Reklama

PBG (PBG): Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2010 roku, ocena sytuacji Spółki

Zarząd PBG SA przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej PBG SA za 2009 rok, zawierającego sprawozdanie z działalności komitetów, samoocenę oraz ocenę sytuacji Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A.

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działała w roku 2010 w następującym składzie:

• Od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 kwietnia 2010 roku: Maciej Bednarkiewicz, Jacek Kseń, Wiesław Lindner, Dariusz Sarnowski i Adam Strzelecki.

Reklama

• od dnia 21 kwietnia 2010 roku: Maciej Bednarkiewicz, Dariusz Sarnowski, Adam Strzelecki, Marcin Wierzbicki, Małgorzata Wiśniewska.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w roku 2010 odbyła 6 posiedzeń, podczas których podjęła uchwały m.in. w przedmiocie:

• wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie akcji w spółkach;

• wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości;

• oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2009;

• oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2009 oraz sprawozdania z działalności Grupy w roku 2009;

• zaakceptowania porządku obrad ZWZ przedstawionego przez Zarząd;

• przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;

• wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdań finansowych;

• ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i premii dla członków Zarządu.

Dokonując samooceny działalności, Rada Nadzorcza stwierdza, że obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej zostały opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej, którego aktualną wersję przyjęło Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2010 roku. Rada Nadzorcza spełnia kryteria niezależności opisane w Statucie Spółki oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rada Nadzorcza ze swojego składu powołała Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

W okresie objętym sprawozdaniem na bieżąco uzyskiwała rzetelne informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, akwizycji oraz współpracy z kontrahentami. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd i - w razie potrzeby - pracowników Spółki lub ekspertów na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem PBG SA przebiegała bez zakłóceń.

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków. Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlanie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki.

Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza PBG SA wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki, regulaminów obowiązujących w Spółce oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

2. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

Informacje ogólne o Komitecie Audytu:

Komitet Audytu powołała Rada Nadzorcza PBG SA uchwałą Nr 5 z dnia 18 maja 2010 roku.

Do zadań Komitet Audytu należy:

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

? Małgorzata Wiśniewska;

? Marcin Wierzbicki;

? Dariusz Sarnowski.

Działalność Komitetu Audytu w roku 2010:

1. Spotkanie organizacyjne celem wyznaczenia zakresu prac na rok 2010/2011;

2. Spotkania z audytorem PBG oraz spotkania z innymi audytorami;

3. Spotkanie związane ze strategią zabezpieczania się przed ryzykami. Spotkanie to odbyło się z Zarządem;

4. Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych, kontroli procesów planowania zakupów;

5. Inicjowanie działań kontrolnych realizowanych przez dział audytu wewnętrznego w spółce PBG SA.

3. Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń.

Informacje ogólne:

Komitet Wynagrodzeń powołana Rada Nadzorcza PBG SA, uchwałą Nr 6 z dnia 18 maja 2010 roku.

Komitet Wynagrodzeń odpowiada w szczególności za:

• określanie zasad polityki wynagrodzeń w Spółce;

• monitorowanie wykonywania polityki wynagrodzeń w Spółce w odniesieniu do członków Zarządu oraz kadry kierowniczej;

• monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce;

• ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki.

Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą obecnie:

? Maciej Bednarkiewicz;

? Adam Strzelecki.

Działalność Komitetu Wynagrodzeń w roku 2010:

1) Posiedzenie o charakterze organizacyjnym, porządkowym, organizujące prace w roku 2010/2011;

2) Cykliczne spotkania dotyczące przygotowania polityki wynagrodzeń oraz systemu premiowania kadry wyższej w spółce PBG SA;

3) spotkania przygotowujące do wdrożenia polityki wynagrodzeń w PBG SA.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2010 r.

W roku 2010 Spółka i jej Grupa Kapitałowa, po raz kolejny, mimo trwającej złej sytuacji na rynku budowlanym i związanej z tym zaostrzonej walki o nowe zlecenia, osiągnęła zakładane cele operacyjne i wypełniła prognozy finansowe.

Zakończona została budowa pierwszego w Polsce Stadionu na Euro 2012 w Poznaniu. Spółki z Grupy PBG równolegle realizują budowę stadionów w Warszawie i Gdańsku, a w sektorze gazowym PBG SA realizuje budowę Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach oraz budowę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów - Międzychód - Grotów. W roku 2010 Konsorcjum z udziałem PBG SA pozyskało zadanie o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - dotyczące budowy Terminalu przeładunkowego LNG w Świnoujściu. Spółki z Grupy Kapitałowej pozyskały również znaczące kontrakty w obszarze infrastruktury drogowej na budowę odcinków autostrad A1 i A4 oraz drogi ekspresowej S5.

Rada Nadzorcza PBG stwierdza, że Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do pozyskania kolejnych kontraktów w nowych obszarach działalności. Realizuje zadania, tworząc Konsorcja z partnerami zagranicznymi, co wpływa na znajomość marki PBG również poza granicami kraju. W roku 2010, spółka PBG szukając Partnera do pozyskiwania zleceń i ich realizacji poza granicami kraju, podjęła rozmowy z hiszpańskim koncernem OHL. Bazą dla współpracy ma być Partnerstwo właścicielskie w spółkach HYDROBUDOWA POLSKA SA i APRIVIA SA. Efektem tej współpracy dla PBG ma być wpływ środków finansowych w 2011 roku w kwocie ponad 500 mln złotych ze sprzedaży pakietów większościowych akcji wyżej wymienionych Spółek, ale przede wszystkim Partnerstwo OHL w pozyskaniu i realizacji zadań poza granicami Polski i zapewnienie Grupie Kapitałowej PBG przychodów z kontraktów zagranicznych.

Ciekawie rysuje się przyszłość Spółki na rynku polskim, w sektorze energetycznym. W roku 2010 PBG S.A. zbudowała zespoły, które są gotowe podjąć działania zmierzające do pozyskania kontraktów energetycznych w Polsce. Dowodem efektywności tych działań jest pozytywne przejście przez procesy prekwalifikacyjne w postępowaniach o udzielenie zamówienia na budowę bloków energetycznych w Opolu, Kozienicach, Jaworznie i Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny i konsekwentny realizuje przyjętą strategię rozwoju Spółki. Rozpoznaje ryzyka pojawiające się na etapie bieżącej działalności Spółki i umiejętnie nimi zarządza. Zarząd PBG realizuje politykę stabilnej realizacji już pozyskanych zleceń, ale również przykłada dużą wagę do pozyskania nowych rynków, które zapewnią Grupie przychody w kolejnych latach.

Najlepszym potwierdzeniem realizacji założonej strategii są wypracowane przez Spółkę oraz jej Grupę Kapitałową wyniki finansowe. Wyniki te, pomimo trwającego kryzysu oraz ciężkich warunków pogodowych w I kwartale 2010 roku, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki uznają za zadowalające.

5. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza spółki PBG SA działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, oświadcza, iż dokonała szczegółowej analizy przedstawionych przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, a ponadto zapoznała się z opiniami biegłych rewidentów dotyczących badania wyżej wymienionych sprawozdań.

Po dokonaniu analizy powyższych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, iż

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,

• zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

• prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 09.33.259 ze zm.),

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010:

• w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2010 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie,

• spełnia wymogi przepisów prawa,

• zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej PBG na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,

• zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

• prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 09.33.259 ze zm.),

• jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa.

4. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010:

• w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w roku 2010 w Grupie Kapitałowej zdarzenia gospodarcze oraz podjęte w tym okresie działania,

• spełnia wymogi określone w przepisach prawa,

• zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej kwoty i informacje pochodzące z skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok obrotowy 2010, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd PBG SA wniosek w sprawie podziału zysku, zgodnie z którym:

a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczoną na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję,

b.) kwota 5.000.000,00 złotych (pięć milionów) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c.) kwota 140.374.798,55 złotych (sto czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 55/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, z czego kwota 5.000.000 zł zostanie przeznaczona na Fundację PBG.

Tym samym Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wnioskowanego przez Zarząd sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010.

Podstawa raportu:

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zasada III ust. 1 pkt 1.

Załączniki:

PBG_CG_2011_01.pdf 385 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »