Reklama

WISTIL (WST): Skonsolidowany raport półroczny WISTIL SA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2012półrocze /2011półrocze / 2012półrocze /2011 
  I. Przychody ze sprzedazy produktów, towarów i usług1263641138612991128700 
  II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3306728717827724 
  III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2372-24166-561-6091 
  IV. Zysk (strata) netto-2510-17467-594-4403 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej658933121560835 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32894431-7791117 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4496-8519-1064-2147 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-1196-776-283-196 
  IX. Pozycie bilansowe : aktywa i pasywa na dzień:30.06.201231.12.201130.06.201231.12.2011 
  X. Aktywa razem2280372328885351352728 
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1358041375113186931134 
  XII. Zobowiązania długoterminowe55604592651304913418 
  XIII. Zobowiazania krótkoterminowe80200782461882017716 
  XIV. Kapitał własny92233953772164421594 
  XV. Kapitał zakładowy5000500011731132 
  XVI. Liczba akcji1000000100000010000001000000 
  XVII. Zysk ( strata) na jedna akcję zwykłą ( w zł/EUR)-2,51-17,47-0,59-4,40 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR)     
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)92,2395,3821,6421,59 
       
 

Reklama

Zasady przeliczenia na EUR:
1/poszczególne pozycje bilansu - według ustalonego przez NBP średniego kursu wymiany walut obowiązujacego na dzień 30.06.2012 tj.4,2613 zł/EUR, 30.06.2011r. tj. 3,9866 zł/EUR i na 31.12.2011r.4,4168 zł/EUR;
2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych średnie arytmetyczne srednich kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiaca objętego raportem tj. za I półrocze 2012 rok 4,2246 zł/EUR i dane porównywalne za I półrocze 2011r. tj.3,9673 zł/EUR.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Zarząd "Wistil" S.A. w Kaliszu, oświadcza że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za I półrocze 2012 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiazującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy , rzetelny i jasny sytuację finansową oraz wynik finansowy grupy kapitałowej , oraz że sprawozdanie z działalnosci grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiagnięć grupy emitenta , w tym opis podstawowych zagrożeń.
Mieczysław Kędzierski

Prezes Zarządu


Artur Poborski

Wiceprezes ZarząduOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .
Zarząd "WISTIL" S.A. w Kaliszu , oświadcza że podmiot uprawniony do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r. został wybrany zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa oraz , że podmiot ten jak i biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełnili warunki do sporządzenia raportu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Mieczysław Kędzierski

Prezes Zarządu


Artur Poborski

Wiceprezes Zarządu


 
       
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dane niefinansowe | wybrany | Emitent | Wistil SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »