Reklama

EMPERIA (EMP): Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. za 2009 rok przygotowane zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW

Działając zgodnie z zasadą numer III.1.2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które powinny być stosowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emperia Holding S.A. co następuje:

Reklama

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

w 2009 roku

1. Działalność Rady Nadzorczej w 2009 roku

Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. działa zgodnie z "Kodeksem spółek handlowych", Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2009 roku:

1. Ireneusz Zięba

2. Zenon Mierzejewski

3. Tomasz Krysztofiak

4. Piotr Długosz

5. Piotr Kawa

6. Piotr Laskowski

W związku ze złożeniem przez Pana Zenona Mierzejewskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2009 roku, Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Laskowskiego.

Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego;

1. Ireneusz Zięba - Przewodniczący

2. Piotr Laskowski - Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Krysztofiak - Członek RN

4. Piotr Kawa - Członek RN

5. Piotr Długosz - Członek RN

6. Artur Laskowski - Członek RN

W skład Rady Nadzorczej wchodził jeden członek niezależny. Skład Rady Nadzorczej zapewniał różnorodność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

W dniu 2 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza powołała trzyosobowy Komitet Audytu, w następującym składzie:

1. Tomasz Krysztofiak - Przewodniczący

2. Artur Laskowski

3. Piotr Długosz

Do głównych zadań Komitetu Audytu należało doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesu sprawozdawczości finansowej oraz współpraca z biegłymi rewidentami.

Rada Nadzorcza Emperia Holding S.A. w roku 2009 odbyła 9 posiedzeń. Posiedzenia RN odbyły się w dniach: 3 lutego, 25 marca, 6 i 19 maja, 9 i 30 czerwca, 8 września, 6 października, 2 grudnia. W roku 2009 Rada Nadzorcza podjęła 25 uchwał w tym jedną uchwałę w trybie obiegowym. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Zakresem działalności przynależnym poszczególnym Komitetom Rada zajmowała się kolegialnie.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności, opiniowała bieżące oraz planowane działania, analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Emperia Holding i dokonywała przeglądu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę "Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW" Rada Nadzorcza przygotowała ocenę sytuacji spółki w 2008 roku i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2008 roku oraz wydała rekomendację projektu treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06.2009 r. przy jednym głosie sprzeciwiającym, należącym do Pana Tomasza Krysztofiaka, dotyczącym podjęciu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku dotyczącej ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę trzyletniego (2008-2010) programu opcji menedżerskich i Uchwały nr 27 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku dotyczącej emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2009 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej 7-9.

Oceniając system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Emperia Holding posiada systemy zarządzania wszystkimi kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Na system ten składa się zestaw rozwiązań informatycznych oraz regulacji korporacyjnych mających uchronić Grupę przed ekspozycją na ryzyko, którego skala jest nieakceptowana przez Zarząd. Ponadto w Grupie Kapitałowej funkcjonuje system kontroli wewnętrznych, którym objęte są wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy i wszystkie kluczowe obszary.

2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu i podziału zysku.

Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 kończący się 31 grudnia 2009 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 wraz z wnioskiem Zarządu odnośnie podziału zysku za 2009 rok oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok biegłego rewidenta - BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 12 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2009 rok.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2009 roku i kończący się 31 grudnia 2009 roku składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 632.396.839,50 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), rachunku wyników za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 43.970.643,80 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o kwotę 35.266.398,81 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 621.129,26 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy).

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2009 rok w wysokości 43.970.643,80 zł przychyliła się do propozycji Zarządu o przeznaczenie kwoty 13.905.948,12 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,92 złotych/akcję, natomiast pozostałą część zysku netto: kwotę wysokości 1.941.683,19 (jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy i dziewiętnaście setnych) złotych przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych, zaś kwotę w wysokości 28.123.012,49 zł (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwanaście i czterdzieści dziewięć setnych) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu o wyznaczenie "dnia dywidendy" na dzień 25 sierpnia 2010 r., a "dnia wypłaty dywidendy" na dzień 9 września 2010 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. udzieliło władzom Spółki w osobach: Artur Kawa - Prezes Zarządu, Jarosław Wawerski - Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kalinowski - Członek Zarządu, Marek Wesołowski - Członek Zarządu, Grzegorz Wawerski - Członek Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

3. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej Emperia Holding

Zgodnie z Art. 14 pkt. 2 lit. "a" Statutu Spółki Emperia Holding S.A. Rada Nadzorcza Spółki Emperia Holding S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Emperia Holding stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1994 roku z późniejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 grupy kapitałowej Emperia Holding, na które składa się informacja dodatkowa, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok biegłego rewidenta - BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 12 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Emperia Holding S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emperia Holding za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2009 roku i kończący się 31 grudnia 2009 roku składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku i zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań kwotą 1.830.168 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku wyników za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 69.366 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 60.754 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysięce złotych), i skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 9.968 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoje działania prowadzone w 2009 roku, jak również jej organizację oraz skład. W skład Rady w 2009 roku wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedziny zarządzania, rachunkowości i finansów oraz posiadające wysoki poziom znajomości branży, w której działalność prowadzi Grupa Handlowa Emperia. W ramach Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu, któremu przewodniczy niezależny członek Rady.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia komunikację z Zarządem oraz dostępność informacji i dokumentów dotyczących Spółki.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »