Reklama

MANGATA (MGT): Stanowisko Zarządu Spółki Mangata Holding S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A. ogłoszonego przez Capital MBO Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa - raport 23

Raport bieżący nr 23/2017

Podstawa Prawna:
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

1.Ogólne informacje dotyczące Wezwania

Reklama

Zarząd Mangata Holding S.A. ("Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie powodującej osiągniecie 66% ogólnej liczby głosów ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2017 r. przez spółkę Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach ("Wzywający”), na podstawie przepisu art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie("Wezwanie”).

Zgodnie z treścią Wezwania, przedmiotem Wezwania jest 902.448 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (łącznie "Akcje”). Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku podstawowym organizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) oraz zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i są oznaczone kodem ISIN PLZTKMA00017.

Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający posiada 3.504.275 akcji Spółki stanowiących 52,48 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 52,48% ogółu głosów. Powyższe akcje zostały nabyte przez Wzywającego w dniu 26 czerwca 2017 r. w związku z podwyższeniem wkładów przez wspólników Wzywającego i wniesieniem na ich pokrycie do Wzywającego wkładów niepieniężnych, których przedmiotem były poszczególne pakiety akcji Spółki. Ogłoszone przez Wzywającego Wezwanie stanowi wykonanie przez Wzywającego obowiązku wynikającego z przepisu art. 73 ust. 2 Ustawa o Ofercie.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie, jak również żaden z podmiotów zależnych Wzywającego nie posiada akcji Spółki. Wzywający nie jest także stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Wzywający jest spółką osobową, w której jedynym komplementariuszem jest spółka Capital MBO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, natomiast komandytariuszami Wzywającego pozostają poszczególni członkowie rodziny Jurczyk, tj. Pan Jan Jurczyk, Pan Maciej Jurczyk, Pan Tomasz Jurczyk, Pan Jakub Jurczyk, Pan Sebastian Jurczyk oraz Pan Leszek Jurasz. Jedynym akcjonariuszem spółki Capital MBO S.A., a w konsekwencji jej podmiotem dominującym, jest spółka BI 7 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w której wspólnikami pozostają poszczególni członkowie rodziny Jurczyk (tj. Pan Jan Jurczyk, Pan Maciej Jurczyk, Pan Tomasz Jurczyk, Pan Jakub Jurczyk oraz Pan Sebastian Jurczyk), przy czym Pan Jan Jurczyk, Pan Maciej Jurczyk oraz Pan Tomasz Jurczyk posiadają po 25% udziałów w kapitale zakładowym BI 7 Sp. z o.o., natomiast Pan Jakub Jurczyk posiada 15% udziałów, a Pan Sebastian Jurczyk posiada 10% udziałów w kapitale zakładowym BI 7 sp. z o.o. Wspólnikami Wzywającego (poza Panem Leszkiem Juraszem) pozostają zatem podmioty będące dotychczas stronami porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 r. i w konsekwencji dotychczas sprawujące kontrolę nad Spółką. Wobec powyższego, w wyniku ogłoszenia Wezwania przez Wzywającego, nie dojdzie do zmiany kontroli nad Spółką.

2.Podstawy stanowiska Zarządu Spółki

W celu wyrażenia niniejszego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania:

1)treścią Wezwania,

2)ceną akcji Spółki na GPW w ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania;

3)informacjami o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki przekazanymi Spółce w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania, w szczególności informacjami przekazanymi przez Wzywającego oraz poszczególnych wspólników Wzywającego (dotychczasowych akcjonariuszy Spółki) na podstawie przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie, w związku ze zmianą stanu posiadania, które następnie zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących;

4)innymi materiałami, jakie Zarząd Spółki uznał za niezbędne w związku z przedstawieniem niniejszego stanowiska.

3.Zastrzeżenia

W związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska, Zarząd Spółki nie podejmował działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia lub analizy informacji nie pochodzących od Spółki, z zastrzeżeniem zapoznania się z informacjami, o których mowa w punkcie 2 (Podstawy stanowiska Zarządu Spółki).

Zarząd Spółki nie zlecał sporządzenia żadnych dodatkowych opracowań ani analiz w związku z Wezwaniem i niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki, w szczególności nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny Akcji proponowanej w Wezwaniu (o której mowa w przepisie art. 80 ust. 3 Ustawy o Ofercie).

Z wyłączeniem informacji pochodzących od Spółki i dotyczących jej działalności, Zarząd Spółki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało wyrażone.

Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania Akcji Spółki. W związku z powyższym, każdy akcjonariusz Spółki powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania oraz oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem, dalszym posiadaniem lub nabyciem Akcji i (jeśli uzna to za właściwe) zasięgnąć opinii odpowiednich doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie. Decyzja o zbyciu Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinna być samodzielną decyzją każdego akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności za treść i rzetelność opinii dotyczących Wezwania przygotowanych przez osoby trzecie.

4.Opinia Zarządu dotycząca wpływu Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz lokalizację prowadzenia działalności przez Spółkę

Z treści Wezwania wynika, że Wzywający postrzega ofertę nabycia Akcji w ramach Wezwania jako wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Ustawy o Ofercie. Niezależnie od liczby Akcji, jakie Wzywający ostatecznie nabędzie w ramach Wezwania, ani Wzywający ani wspólnicy Wzywającego nie planują dalszego nabywania akcji Spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem Wzywającego, zawartym w punkcie 24 Wezwania, inwestycja związana z nabyciem Akcji ma charakter długoterminowy.

W opinii Zarządu, powyższa deklaracja wzywającego zasługuje na aprobatę, a także pozostaje spójna z informacjami przekazanymi Spółce przez Pana Tomasza Jurczyka w piśmie z dnia 20 czerwca 2017 r. (o którego otrzymaniu i treści Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r.). Opierając się na treści Wezwania, Zarząd Spółki nie ma podstaw twierdzić, że ogłoszone Wezwanie negatywnie wpłynie na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce. W przekonaniu Zarządu, dokonana przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki konsolidacja pakietu większościowego akcji Spółki oraz ewentualne zwiększenie tego pakietu w związku z nabyciem Akcji przez Wzywającego w ramach Wezwania, przyczyni się do zminimalizowania ryzyka rozproszenia akcji Spółki na skutek zdarzeń pozostających poza kontrolą akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, zapewniając tym samym stabilny akcjonariat kontrolujący Spółkę. Powyższe – w ocenie Zarządu Spółki – pozytywnie wpłynie na możliwość realizacji przez Spółkę jej długoterminowych planów inwestycyjnych i strategicznych, a ogłoszenie Wezwania jest zgodne z interesem Spółki.

Wzywający nie przedstawił żadnych informacji o wpływie Wezwania na zatrudnienie w Spółce i lokalizację jej działalności. W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, brak jest podstaw do twierdzenia, że Wezwanie może mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w Spółce lub zmianę lokalizacji działalności Spółki. Zadeklarowany przez Wzywającego okres inwestycji jako długoterminowy stwarza dla Spółki stabilne podstawy rozwoju oraz funkcjonowania.

Zarząd Spółki zwraca w tym miejscu uwagę, że wspólnicy Wzywającego (za wyjątkiem Leszka Jurasza) przed dniem wniesienia poszczególnych przysługujących im pakietów akcji Spółki do Wzywającego, w związku z zawartym przez tych wspólników porozumieniem z dnia 23 kwietnia 2007 r., posiadali pakiet kontrolny akcji Spółki (3.365.074 akcje Spółki) stanowiący 50,40% kapitału zakładowego Spółki i dający prawo do 50,40% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego, uwzględniając także treść Wezwania, w ocenie Zarządu Spółki, realizacja Wezwania nie powinna mieć istotnego wpływu na plany i kierunki działalności Spółki.

5.Stanowisko Zarządu dotyczące ceny proponowanej w Wezwaniu

Zgodnie z przepisem art. 79 Ustawy o Ofercie, cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie może być niższa od:

1)średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku oficjalnych notowań giełdowych GPW, oraz

2)najwyższej ceny, jaką za Akcje Wzywający, podmioty zależne od Wzywającego lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z Wzywającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Wzywający lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Zgodnie z treścią Wezwania, średnia cena rynkowa (rozumiana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu) akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłodzenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym GPW, wynosi 114,45 zł (sto czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy). Cena za Akcje wskazana w Wezwaniu nie jest także niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający, podmioty zależne od Wzywającego lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z Wzywającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które Wzywający lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

W dniu 26 czerwca 2017 r. wspólnicy Wzywającego przenieśli na rzecz Wzywającego akcje Spółki tytułem wkładu niepieniężnego. W ramach powyższej transakcji, wartość jednej akcji Spółki została określona według zaokrąglonego do pełnych złotych kursu zamknięcia z dnia notowań akcji Spółki na GPW poprzedzającego dzień nabycia akcji Spółki przez Wzywającego (tj. na dzień 23 czerwca 2017 r.) i wyniosła 110,00 zł (sto dziesięć złotych).

Cena zaproponowana przez Wzywającego w ramach Wezwania wynosi 114,45 zł (sto czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy) i spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy o Ofercie.

Proponowana w Wezwaniu cena za jedną Akcję jest wyższa od wartości księgowej jednej Akcji ustalonej na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017 r. (tj. na dzień 31 marca 2017 r.), która wynosi 63,83 zł (sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze). Powyższa wartość księgowa została ustalona jako iloraz kapitałów własnych Spółki na dzień 31 marca 2017 r. (426.201 tys. zł) oraz łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki (tj. 6.676.854). Spółka nie posiada akcji własnych.

Jednocześnie od dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2017 r. (tj. od dnia 31 marca 2017 r.), do dnia sporządzenia niniejszego stanowiska, poza ujawnionymi w raportach bieżących, nie wystąpiły zdarzenia, które – w ocenie Zarządu Spółki – mogłyby mieć istotny wpływ na wartość godziwą akcji Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną Akcję na poziomie 114,45 zł jest ceną godziwą. Jednocześnie, Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 Ustawy o Ofercie, dotychczasowe notowania akcji Spółki na rynku regulowanym nie stanowiły jedynego miernika dla stwierdzenia, czy zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną Akcję ma charakter godziwy. Zarząd Spółki, dokonując powyższego stwierdzenia, kierował się w głównej mierze wskaźnikami finansowymi oraz wartościami prezentowanymi przez Spółkę w sprawozdaniach finansowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości księgowej jednej Akcji. W powyższym zakresie, Zarząd Spółki nie zlecał żadnemu zewnętrznemu podmiotowi wydania opinii na temat ceny Akcji w ramach Wezwania.

6.Podsumowanie

Podsumowując, Zarząd Spółki stwierdza, że Wezwanie nie będzie miało negatywnego wpływu na interes Spółki, a także brak jest podstaw do uznania, że Wezwanie wywrze taki wpływ na zatrudnienie w Spółce. Zadeklarowane przez Wzywającego plany względem Spółki jako długoterminowego celu inwestycyjnego należy ocenić pozytywnie. W opinii Zarządu Spółki brak jest także podstaw do zidentyfikowania negatywnego wpływu planów Wzywającego względem Spółki na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia przez nią działalności.

W ocenie Zarządu Spółki, cena zaproponowana przez Wzywającego w ramach Wezwania za jedną Akcję odpowiada warunkom określonym w art. 79 Ustawy o Ofercie oraz odpowiada wartości godziwej Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17Leszek JuraszPrezes Zarządu
2017-07-17Kazimierz Przełomski Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »