Reklama

COGNOR (COG): Sprzedaż Aktywów Dystrybucyjnych Grupy COGNOR w Polsce - korekta raportu - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

COGNOR SA [Emitent] podaje, iż w raporcie bieżacym nr 26/2011 z dnia 06.05.2011 roku błędnie podano kwoty rozbicia ceny za zbywane Aktywa i zapasy, a mianowicie

było:

Łączna cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zbywane aktywa wynosi 148.700.000 zł tj.

- za nieruchomości (w tym za zbywane warunkowo) i ruchomości 129.076.399,66 zł,

- za zapasy 32.509.491,32 zł.

winno być :

Łączna cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zbywane aktywa tj. nieruchomości i ruchomości wynosi 148.700.000 zł, w tym:

Reklama

- za nieruchomości (w tym za zbywane warunkowo) 129.076.399,66 zł,

- za zbywane ruchomości - 19.623.600,34 zł.

Cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zapasy wyniosła 32.509.491,32 zł.

Łączna cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zbycie aktywów i zapasów wynosi : 181.209.491,32 zł

Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje ponizej poprawioną treść raportu:

COGNOR SA w Katowicach [Emitent] podaje, iż 5 maja 2011 roku spółki zależne od Emitenta tj. COGNOR Services Spółka z o.o. w Poraju [CSE], COGNOR Finanse Spółka z o.o. w Gliwicach [CFI] (dawnej COGNOR Stahlhandel Spółka z o.o.) oraz Emitent i spółka zależna od Emitenta ZŁOMREX Centrum Spółka z o.o. w Poraju w wykonaniu Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z dnia 26 listopada 2010 roku zmienionej w dniu 5 maja 2011 roku oraz

wobec wypełnienia w dniu 05 maja 2011 roku przez Emitenta i spółki Grupy COGNOR [Sprzedający] warunków zawieszających tj.:

- przedstawienia Kupującym zgody Wierzycieli zabezpieczonych,

- przedstawienia przez Sprzedających Kupującym zaświadczeń wydanych nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed Datą Zamknięcia Ostatecznego zgodnie z art. 306 (g) Ordynacji Podatkowej, potwierdzające, że brak jest zaległości Rzeczywistych Sprzedających w płatności podatków, w tym podatków lokalnych i zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w płatności składek na ubezpieczenia społeczne, jak też dokumenty potwierdzające należyte dokonywanie płatności opłat za użytkowanie wieczyste Nieruchomości oraz Sprzedający odpowiednio złożą wnioski o wydanie zaświadczeń we właściwych urzędach marszałkowskich w sprawie braku zaległych płatności z tytułu ochrony środowiska,

- przedłożenia Kupującym stosownych wypisów, z których wynika, iż Sprzedający są należycie wpisani do ksiąg wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości jako użytkownicy wieczyści albo właściciele Gruntu i właściciele Budynków na nim posadowionych;

- Umowa Rachunku Zastrzeżonego została należycie zawarta;

- Sprzedający przedstawili złożony wniosek Emitenta do Skarbu Państwa o udzielenie zgody na zwolnienie istniejących Obciążeń;

Sprzedający zawarli ze spółkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal tj. ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. [Kupujący1], ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. [Kupujący2] łącznie zwanymi Kupującymi - Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży, na mocy której Sprzedający zbyli na rzecz Kupujących nieruchomości, ruchomości (maszyny i urządzenia z częściami zamiennymi i zużywającymi się) znajdujących się na nieruchomościach), ruchomości (takich jak maszyny i urządzenia z częściami zamiennymi i zużywającymi się) znajdujących się w magazynach zlokalizowanych na terenach wykorzystywanych na mocy Umów Najmu, materiały, produkcję w toku oraz wyroby gotowe znajdujących się: na nieruchomościach, oraz w magazynach zlokalizowanych na terenach wykorzystywanych na mocy Umów Najmu.

Nabywającym ruchomości i zapasy był Kupujący1, zaś nabycia nieruchomości dokonał Kupujący2.

W wyniku zawartych umów na mocy art. 23(1) pracownicy zatrudnieni u Sprzedających stali się z mocy prawa pracownikami Kupujących.

Nadto Strony zawarły między innymi umowy:

- warunkowe umowy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości w Gdańsku, Wrocławiu, Opolu, w stosunku, do których Gminom przysługuje ustawowe prawo pierwokupu;

- umowę sprzedaży i dystrybucji na mocy, której Emitent uzyskał dostęp do sieci sprzedaży Kupujących dla produktów produkowanych przez spółki produkcyjne Grupy Złomrex i Grupy Cognor;

- umowę o zakazie konkurencji na mocy, której Emitent zobowiązał się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Kupujących w okresie 3 lat od dnia zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży z wyłączeniem zbywania przez Emitenta i spółki Grupy COGNOR wyrobów produkcji spółek Grupy ZŁOMREX i Grupy COGNOR;

- porozumienie o przekazaniu środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- Umowę podnajmu nieruchomości w Gliwicach.

Zapłata ceny za ostatecznie zbywane aktywa nastąpiła w dniu 6 maja 2011 roku, z czego część ceny w kwocie 24.335.000 została wpłacona przez Kupujących na oprocentowany Rachunek Zastrzeżony tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Kupujących wobec Sprzedających, z tym zastrzeżeniem, że po 12 miesiącach od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej zostanie zwolniona kwota 7.445.000 zł, pozostała część zdeponowanych środków zostanie zwolniona z Rachunku Zastrzeżonego po okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Odsetki od środków zdeponowanych na rachunku zastrzeżonym w całości przynależne są Sprzedającym.

Ceny za zbywane warunkowo nieruchomości łącznie netto (bez podatku od towarów i usług VAT) 3.299.421,63 zł będą płatne w dniach zawarcia stosownych umów ostatecznych.

Łączna cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zbywane aktywa tj. nieruchomości i ruchomości wynosi 148.700.000 zł, w tym:

- za nieruchomości (w tym za zbywane warunkowo) 129.076.399,66 zł,

- za zbywane ruchomości - 19.623.600,34 zł.

Cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zapasy wyniosła 32.509.491,32 zł.

Łączna cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) za zbycie aktywów i zapasów wynosi : 181.209.491,32 zł

Wartość godziwa zbywanych aktywów (nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych) w skonsolidowanych księgach Emitenta wynosiła 85.582.825,04 zł, zaś zapasów 31.321.551 zł.

Nie występują żadne powiązania pomiędzy Emitentem, Sprzedającymi a Kupującymi oraz pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta i Sprzedających, a Kupującymi.
Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »