624 
  XV. Kapitał własny200 123216 55348 95149 092 
  XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego199 435215 59348 78348 874 
  XVII. Kapitał zakładowy8 6008 6002 1041 950 
  XVIII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XIX. w tym nabyte akcje własne (w szt.)705 173705 173705 173705 173 
  XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,060)0,019(0,014)0,005 
  XXI. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,060)0,019(0,014)0,005 
  XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,322,510,570,57 
  XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,322,510,570,57 
  XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,120,180,030,04 
  XXVI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,08824,4112   
  XXVII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,17364,0413   
 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
  XXVIII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji63 79358 22315 28514 407 
  XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej104(29)25(7) 
  XXX. Zysk (strata) brutto8071 055193261 
  XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 6201 127388279 
  XXXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej1 6201 127388279 
  XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 75011 7748992 913 
  XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(764)3 549(183)878 
  XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 356)(15 565)(2 721)(3 851) 
  XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem(8 370)(242)(2 005)(60) 
  XXXVII. Aktywa razem232 395235 97856 84553 495 
  XXXVIII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe39 69533 8919 7107 683 
  XXXIX. Zobowiązania długoterminowe29 76323 7717 2805 389 
  XL. Zobowiązania krótkoterminowe9 93210 1202 4292 294 
  XLI. Kapitał własny192 700202 08747 13645 812 
  XLII. Kapitał zakładowy8 6008 6002 1041 950 
  XLIII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XLIV. w tym nabyte akcje własne (w szt.)705 173705 173705 173705 173 
  XLV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,010,000,00 
  XLVI. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000 
  XLVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,020,010,000,00 
  XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,242,350,550,53 
  XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,242,350,550,53 
  L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,120,180,030,04 
  LI. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,08824,4112   
  LII. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,17364,0413   
       
 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVII do XLII - dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »