Reklama

STALPROD (STP): Skonsolidowany raport półroczny STALPRODUKT SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze / 2011półrocze / 2012półrocze / 2011 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów946 875964 343224 134243 073 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej78 59768 79518 60517 341 
  III. Zysk (strata) brutto78 38668 40518 55517 242 
  IV. Zysk (strata) netto w tym:62 03754 05814 68513 626 
  - zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej63 48655 65015 02814 027 
  - zysk netto przypadający udziałowcom mniejszościowym-1 449-1 592-343-401 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej81 392-1 23019 266-310 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39 060-14 528-9 246-3 662 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 1523 277273826 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem43 484-12 48110 293-3 146 
  IX. Aktywa razem1 928 1131 835 078452 471415 477 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania348 832315 93081 86071 529 
  XI. Zobowiązania długoterminowe1 7422 081409471 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe327 728297 26776 90867 304 
  XIII. Kapitał własny w tym:1 579 2811 519 148370 610343 948 
  - przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej1 564 3611 502 783367 109340 243 
  - kapitały mniejszości14 92016 3653 5013 705 
  XIV. Kapitał zakładowy13 45013 4503 1563 045 
  XV. Liczba akcji6 725 0006 725 0006 725 0006 725 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)9,328,122,212,05 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
  XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)234,84225,9055,1151,15 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
  XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,50 0,88 
       
 

Reklama

1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2011 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
2. Do przeliczenia waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 29.06.2012 r. i wynoszącego 4,2613 oraz 4,4168 na dzień 31.12.2011 r.
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,2246 zł dla I półrocza roku 2012 oraz 3,9673 dla I półrocza roku 2011.
3. W pozycji XIII zaprezentowano wysokość wypłaconej w roku 2011 dywidendy na 1 akcję za rok 2010 .
4. Do wyliczenia zysku na jedna akcje zwykłą przyjęto 6 655 267 akcji. Zgodnie z MSR 33 wyłączono 69 733 akcje własne, skupione przez Emitenta.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | Stalprodukt SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »