Reklama

AWBUD (AWB): Spełnienie kryterium znaczącej umowy - raport 44

Raport bieżący nr 44/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 9 maja 2013 r. powziął informację, że w okresie krótszym niż 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z CMC POLAND Sp. z o.o. w Zawierciu (dawniej CMC Zawiercie S.A.), ("CMC”) osiągnęła kwotę 9.310.699,69 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 69/100 ) powiększoną o należny podatek VAT, co powoduje spełnienie kryterium znaczącej umowy, albowiem ta łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Reklama

Największą wartość ma umowa z dnia 9 maja 2013 r. zawarta pomiędzy CMC, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie obudów akustycznych chłodni wentylatorowych COS ( Etap I) i COP ( Etap II) od strony północnej na terenie CMC wraz z fundamentami, obejmujące wszystkie usługi i dostawę towarów niezbędnych do kompletnego wykonania prac. Emitent jest zobowiązany do wykonania Etapu I po zawarciu Umowy, natomiast wykonanie Etapu II jest uzależnione od decyzji CMC. Zgodnie z Umową CMC, po wykonaniu Etapu I przeprowadzi środowiskowe badania poziomu hałasu i podejmie decyzję o przystąpieniu do realizacji Etapu II lub zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy na Etapie I.

Cena Umowna za wykonanie całego przedmiotu Umowy wynosi 2.539.966,79 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 79/100 groszy) złotych netto i jest ona sumą: wynagrodzenia za Etap I w kwocie 1.277.810,19 ( jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych 19/100) złotych oraz wynagrodzenia za Etap II w kwocie 1.262.156,60 ( jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 60/100) złotych. Do Ceny Umownej zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów. Cena Umowna ma charakter ryczałtowy i nie może zostać podwyższone, chociażby w czasie realizacji niniejszej umowy nie można było przewidzieć rozmiaru ani kosztów prac.

Zgodnie z Umową ustalono następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: - rozpoczęcie wykonania Etapu I ma nastąpić z dniem przekazania placu budowy, a zatem 3

dni po zawarciu Umowy,

- zakończenie prac Etapu I nastąpi w ciągu 77 dni od daty rozpoczęcia prac,

- wykonanie przez Zamawiającego środowiskowych badań poziomu hałasu i podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji Etapu II lub zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy na Etapie I nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia Etapu I,

- zakończenie prac Etapu II i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac nastąpi w ciągu 75 dni od daty przesłania Wykonawcy decyzji o realizacji Etapu II.

Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne:

1) Zamawiający ma prawo zastosować w stosunku do Wykonawcy karę umowną w przypadku:

a)opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów wskazanych w Umowie, Zamawiający ma prawo zastosować w stosunku do Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % Ceny Umownej za każdy dzień opóźnienia,

b)opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek zabezpieczenia wskazanego w Umowie, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% Ceny Umownej za każdy dzień opóźnienia,

c)opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający ma prawo zastosować w stosunku do Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % Ceny Umownej, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.

d) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania polis odpowiedzialności cywilnej określonych w Umowie lub nie przedstawienia polisy odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zastosować w stosunku do Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% Ceny Umownej, za każdy dzień nie posiadania ochrony ubezpieczeniowej lub nie przedstawienia polisy.

2)W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10 % Ceny Umownej. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający jest obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10 % Ceny Umownej.

4) Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. Łączna wartość kar nie może przekroczyć 10 % Ceny Umownej.

5) Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wartość zastrzeżonej na daną okoliczność kary umownych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-10Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2013-05-10Wojciech GóreckiCzłonek ZarząduWojciech Górecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »