Reklama

RESBUD (RES): Stanowisko Zarządu Spółki w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez spółkę ATLANTIS S.A. w Płocku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: "Spółka", lub "Emitent"), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.) (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Wzywający") w dniu 02 kwietnia 2012r.

I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Podmiotem ogłaszającym wezwanie jest spółka ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (Wzywający).

Wzywający poprzez swój podmiot zależny spółkę MILA4 Sp. z o.o. z siedziba w Płocku (poprzednio z siedzibą w Tarnowie) posiada 549.249 akcji Spółki, która to ilość stanowi 65,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 549.249 głosów stanowiących 65,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Wezwanie opiewa na 5.151 akcji Spółki, tj. 0,61 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający zamierza nabyć do 66 % akcji oraz głosów w Spółce.

Cena, po której nabywane będą akcje Spółki to 20 zł (dwadzieścia złotych 00/100) za każdą akcje.

Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień 23.04.2012. natomiast data zakończenia składania zapisów została określona na dzień 07.05.2012r.

II. Stanowisko Zarządu Spółki.

Zarząd Emitenta zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec ogłoszonego przez ATLANTIS S.A. w Płocku wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki.

- Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes spółki:

W ocenie Zarządu pośrednia zmiana znacznego akcjonariusza, którego skutkiem jest ogłoszenie Wezwania będzie miało znaczący wpływ na interes i działalność Spółki.

Zarząd wskazuje, że pośrednie zaangażowanie się przez Wzywającego na poziomie 65,39 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takim samym poziomie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki świadczy o poważnym zaangażowaniu Wzywającego w Spółkę i w ocenie Zarządu Emitenta wyklucza ryzyko spekulacyjnych motywów jego działania.

W opinii Zarządu nowy układ akcjonariatu spowoduje w długofalowej perspektywie wzmocnienie pozycji finansowej Emitenta oraz polepszenie osiąganych przez Spółkę wyników. Zarząd również jest zdania, że zmiany w akcjonariacie Emitenta będą skutkowały zmianami w prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej.

Zarząd wskazuje, że nadzień sporządzenia niniejszej opinii Spółka prowadzi swoją działalność jak w dotychczasowym zakresie.

Zarząd wskazuje jednak, jak wynika z projektów uchwał ogłoszonych raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 23.03.2012r., że część prowadzonej przez Emitenta działalności budowlanej może decyzją akcjonariuszy zostać przekazana w formie umowy dzierżawy podmiotowi trzeciemu.

- Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki

Zarząd Emitenta informuje, że do dnia sporządzenia niniejszej opinii ogłoszenie wezwania na akcje Emitenta nie miało żadnego wpływu na zatrudnienie w spółce Emitenta. Jednakże w związku z przyjętą przez Spółkę strategią obniżania kosztów prowadzonej działalności należy spodziewać się, że w ciągu następnych 12 miesięcy zatrudnienie w Spółce ulegnie znacznemu obniżeniu.

- Strategiczne plany Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Emitenta to:

"Wzywający oświadcza, że zamierza podjąć działania mające na celu doprowadzenie do wzmocnienia sytuacji finansowej Spółki oraz jej dalszego rozwoju, w tym z zachowaniem dotychczasowej działalności Spółki, a także w przyszłości rozwinięciem jej działalności na innych rynkach.

Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A."

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że nie przeprowadzał z przedstawicielami wzywającego żadnych rozmów w zakresie dalszej strategii spółki. Zarząd Emitenta spodziewa się jednak, że wraz z wydzierżawieniem części budowlanej przedsiębiorstwa, Spółka ograniczy ryzyko związane z działalnością budowlaną oraz podejmie nowe przedsięwzięcia związane z dotychczasowym profilem działalności lub w zupełnie nowych sektorach gospodarki.

Zarząd Spółki jest zdania, że w najbliższym czasie znacznej poprawie ulegnie jej sytuacja finansowa w związku z pośrednimi zmianami w akcjonariacie Emitenta.

-Planowana lokalizacja działalności Spółki

W ocenie Zarządu lokalizacja działalności Spółki nie ulegnie zmianie, tj. jak dotychczas będzie obejmowała teren całego kraju.

Zarząd wskazuje, że na najbliższe Walne Zgromadzenie nie przewidziało również zmiany siedziby Spółki.

- Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu

Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 20 zł jest ceną godziwą. Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

III. Podstawy stanowiska Zarządu:

W celu wyrażenia powyższej opinii, Zarząd Spółki dokonał oceny następujących dokumentów oraz okoliczności:

- Informacji podanych przez Wzywającego w Wezwaniu

- Przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

- Przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej

- Oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki.

Spółka nie korzystała z innych źródeł niż publicznie dostępne w tym w szczególności Spółka nie korzystała z opinii zewnętrznych podmiotów.

IV Zastrzeżenia

Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom:

1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz.

2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.

3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)

4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.
Przemysław Federowicz - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Atlantis SA | Akcji | Emitent | stanowiska | wezwanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »