Reklama

MNI (MNI): Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie pytań wystosowanych przez redaktora Rzeczpospolitej do Prezesa Zarządu Spółki. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) poniżej podaje do publicznej wiadomości pytania skierowane przez redaktora dziennika Rzeczpospolita Pana Piotra Nisztor do Prezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Piechockiego razem ze stanowiskiem Spółki.

W odpowiedzi na wystosowane przez Pana Piotra Nisztor pytania do Pana Prezesa Andrzeja Piechockiego Zarząd Spółki dbając o dobre imię Spółki oraz chcąc zapobiec rozpowszechnianiu bezpodstawnych informacji dotyczących Spółki, które w ocenie Zarządu MNI mogłyby wprowadzić w błąd w zakresie instrumentów finansowych, wyjaśnia jak poniżej.

Reklama

1. Pan Andrzej Piechocki jest Prezesem MNI dopiero od 05 stycznia 2011 roku i w związku z tym nie może ustosunkować się do pytań odnoszących się do Spółki wykraczających poza ramy czasowe trwania kadencji.

2. Część skierowanych pytań jest w chwili obecnej przedmiotem badań Prokuratury, a co za tym idzie, Pan Andrzej Piechocki, do chwili ich zakończenia, nie może wypowiadać się w ich przedmiocie.

3. Odpowiedź na wiele z wystosowanych pytań została podana do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących oraz okresowych oraz była tematem licznych wyjaśnień składanych przez Spółkę.

4. Niektóre pytania nie mają żadnego związku ani z działalnością MNI, ani też z osobą Pana Andrzeja Piechockiego, a co za tym idzie, niemożliwym jest znalezienie odpowiedzi z jakiego powodu pytania te zostały zadane właśnie Panu Andrzejowi Piechockiemu.

Jednocześnie Zarząd MNI podkreśla, że gdy tylko jest to możliwe informuje rynek o kolejnych istotnych faktach z życia Spółki. Zarząd MNI buduje wartość Spółki w oparciu o solidne fundamenty biznesowe.

Zarząd MNI w należyty sposób dba o interes Spółki systematycznie budując wartość Grupy Kapitałowej MNI.

Pytania skierowane przez redaktora dziennika Rzeczpospolita Pana Piotra Nisztor do Prezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Piechockiego:

1.Kiedy i w jakich okolicznościach poznał Pan: gen. G. Czempińskiego, Mariusza Pilewskiego, Piotra Koeniga, Michała Tomczaka, Artura Woźniaka, Dieter W. Neupert, Bartosz Grykowski, Jerzego Jóźkowiaka, Wojciecha Janczyka, Piotra Dubno, Macieja Rywina, Konrada Dubelskiego?

2. Czym zajmował się Pan w czasie, gdy W. Kaczmarek był ministrem przekształceń własnościowych? Co leżało w Pana kompetencjach? Jakimi sprawami Pan się zajmował? W których prywatyzacjach w tym czasie Pan doradzał?

3. Kiedy zainteresował się Pan spółką Szeptel?

4. Kiedy rozpoczął Pan skupowanie akcji tej spółki?

5. Z jakich środków TI Dedal oraz Pan kupowali akcje spółki Szeptel w 2003 r.?

6. Kiedy TI Dedal zapłaciło (proszę podać dokładną datę) za pakiet 45 tys.

akcji zakupiony 19 maja 2003 r. i za pakiet 44 tys. akcji zakupiony 23 maja

2003 r.?

7. Ile formalnie pieniędzy znajdowało się na koncie TI Dedal na dzień 19 maja 2003 r. ?

8. Czy pieniądze te pochodziły z The Quest Group i KD East Leasing?

9. Czy kiedykolwiek był Pan w siedzibie RWE w Niemczech? jeśli tak to kiedy, ile razy, z jakiego powodu i przy których spotkaniach towarzyszył Panu gen.

Czempiński?

10.Ile umów w 2003 r. TI Dedal zawarło ze spółką KD East Leasing? Na ile opiewały i czego dotyczyły?

11. Czy ma Pan lub miał cokolwiek wspólnego ze spółką KD East Leasing?

Jeśli tak to w jaki sposób był Pan z nią związany?

12. Czy posiada Pan wiedze, aby ze spółką KD East Leasing był związany George Storożyński?

13. Czy w jakikolwiek sposób zajmował się Pan transakcjami w Rosji związanymi ze spółką Carcade? jeśli tak to czego te działania dotyczyły?

14. Kiedy i w jakich okolicznościach poznał pan Leszka Czarneckiego, właściciela Getin banku?

15.Czy zwracał się Pan z prośbą do gen.Czempińskiego o pomoc w zainicjowaniu postępowania przeciwko S. Gasinowiczowi i jego ludziom z Szeptela?

16. Czy posiada Pan wiedzę, kto złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury?

17. Czy w tym czasie był Pan w jakimkolwiek kontakcie z ABW?

18.Z jakiego powodu gen. Czempiński znalazł się w RN Szeptela, po przejęciu przez Pana akcji tej spólki i objęciu funkcji przewodniczącego RN?

19. Za co spółka The Quest Group przelała 28 marca (w dwóch przelewach) w sumie prawie 1,2 mln zł?

20. Za co spółka TI Dedal otrzymała 17 stycznia ponad 20 tys. zł? Za co spółka TI DEdeal otrzymała 244 tys. zł 21 maja 2003 r. od The Quest Group?

21.Z czego wynikała bliska współpraca Pana osoby i związanych z Pana spółek z gen. G. Czempińskim (wspólna księgowa Anna Gac, ci sami prawnicy - m.in. Marcin Piasecki - i siedziba przy ul. Zurawiej 8)?

22.Do którego momentu jednym z wiodących przedmiotów działalności TI Dedal był handel opakowaniami lampionów i zniczy? Jaki procent przychodów spółki był ten element.

23. W jakich okolicznościach sprzedał Pan 500 udziałów TI Dedal spółce z Cypry MGRE Uniteam?

24. W jaki sposób jest Pan związany ze spółkami MGRE Uniteam, TNG Corporation, Naninga BV, Plinio Limited, Collaris Limited, SCA Strategic Corporate Advisory AG, Sixthocean Holding Ltd, Draco 25. Co oznacza skrót spółki MGRE Uniteam? Czy po rozwinięciu oznacza to Master Graduate of Robotics Enginering?

26. Czy ma Pan lub miał bezpośrednio lub pośrednio jakikolwiek związek ze spółka Polina Trading Limited z siedzibą w Londynie?

27. Czy wiedział Pan, że od 25 marca 2005 r. pełnomocnikami Polina Trading Limited byli Michał Tomczak oraz Karolina Kocemba?

28. Na jakiej podstawie została wykonana wycena spółki Legion Polska, która została sprzedana MNI przez Polina Trading Limited w 2005 r, za 16,5 miliona zł, skoro zysk operacyjny tej spółki za ten rok wyniósł jedynie 1 milion zł?

29. Za jaką kwotę w 2008 r. MNI nabyło od Com.Investment oraz Polina Trading Limited spółkę Telestar?

30. W jaki sposób (na jakiej podstawie) została wykonana wycena spółki Telestar?

31. Kiedy, z jakich i skąd pochodzących środków finansowych Telestar nabyła firmę Premier Telecom?

32. Za jaką kwotę MNI kupiło spółkę Audiotele od Polina Trading Limited w 2008 r.?

33. Czy MNI kupiło od Polina Trading Limited jakiekolwiek akcje spółki First Class S.A.?

34. Kto był w momencie zakupu firmy Telestar przez MNI akcjonariuszem firmy Mediaholding, która z kolei była udziałowcem spółki Com.Investment (sprzedającej spółkę Telestar)?

35. Czy ma Pan jakikolwiek związek ze spółką Sunnytop Investment Limited z Cypru?

36. Dlaczego MIT sprzedał PPWK Sp. z o.o. za 1 zł skoro trochę wcześniej podniósł kapitał zakładowy tej spółki do około 3 milionów zł?

37. Czy wiedział Pan, że pełnomocnictwo do zarządzania Sunnytop Investment Limited miała Karolina Kocemba, będąca w Radzie Nadzorczej MIT?

38. Na jakiej zasadzie spółka MNI Premium, sprzedana do MIT (PPWK S.A.) w

2009 r., została wyceniona na aż 293 miliony zł.

39. Za jaką kwotę w 2006 r. MNI zbyło na rzecz M.G.R.E Uniteam akcję spółki dataCom?

40. Za ile i dlaczego zarząd MNI Premium sprzedał prawie 5% akcji tej spółki firmie Polina Trading Limited w grudniu 2008 r.?

41. Ile akcji PPWK (MIT) objęła Polina Trading Limited w zamian za przejęte od MNI akcje MNI Premium 42. Dlaczego w sprawozdaniu DR S.A. (należącej do MNI Telecom) za 2009 r. zarząd tej spółki tj. Marek Południkiewicz dokonał korekty zawyżającej przychody ( dotyczące naliczonych TP S.A ale nieotrzymanych kar umownych) łącznie za 2008 i 2009 r. w kwocie 12 milionów zł, skoro już w 2010 r. z powrotem je skorygował (zmniejszył), dokonując korekty błędu ?

43. Czy rozwiązane w 2010 r (a związane w 2009 r.) rezerwy w MIT zmniejszyły koszty tej spółki i spowodowały zwiększenie jej zysku?

44. Czy MNI Telecom obciążała kiedykolwiek spółkę Mocohub za koszty sprzedaży, a jeżeli tak to dlaczego? Czy MNI Telecom nakazywała kiedykolwiek swoim dostawcom wystawianie faktur na jakieś inne spółki niepodlegające konsolidacji?

45. Czy spółka Media Personel Service Sp. z o.o. świadczy lub świadczyła dla MIT lub MNI usługi sprzedaży lub jakiekolwiek inne usługi?

46. Czy za usługi sprzedaży MIT Media Personel Service fakturuje lub fakturowało MNI, a jeżeli tak to dlaczego?

47. Czy MNI fakturuje lub fakturowało MIT za sprzedaż licencji lub praw własności do jakichkolwiek programów?

48. Dlaczego na Walnym Zgromadzeniu MIT w dniu 16 marca 2011 r. zdecydowano o wyborze biegłego rewidenta do spraw specjalnych, firmy Finelite Advisors Sp. z o.o. Sp. K, która została zarejestrowana w KRS dopiero w dniu 31 maja 2011?

49. Czy wiedział Pan, że założycielem i współwłaścicielem firmy Finelite Advisors Sp. z o.o. Sp. K jest Jakub Frąckowiak, osoba z rodziny założyciela firmy audytorskiej MNI (Grant Thorton Frąckowiak)?

50. Czy nie widzi Pan w tej sprawie żadnych kontrowersji?

51. Czy raport z w/w badania jest już gotowy? Czy jest do wglądu? Jakie wnioski z niego płyną?

52. Dlaczego w raporcie bieżącym nr 45/2010 stwierdził Pan, iż "osiągnięte w I półroczu 2010 r. Pozostałe Przychody Operacyjne w wysokości 13 mln zł są efektem rozliczeń międzyoperatorskich z Kontrahentem biznesowym. Spółka informuje, że na podstawie oceny aktualnej współpracy z Kontrahentem nie traktuje w/w przychodów, jako zdarzeń jednorazowych, oceniając możliwość ich dalszego uzyskiwania na zbliżonym do dotychczasowego poziomie, jako wysoką"

skoro przychody te dotyczyły naliczony i potrąconych kar umownych, które przecież nie mogą mieć stałego charakteru?

53. Dlaczego w 2011 r. wycofał się Pan z obietnicy wypłacenia akcjonariuszom MNI dywidendy skoro powiedziane było, że w przypadku nie dojścia do skutku transakcji nabycia Telefonii Dialog taka dywidenda zostanie wypłacona?. Czy nie uważa Pan, że jest to wprowadzanie akcjonariuszy w błąd?

54. Dlaczego dnia 16 marca 2011 roku prezes DR S.A. (spółki należącej do MNI

Telecom) Marek Południkiewicz podpisał oświadczenie dla sądu rejestrowego (w postępowaniu od obniżenie kapitału DR S.A.), wprowadzające Sąd w błąd, co do faktu braku zgłoszenia przez TP S.A. w przewidzianym przez prawo terminie, roszczeń w kwocie ponad 30 milionów zł wobec spółki DR?

55. Dlaczego MIT ubiegało się w KNF o obniżenie nałożonej kary z uwagi trudną sytuację finansową spółki, skoro skonsolidowany zysk MIT za 2010 r.

wyniósł aż 20 milionów zł?

56. Z jakiego powodu Pan Jóźkowiak został prezesem MNI? Czy miał załatwić kredyty z Bre Banku dla Grupy MNI?

57. Ile razy rozmawiał Pan z Jóźkiewiczem po objęciu przez niego funkcji szefa Poczty Polskiej? Czego dotyczyły te rozmowy?

58. czy MNI stara się obecnie o podpisanie jakiegokolwiek kontraktu z Pocztą Polską?

59. Czy posiada Pan wiedzę, ze Pan Jóźkowiak zamierza wprowadzić usługę wysyłania powiadomienia sms dla adresatów listów poleconych? Jeśli tak to skąd Pan się dowiedział o zainteresowaniu takim projektem Poczty Polskiej?

60. Czy na temat tego projektu rozmawiał Pan z Jóźkiewiczem?

61. Czy zamierza Pan ubiegać się o ten kontrakt?

62. Jakie relacje rodzinne łączą Pana z Markiem Południkiewiczem i Wiesławem Kaczmarkiem?

63. W jakich okolicznościach gen. Czmpiński przez chwilę w 2002 r. wraz z firma Media Net Interactive był udziałowcem w spółce Inter Kontakt? Czy jakikolwiek związek ma z tym podpisanie umowy przez The Quest Group umowy na doradztwo przy prywatyzacji StOEN (jak udziałowiec gen. czempiński wszedł bowiem we wrzesniu 2002 r.)?

64. Kiedy dowiedział się Pan, że ge. Czempiński będzie doradzał przy prywatyzacji STOEN?

65. Czy jako doradca ministra Kaczmarka brał Pan jakikolwiek udział w prywatyzacji Grupy G-8? Czy interesował się Pan tą prywatyzacją? jakie działania w sprawie tej prywatyzacji Pan podejmował?

66. Czy w czasie trwania prywatyzacji G-8 spotykał się Pan z przedstawicielami firm zainteresowanych zakupem G-8?

67. Jakie relacje utrzymuje Pan obecnie z gen. Czempińskim?

68. Czy jest Pan z nim obecnie w konflikcie? Jeśli tak to z jakiego powodu?

Czy miała na to wpływ Pana postawa i działania przy prywatyzacji G-8?

69. Czy kiedykolwiek gen. czempiński jako członek RN BRE Bank pomagał związanym z Panem firmą zdobyć kredyt w tym banku?

70. Czy w jakikolwiek sposób interesował się Pan, prowadził rozmowy lub brał jakikolwiek udział w trwającej obecnie prywatyzacji Polfy Warszawa?

71. czy w sprawie prywatyzacji tej Polfy spotykał się Pan z Arturem Woźniakiem?

72. Ile razy w ostatnim roku spotykał się z A. Woźniakiem i o czym Panowie rozmawiali?

73. W jakich okolicznościach i z jakich pieniędzy spółka Media Net Interactive odkupiła w 2003 r. długi Szeptela od PKO BP? Kto zajmował się bezpośrednio tą transakcją, a kto doradzał w tej sprawie? Czy brał w tym jakikolwiek udział gen. czempiński?

74. czy w okresie PRL utrzymywał Pan jakiekolwiek relacje z funkcjonariuszami SB? Jeśli tak to jakiego typu były to relacje i jak przebiegały rozmowy z funkcjonariuszami SB?

75. Ile razy, kiedy i z którymi spółkami z grupy MNI umowy posiadał spółka córka BRE Banku - BCF?

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »