Reklama

WIKANA (WIK): Spełnienie się warunków zawieszających. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Reklama

Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego pierwotnie do dnia 30 czerwca 2015 roku, a następnie do dnia: 31 lipca 2015 r., 30 września 2015 r. oraz 16 października 2015 r., zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednio w dniu: 27 maja 2015 r., 30 czerwca 2015 r., 31 lipca 2015 r. oraz 30 września 2015 r.

Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 27 maja 2015 r.:

"Zarząd Wikana S.A. ("Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, że postanowił opóźnić do dnia 30 czerwca 2015 r. wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o zawarciu w dniu 26 maja 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta ("Spółka”) umowy pod warunkiem zawieszającym, którym jest łączne wystąpienie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r., następujących okoliczności: podpisanie przez Spółkę umowy w zakresie finansowania przedmiotu Umowy z podmiotem finansującym kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz uzgodnienie przez Spółkę treści polis i gwarancji ubezpieczających.

Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy mogłoby negatywnie wpłynąć na uzgadnianie treści ww. dokumentów oraz osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania oraz wspomnianych zabezpieczeń i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.”

Treść informacji poufnej przekazanej do Komisji w dniu 30 czerwca 2015 r.:

"Zarząd Wikana S.A. ("Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, że postanowił przedłużyć do dnia 31 lipca 2015 r. opóźnienie wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o zawarciu w dniu 26 maja 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta ("Spółka”) umowy pod warunkiem zawieszającym ("Umowa”), którym jest łączne wystąpienie następujących okoliczności: podpisanie przez Spółkę umowy w zakresie finansowania przedmiotu Umowy z podmiotem finansującym kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz uzgodnienie przez Spółkę treści polis i gwarancji ubezpieczających, w związku z podpisaniem w dniu 30 czerwca 2015 r. Aneksu nr 1 do Umowy, zmieniającego termin spełnienia warunku zawieszającego z pierwotnie określonego na dzień 30 czerwca 2015 r., na dzień 31 lipca 2015 r.

O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku, pierwotnie do dnia 30 czerwca 2015 roku, Emitent informował raportem przekazanym do Kancelarii DIA-S w dniu 27 maja 2015 r.

Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy mogłoby negatywnie wpłynąć na uzgadnianie treści ww. dokumentów oraz osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania oraz wspomnianych zabezpieczeń i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.”

Treść informacji przekazanej do Komisji w dniu 31 lipca 2015 r.:

"Zarząd Wikana S.A. ("Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, że postanowił przedłużyć do dnia 30 września 2015 r. opóźnienie wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o zawarciu w dniu 26 maja 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta ("Spółka”) umowy pod warunkiem zawieszającym ("Umowa”), którym jest łączne wystąpienie następujących okoliczności: podpisanie przez Spółkę umowy w zakresie finansowania przedmiotu Umowy z podmiotem finansującym kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz uzgodnienie przez Spółkę treści polis i gwarancji ubezpieczających, w związku z podpisaniem w dniu 31 lipca 2015 r. Aneksu nr 2 do Umowy, zmieniającego termin spełnienia warunku zawieszającego na dzień 30 września 2015 r.

O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku, pierwotnie do dnia 30 czerwca 2015 roku, a następnie do dnia 31 lipca 2015 r., Emitent informował raportami przekazanymi do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniu: 27 maja 2015 r. i 30 czerwca 2015 r.

Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy mogłoby negatywnie wpłynąć na uzgadnianie treści ww. dokumentów oraz osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania oraz wspomnianych zabezpieczeń i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, a przez to także Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.”

Treść informacji przekazanej do Komisji w dniu 30 września 2015 r.

"Zarząd Wikana S.A. ("Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) oraz § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, informuje, że postanowił przedłużyć do dnia 16 października 2015 r. opóźnienie wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy w odniesieniu do informacji o zawarciu w dniu 26 maja 2015 r. przez spółkę zależną Emitenta ("Spółka”) umowy pod warunkiem zawieszającym ("Umowa”), którym jest łączne wystąpienie następujących okoliczności: podpisanie przez Spółkę umowy w zakresie finansowania przedmiotu Umowy z podmiotem finansującym kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz uzgodnienie przez Spółkę treści polis i gwarancji ubezpieczających, w związku z podpisaniem w dniu 30 września 2015 r. Aneksu nr 3 do Umowy, zmieniającego termin spełnienia warunku zawieszającego na dzień 16 października 2015 r.

O opóźnieniu wykonania wyżej wymienionego obowiązku, pierwotnie do dnia 30 czerwca 2015 roku, a następnie do dnia 31 lipca 2015 r. oraz do dnia 30 września 2015 r., Emitent informował raportami przekazanymi do Kancelarii DIA-S odpowiednio w dniu: 27 maja 2015 r., 30 czerwca 2015 r. i 31 lipca 2015 r.

Przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości informacji o zawarciu Umowy mogłoby negatywnie wpłynąć na uzgadnianie treści ww. dokumentów oraz osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania oraz wspomnianych zabezpieczeń i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, a przez to także Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności opóźnionych informacji do chwili wykonania obowiązku.”

Emitent informuje, iż podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do wiadomości publicznej ww. informacji poufnej, gdyż w jego ocenie przedwczesne ujawnienie informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na uzgadnianie treści ww. dokumentów oraz osłabić pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach dotyczących pozyskania finansowania oraz wspomnianych zabezpieczeń i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, a przez to także Emitenta.

Umowa została zawarta przez WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA S.K.A. (poprzednio: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIGMA S.K.A.; "Spółka”) - spółkę zależną Emitenta oraz Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. ("Wykonawca”) i dotyczy wykonania robót budowlanych, przedmiotem których jest realizacja zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą, realizowanych w Rzeszowie w ramach kolejnego etapu inwestycji pn. Zielone Tarasy ("Umowa”).

Termin realizacji Umowy został określony na 15 miesięcy od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i wynosi 14.520 tys. zł netto.

Umowa przewiduje kary umowne ze strony Wykonawcy m.in. w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, jak również z tytułu nieterminowego usunięcia wad w ramach gwarancji/rękojmi czy odstąpienia od Umowy przez Spółkę z winy Wykonawcy. Z kolei Wykonawca jest uprawniony do otrzymania kary umownej od Spółki m.in. z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Spółki czy zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego. Stronom przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekracza kwotę uzyskanych kar umownych. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym nie mogą one przekraczać 10% wartości Umowy.

Pozostałe warunki Umowy w tym dotyczące jej realizacji, odstąpienia lub rozwiązania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa spełnia kryteria znaczącej umowy z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Emitent podjął decyzję o podaniu informacji poufnej do wiadomości publicznej wobec faktu, iż warunki zawieszające zostały spełnione, tj. Spółka pozyskała finansowanie robót, stanowiących przedmiot Umowy oraz uzgodniła treści polis i gwarancji ubezpieczających do Umowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-15Robert PydzikPrezes Zarządu
2015-10-15Agnieszka MaliszewskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »