Reklama

EKOEXPORT (EEX): Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019 – uzupełnienie. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Eko Export S.A. z siedziba w Bielsku-Białej (emitent, Spółka) w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 13/2020 w sprawie stanowiska Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego za 2019r., który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 maja 2020 r. prezentuje poniżej swoje stanowisko na temat zastrzeżeń oraz uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta podjętą na posiedzeniu w dniu 25.05.2020 roku.

Reklama

Biegły rewident sformułował następujące zastrzeżenie do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019:

"Na dzień bilansowy Spółka wykazuje w różnych pozycjach bilansu aktywa stanowiące jej zaangażowanie w spółkę zależności Eko Sphere KZ (ESKZ), w której to Eko Export S.A. ma 51% zaangażowania i stanowi kontrolę. Zaangażowanie to między innymi obejmuje 17,6 mln zł inwestycji długoterminowych w instrumenty kapitałowe tej spółki zależnej.

Na potwierdzenie kwoty powyższej inwestycji długoterminowej prezentowanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, Spółka przedstawiła nam w trakcie badania wycenę pakietu posiadanych 51% udziałów w ESKZ, sporządzoną przez zewnętrzną firmę, która to wycena wskazuje, iż nie jest konieczne rozpoznanie odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w księgach Eko Export S.A. Wycena ta jest wyceną dochodową (zastosowana została metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF) i została przygotowana na bazie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Przedstawiona nam wycena przygotowana na dzień 31 grudnia 2019 r. została zaktualizowana w stosunku do podobnej wyceny, która była przygotowywana historycznie na potrzeby uzasadnienia wartości posiadanego pakietu udziałów w ESKZ na koniec roku 31 grudnia 2018 r. W punktach 2.7 oraz 4.27 sprawozdania finansowego Spółka przedstawia opis oraz podstawę założeń przyjętych przy przygotowaniu prognoz przepływów pieniężnych w wycenie przygotowanej na dzień 31 grudnia 2019r.

W trakcie roku 2019 ESKZ nie zrealizowała wszystkich założonych prognoz. Zarząd przedstawił nam wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały brak możliwości osiągnięcia prognozowanych wartości. Wyjaśnienia te zostały opisane w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 w punkcie 4.27. Pomimo niezrealizowania wszystkich założeń na rok 2019, prognozy zastosowane do wyceny posiadanego pakietu udziałów na rok 2020 i lata późniejsze nie zostały istotnie zaktualizowane. W ocenie Zarządu pomimo początkowych problemów i opóźnień ESKZ będzie w stanie wygenerować założone przepływy pieniężne, a pakiet udziałów w ESKZ został oszacowany prawidłowo i na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wymaga odpisów aktualizujących.

W ocenie biegłego rewidenta fakt występowania rozbieżności pomiędzy prognozami, a rzeczywistą realizacją za rok 2019 powoduje, że prognozy wykazane w przygotowanej wycenie na dzień 31 grudnia 2019 r. nie mogą zostać potwierdzone. Brak alternatywnych wycen innymi metodami niż wycena dochodowa, skutkuje ograniczeniem zakresu badania. W efekcie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wykazana powyżej wartość udziałów w ESKZ jest poprawnie wyceniona na dzień 31 grudnia 2019 r. i czy nie wymagałyby odpisów aktualizujących.

W naszej ocenie potencjalny wpływ rozpoznanej utraty wartości na bilans Spółki nie byłby rozległy, z tego tytułu zdecydowaliśmy się na podstawie wykonanych procedur wydać opinię z zastrzeżeniem.”

W związku z wydaniem opinii z zastrzeżeniem, Zarząd Eko Export S.A. informuje, że w jego ocenie pomimo początkowych problemów i opóźnień Eko Sphere KZ będzie w stanie wygenerować założone przepływy pieniężne, a pakiet udziałów w Eko Sphere KZ został oszacowany prawidłowo i na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wymaga odpisów aktualizujących.

Zarząd Spółki oświadcza, że przyjęte założenia do planu funkcjonowania spółki zależnej Eko Sphere oraz wyceny DCF są realizowane. Oczywiście, o czym wielokrotnie Zarząd informował biegłego rewidenta, popierając dokumentacją i faktami, powstały pewne opóźnienia w realizacji planu. Spółka ocenia, że opóźnienia są niewielkie w stosunku do wartości inwestycji (3-4 miesiące). Głównymi powodami powstałych opóźnień są: wypadki losowe (pożar suszarni) i konieczność przeprowadzenia w 2019 roku długotrwałego remontu (6 miesięcy) oraz zmiana strategii funkcjonowania spółki zależnej (podpisanie umowy na długoterminowe dostawy surowca z Partnerem posiadającym umowy na dostępność i wyłączność w pozyskiwaniu mikrosfery w kilku elektrowniach w Kazachstanie ).

W ocenie Zarządu, powstała rozbieżność w ocenie wartości udziałów w spółce zależnej pomiędzy Zarządem Emitenta a biegłym rewidentem dotyczy zastosowania przez audytora zbyt wczesnej krytyki tak dużej inwestycji. Działalność operacyjną Eko Sphere rozpoczęła dopiero po zakończeniu remontu zakładu po pożarze tzn. w lipcu 2019 roku. Dodatkowo zmiana strategii spowodowała pewne przesunięcia w dostawach surowca. Pomimo to Eko Sphere wykonała, z niewielkimi opóźnieniami znaczną część założonych planów. W związku z tym, Zarząd uważa, że ocenę założonych planów, przy tak znacznej inwestycji powinno się wykonywać dopiero co najmniej po pełnym roku funkcjonowania operacyjnego spółki.

Poniżej Zarząd przedstawia zakres działań, które zostały wykonane w celu rozwoju Spółki zależnej:

I. Wykonane przez Zarząd działania przewidziane w 2019 roku w celu rozwoju spółki Eko Sphere.

1) W związku z trwającą budową zakładu, Spółka Eko Export S.A. w całym okresie finansowała budowę oraz działalność zakładu w Astanie. Było to niezbędne ze względu na stałe zwiększanie planowanych możliwości produkcyjnych. Ograniczenie w funkcjonowaniu spółki Eko Sphere w I połowie 2019 roku nawet w suszeniu mikrosfer ze względu na straty spowodowane pożarem, zdecydowanie zmniejszało możliwości prowadzenia sprawnej działalności operacyjnej. Ograniczenia w działalności powodowały niewielkie możliwości spłaty powstałych w ostatnich latach zobowiązań wobec Eko Export.

Jednakże należy podkreślić, że pomimo ograniczeń Eko Sphere w latach 2013-2020 dostarczyła do Eko Export surowiec, którego wartość 5.345,1 tys. EUR zostało rozliczone z zobowiązaniami z lat uprzednich z tytułu zaliczek na towar. Saldo zaliczek na koniec 2018 roku wyniosło 1.473 tys. EUR , natomiast na koniec 2019 roku udzielone zaliczki mają wartość 1.421 tys. EUR. Pomimo prowadzonych stałych rozliczeń, wskutek wzmożonych zakupów surowców przez Eko Sphere KZ, stan zaliczek w I kwartale 2020 roku wzrósł do poziomu 1.982 tys. EUR.

2) Zarząd podjął decyzję o podniesieniu ustalonej przed 5 laty ceny sprzedaży mikrosfery do Eko Export S.A. Decyzja jest podyktowana uruchomionymi działaniami, mającymi na celu znaczną poprawę sytuacji finansowej Eko Sphere KZ oraz uwarunkowaniami rynkowymi. Od 1 lipca 2019 roku została wprowadzona nowa, wyższa cena sprzedaży (700 Euro/tona), która ma zagwarantować pokrycie kosztów stałych w Kazachstanie oraz kosztów produkcji. Wygenerowana nadwyżka finansowa ma pozwolić na szybkie, terminowe, zgodne z przyjętym harmonogramem (załącznik), spłaty pożyczek. W związku z powstałymi szkodami spowodowanymi pożarem na hali produkcyjnej oraz wstrzymaniem możliwości suszenia mikrosfer do końca czerwca 2019 roku, nastąpiło niewielkie (trzymiesięczne) opóźnienie w realizacji spłat pożyczek wraz z odsetkami. Jednakże do dnia 30.04.2020 spółka Eko Sphere spłaciła 639,4 tys. EUR rat kapitałowych i odsetek, co spowodowało, że zobowiązania z tytułu pożyczek, zgodnie z harmonogramem są realizowane według zaktualizowanego harmonogramu spłat i nie są na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wymagalne. Saldo pożyczek (kapitał pożyczkowy) udzielone do Eko Sphere KZ na koniec 2018 roku wynosiło 10.166 tys. EUR, natomiast na koniec 2019 roku wyniosło 10.518 tys. EUR. Należy jednak zaznaczyć, że saldo pożyczek ulegało zwiększeniu wyłącznie do września 2019 roku, natomiast od IV kwartału 2019 do dnia dzisiejszego następują jedynie spłaty. W pierwszym kwartale 2020 roku Eko Sphere KZ spłaciło 385 tys. EUR samych rat kapitałowych. Nowy harmonogram spłat pożyczek został skorygowany o wartości naliczonych w 2019 roku odsetek oraz udzielonych od początku 2019 roku nowych pożyczek – ponadto dokonano nieznacznych przesunięć w spłatach, jednak co do zasady Spółka podtrzymuje, iż spłata udzielonych pożyczek powinna najpóźniej zakończyć się na początku 2027 r. Dodatkowo, poprawa sytuacji finansowej w Kazachstanie umożliwiła w 2019 roku rozliczenie zaliczek na dostawy otrzymanych na łączną wartość 937,1 tys. EUR, a w 2020 roku rozliczono zaliczki otrzymane w latach poprzednich na dostawy w kwocie 245,0 tys. EUR. Bieżące zaliczki przekazane do Eko Sphere w ostatnich 12 miesiącach będą rozliczne w następnych okresach, sukcesywnie do realizowanych dostaw.

3) W ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej oraz jako poprawnie wykonany test sprawności działania, Eko Sphere pozyskało jako dostawce surowca (firma Fly Ash) spoza Astany. Firma Fly Ash ma wyłączność na pozyskiwanie mikrosfery na terenie elektrowni, których właścicielem jest koncern energetyczny CAEPCO.

Umowa przewiduje, że Eko Sphere jest organizatorem połowu oraz kupującym mikrosferę po bardzo atrakcyjnych cenach. Takie działania powodują zwiększenie możliwości dodatkowych i stałych dochodów poza pozyskiwaną mikrosferą w Astanie. W 2019 roku z powodzeniem zrealizowano podpisaną umowę z firmą Fly Ash. W całym roku Eko Sphere zakupiło 2.000 ton mikrosfery w bardzo atrakcyjnej cenie. Sprawna realizacja umowy przyczyniła się do poprawy stałości dostaw do zakładu w Kazachstanie oraz poprawy sytuacji finansowej. Aktualnie są prowadzone rozmowy ws. przedłużenia w/w umowy na lata następne, jednakże w ramach podpisanej strategicznej umowy o szerokiej współpracy (wyłączność dostaw, wspólne inwestycje itp.) z firmą Metallogamma, umowa z firmą Fly Ash będzie traktowana jako uzupełniająca lub wręcz będzie "wygaszona”.

4) Zarząd Eko Export S.A. zobligował spółkę Eko Sphere do dalszej realizacji przyjętego harmonogramu spłat pożyczek wraz z odsetkami. W nawiązaniu do wdrażanych w/w działań mających na celu poprawę i usamodzielnienie finansowe spółki Eko Sphere KZ, Zarząd Eko Export S.A. zobowiązał TOO Eko Sphere KZ do realizacji przyjętych założeń oraz w miarę możliwości nadrobienie zaległości w realizacji harmonogramu. (co na dzień dzisiejszy jest zrealizowane). W ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki Eko Sphere oraz terminowej spłaty zobowiązań do Eko Export S.A., Zarząd Spółki od połowy 2019 roku wdrożył dodatkowe regulacje mające na celu poprawę sprawności działania Eko Sphere oraz wzrost rentowności działalności operacyjnej. W ramach tych działań wprowadzono:

a) Stały system raportowania wydatków finansowych

b) Comiesięczne raporty dotyczące sprawozdań finansowych

c) Budżetowanie i comiesięczne rozliczanie kosztu zakupu surowca, wilgotności i kosztów stałych

d) Bieżący nadzór na zobowiązaniami spółki Eko Sphere.

W/w działania przyniosły efekt w znacznym ograniczeniu kosztów stałych oraz kosztów operacyjnych (zakupy materiałów pomocniczych). Nastąpiło utrzymanie wilgotności zakupywanego surowca w ramach narzuconych planów, co stanowi podstawowy czynnik kosztotwórczy.

Bieżąca kontrola narzuconych planów dała szybkie efekty w postaci obniżenia kosztów bieżącej działalności oraz poprawy sytuacji finansowej Eko Sphere. Niestety, ze względu na brak możliwości suszenia mikrosfery w I półroczu 2019 roku (ze względu na pożar), nie zostały wykonane planowane dostawy na ten rok w wysokości 20%. Jednakże plan sprzedaży na rok 2020 nie jest zagrożony, a jego realizacja pozwoli na sprawne funkcjonowanie spółki oraz bieżące spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek.

Podsumowując, parametry związane z planem rozwoju, które zostały zrealizowane lub przekroczone to:

1) Zorganizowanie wyższego od planowanego zabezpieczenia surowcowego Eko Sphere oraz Eko Export na rok 2020 i lata następne,

2) Rozliczenie zaliczek na towar do Eko Export S.A. poprzez dostawy towarów

3) Spłata, zgodnie z harmonogramem udzielonych pożyczek wraz z odsetkami (na dzień dzisiejszy spłaty są zgodne z harmonogramem)

4) Poprawne wykonanie testu organizacji, posiadanych możliwości produkcyjnych, technologii i sprawności działania spółki Eko Sphere poprzez bezproblemowe wykonania kontraktu na dostawę 2.000 ton surowca z Fly Ash,

5) Wprowadzenie stałego, szczegółowego nadzoru spowodowało obniżenie kosztów funkcjonowania spółki,

6) Poprawa sytuacji finansowej spółki Eko Sphere KZ

II. Działania podjęte przez Zarząd w celu stałego zwiększania wartości spółki Eko Sphere.

1) Docelowym planem Grupy Eko Export jest stworzenie konsorcjum z dużymi podmiotami działającymi od wielu lat na rynku mikrosfery. Aktualnie plan został uzupełniony o dodatkowego partnera, którym została firma kazachska Metallogamma, z którą podpisano wieloletnią umowę strategiczną . Główną wartością dodaną przez w/w firmę będzie zapewnienie dostaw znacznych ilości mikrosfery do wspólnego przedsięwzięcia. Będzie to możliwe w związku z posiadanymi długoletnimi umowami na wyłączność z największymi elektrowniami w Kazachstanie. Konstrukcja docelowego konsorcjum jest następująca:

a) Metallogamma – dostawy surowca – strona KZ – zapewnienie wieloletniego dostępu do największych na świecie źródeł białej mikrosfery, załatwienie wszelkich formalności związanych z otrzymaniem formalnych zgód i uzgodnień, załatwianie dostępu do specjalnej strefy ekonomicznej oraz nadzoru inwestycyjnego

b) Eko Export – strona PL - zapewnienie "know how”, wykonanie niezbędnych projektów i wyliczeń hydrostatycznych jak też zapewnienie sprzedaży całości produkcji na światowym rynku.

c) Koncern z branży wypełniaczy – zapewnienie dodatkowego zbytu na 5 kontynentach dla dużych nowych ilości pozyskanych mikrosfer.

2) Opis współpracy z Metallogammą

W dniu 14.02.2020 r. została podpisana strategiczna umowa wieloletniej współpracy z czołową firmą z branży mikrosfer w Kazachstanie spółką Metallogamma. Umowa została zawarta na okres 10 lat, bez prawa wypowiedzenia. Spółka ta posiada, z prawami wyłączności, dostęp do eksploatacji laguny Karasor w Ekibastusie przy elektrowniach GRES-1 i GRES-2. Jest to największa na świecie laguna z białą mikrosferą, która jest najbardziej cenioną i poszukiwaną odmianą przez odbiorców. W ramach współpracy ocenia się, że możliwe do pozyskania ilości szacowane są na 50-60 tys. ton/rocznie mokrego surowca. Natomiast w przeliczeniu na suchą mikrosferę po odjęciu wilgotności (przyjmowanej średnio na poziomie 30%) otrzymujemy odpowiednio liczby od 35 tys. ton do 42 tys. ton rocznie.

Podane wyżej ilości są określone m.in. na podstawie następujących informacji:

- w ostatnich latach obie elektrownie w Ekibastusie zostały rozbudowane, włączono nowe bloki energetyczne co spowodowało wzrost spalanego węgla, a wiec tez zwiększenie ilości mikrosfery ,

- w latach 2020-2022 jest planowana kolejna inwestycja i rozbudowa GRES-1 i GRES- 2 która doprowadzi do kolejnego zwiększenia spalanego węgla, a w konsekwencji ilości mikrosfer.

Eko Export S.A. na bieżąco śledzi wszystkie zmiany na świecie w tej branży energetycznej, a szczególnie trendy w Kazachstanie i w Polsce.

Zaznaczyć należy, ze w okolicy są jedne z największych złóż węgla kamiennego, których wielkość szacowana jest na ponad 240 lat możliwej eksploatacji.

Dostęp do tak olbrzymiego źródła mikrosfery jest wartością wręcz nieoceniona, a w połączeniu z dwoma suszarniami na miejscu w Kazachstanie (Eko Sphere KZ w Nur Sułtan i Metallogamma w Pawłodarze) oraz największym i najnowocześniejszym technologicznie Zakładem EKO EXPORT S.A. w Polsce, pokazuje jak ogromną wartość przedstawia obecnie utworzone przez nas konsorcjum.

Współpraca z firma Metallogamma rozpoczęła się w październiku 2019 roku i do jego końca zakupiliśmy 400 ton suchej mikrosfery. W roku 2020 dostawy są kontynuowane i w I kwartale, pomimo okresu zimowego, który znacznie ogranicza możliwości pozyskania mikrosfer, zakupione zostało 780 ton suchego towaru.

Od maja br. rozpoczęły się już dostawy mikrosfery na podstawie umowy strategicznej z dnia 14.02.2020 w ilościach po około 600 ton/miesięcznie.

Równocześnie, w drugiej połowie maja 2020 r. Metallogamma rozpocznie dostawy mikrosfery mokrej do naszego zakłady Eko Sphere KZ w Nur Sułtan.

To w zasadzie jest pierwszy etap naszej współpracy.

Dostawy od maja 2020 r. są już realizowane w jakości 3Q .Dokument " Trzyetapowy system kontroli jakości 3Q” jest załącznikiem do naszego pisma - został on skonsultowany z naszymi największymi odbiorcami, koncernami takimi jak OMYA - Szwajcaria, CMC -USA i SMC- Szwecja i uzyskał ich pełną akceptację. Klienci ci wyrazili chęć zwiększenia zakupów naszego towaru począwszy od 2-go półrocza br. Mikrosfera już na lagunie jest pozyskiwana według know-how EKO, a wiec jest już dużo bardziej czysta oraz dodatkowo przed suszeniem jest jeszcze przemywana czystą wodą, co ma dodatkowo ogromne znaczenie dla zmniejszenia kosztów produkcji.

W związku z utworzeniem Konsorcjum i co za tym idzie z planowanym zwiększeniem sprzedaży mikrosfer, pojawiły się już możliwości wykorzystania efektu skali w celu zmniejszenia kosztów produkcji.

Pierwszą wymierną korzyścią dla EKO EXPORT S.A. i Eko Sphere KZ jest podpisana końcem kwietnia br. umowa z firmą spedycyjną DEO LOGOSTICS, Litwa na transport towarów zarówno z Nur Sułtan z Eko Sphere KZ do Polski jak tez z Metallogamma z Pawłodaru do Polski. Ponieważ to EKO EXPORT S.A. płaciło zawsze za towar a koszt 1 tira w roku 2019 wynosił średnio 2 tys. EURO obecnie po przejęciu transportu z całego Konsorcjum ( licząc ES KZ – 5.000T/ rocznie i MG – 7.000T/ rocznie) będziemy płacili około 250 E za TIR-a mniej co daje rocznie oszczędność rzędu 186 000 E.

Podobne działania czynimy już przy zamawianiu ( wspólnym) palet i big-bagów. Tu z kolei oszczędności będą miały Eko Sphere KZ i Metallogamma .

Nasza strategia opiera się na zasadzie obowiązującej już w roku 2020, że w obecnych, trudnych czasach pożądane są : konsolidacje i robotyzacja.

Oba te warunki Eko Export S.A. spełnia.

Nasi klienci i partnerzy są na bieżąco informowani o naszej strategii , systemie kontroli jakości jak też o dostępności do źródeł mikrosfery.

Dostęp do największej laguny z mikrosferą na świecie w Ekibastusie, ustabilizowanie jakości mikrosfer oraz znaczne ilości jest najlepszą gwarancją stabilności dostaw wraz z długoterminową powtarzalnością produktów oferowanych przez Eko Export S.A.od roku 2020.

Bardzo dużą i ważną rolę w tym "łańcuchu” dostaw odgrywa nasza Spółka-córka Eko Sphere KZ.

Dzięki naszemu zakładowi w Nur Sułtan, nowoczesnej suszarni oraz naszej pierwszej na świecie technologii DMC rynek Kazachstański nas zauważył i docenił. Po wielu latach pracy, wraz z Metallogamma, praktycznie jesteśmy monopolistą na tym rynku.

Tak, więc beneficjentem tej umowy będzie nie tylko Eko Export, ale i Eko Sphere KZ.

Z jednej strony posiadane zasoby przez ES KZ były kluczowe do zawarcia tej umowy, z drugiej umowa zapewnia dostęp do surowca, co było znaczącym ograniczeniem Eko Sphere KZ. Model biznesu jest więc już sprawdzony, a nowa umowa zapewnia brakujące ogniwo.

1. Korzyści dla Eko Sphere KZ w Nur Sułtan.

- Dzięki tej umowie już od drugiego kwartału 2020 r. będzie miała możliwość kupowania zwiększonych ilości mikrosfery mokrej, co bezpośrednio przełoży się na wartość uzyskiwanych przychodów,

- Mikrosfera ta będzie w niższej cenie niż kupowana w roku 2019 ze względu na wzajemne uzgodnienia i duże ilości zakupu,

- surowiec będzie w zdecydowanie lepszej jakości.

- wydajność suszarni się zwiększy co wpłynie na polepszenie wyników finansowych Eko Sphere KZ

- Wspólne zakupy transportu i materiałów pomocniczych do produkcji spowodują też obniżenie tych kosztów.

Umowa więc wpłynie dodatnio na sytuację finansową Eko Sphere KZ w długim okresie.

2. Korzyści dla Eko Export S.A.

- Już w roku 2020 począwszy od drugiego kwartału zakupy od Metallogamma w ilości około 3.500T mikrosfery suchej a od roku 2021 ca 7.000T - Cena tej mikro sfery będzie niższa niż w roku 2019.

- Jakość będzie ( wg. standardów Eko Export) dużo lepsza.

- Lepsze jakoś spowoduje że Eko Export będzie miała mniej pracy z jej "uszlachetnianiem”, co zmniejszy się więc koszty produkcji.

- Wspólna organizacja transportów (Eko Sphere KZ, Metallogamma, Eko Export) spowoduje wynegocjowanie niższych stawek za transport na trasie KZ- PL.

- Zdecydowany wzrost sprzedaży już od drugiego półrocza 2020 r. i w latach następnych spowoduje wzrost zysków w Eko Export S.A.

- Po uruchomieniu drugiego etapu współpracy nastąpi skokowy wzrost sprzedaży, gdyż każde dodatkowe ilości suchych mikrosfer będą sprzedawane w 100% przez system dystrybucji Eko Export S.A., w połączeniu z Koncernem z branży wypełniaczy i jeszcze innym bardzo dużym partnerem, o którym na razie ze względu na początkowy etap negocjacji nie możemy udzielać informacji.

Drugi etap gdzie dodatkowa sprzedaż przez Eko Export S.A. zwiększy "skokowo” się o około 8.000 T/ rocznie suchej mikrosfery co spowoduje dalszy wzrost zysków Emitenta.

Dodatkowo cały czas rozważane jest zaangażowanie kapitałowe partnerów w zakup akcji Eko Export S.A. co powinno wpłynąć na długofalowa, lepszą jeszcze bezpieczniejszą współpracę.

III. Wnioski

Zarząd na podstawie w/w informacji oraz przesłanej dokumentacji oświadcza, że:

1) W ocenie Zarządu udzielone do spółki Eko Sphere pożyczki są zabezpieczone w sposób należyty. W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia przez Eko Sphere KZ, Spółka może przejąć aktywa Eko Sphere KZ wycenione na dzień 31.12.2019 przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę stanowiącą w przybliżeniu 50% wartości zobowiązania Eko Sphere KZ do Eko Export S.A. z tytułu pożyczek otrzymanych.

2) Przesłane zaliczki na towar w znacznej wartości zostały spłacone w formie dostaw towaru w latach 2013-2019, i będą kontynuowane. Pomimo ograniczonych zdolności produkcyjnych Eko Sphere spłaciło 5,2 mln EUR zobowiązań z tytułu zaliczek na towary oraz w roku 2019 i 2020 spłacono dodatkowo 639 tys. EUR pożyczek wraz z odsetkami. W 2020 roku Eko Export w ramach planowanych zakupów z Eko Sphere wysłało nowe zaliczki.

3) Niestety, ze względu na brak możliwości suszenia mikrosfery w I półroczu 2019 roku (ze względu na pożar), nie zostały wykonane planowane dostawy na ten rok. W ujęciu ilościowym wykonano 77% planowanych dostaw, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano 56% planowanych przychodów. Niskie wykonanie przychodów wynika z niższej niż planowana, średniej ceny sprzedaży, która jest efektem sprzedaży mokrej mikrosfery, po niższych cenach, ze względu na brak suszarni w I półroczu 2019 roku (remont po pożarze).

3) Aktualna wartość posiadanych akcji spółki Eko Sphere ujęta w sprawozdaniu jednostkowym Eko Export, w sposób prawidłowy odzwierciedla ich realną wartość ze względu na wartość aktywów posiadanych przez Eko Export oraz wg. wycen potencjału dochodowego Spółki. W ramach badania biegły rewident zaproponował przygotowanie alternatywnej wyceny inną metodą niż metoda dochodowa – w tym m.in. metodą odtworzeniową lub metodą mnożnikową. W proponowanej przez Biegłego Rewidenta formule metodą mnożnikową Spółka nie widzi możliwości znalezienia na rynku porównywalnych spółek których mnożniki mogłyby zostać wykorzystane do porównania z Eko Sphere KZ czy Eko Export S.A. W proponowanej przez Biegłego Rewidenta formule wyceny odtworzeniowej obejmującej wyłącznie poniesione nakłady inwestycyjne, proponowana wartość zaangażowania Eko Export S.A. w spółkę Eko Sphere KZ jest sumą wszystkich wydatków gotówkowych związanych z budową, uruchomieniem oraz bieżącą działalnością spółki zależnej, która nie obejmuje wyceny udziałów. Spółka uważa, że nie można się zgodzić na pominięcie wyżej opisanych prac i osiągnięć, które najprawdopodobniej mają większą wartość niż poniesione nakłady na budowę zakładu. Model biznesu jest już sprawdzony, a nowa umowa z firmą Metallogamma zapewnia brakujące ogniwo w formie zapewnienia stałych, o wysokiej jakości i niskiej cenie dostaw surowca. Jak wyceną odtworzeniową należy wycenić takie osiągnięcie Eko Sphere KZ? Należy zauważyć, że niepoprawne jest założenie, iż wartość odtworzeniowa to wyłącznie wartość nakładów poniesionych na stworzenie zakładu w Eko Sphere KZ. Eko Sphere KZ osiągnęła wysoką zdolność produkcyjną, jest całkowicie przygotowana organizacyjnie (co zostało już udowodnione w 2019 roku), posiada know-how, technologię oraz od niedawna wiodącą pozycję na rynku, dzięki umowie z Metallogamma.

Zarząd Eko Export uważa, że odtworzenie biznesu w takiej formie wymagałoby niewspółmiernie większych środków niż wyłącznie poniesione nakłady. Poniesione nakłady oraz już posiadane przez Eko Sphere wartości niematerialne (organizację, doświadczenie, podpisane umowy zapewniające dostawy i wyłączność, technologię itp.) tworzą dodatkową wartość firmy, która w pełni oddaje wartość zaangażowania Eko Export w formie gotówkowej oraz posiadanych udziałów.

4) Przedstawione powyżej dane nie dają więc podstaw sądzić o potencjalnej utracie wartości udziałów dotyczących TOO Eko Sphere KZ

Podsumowując, Grupa Eko Export wykazała znaczną aktywność w realizacji zaplanowanego rozwoju Eko Sphere KZ, a już osiągnięte efekty, w tym pozyskanie do współpracy jako Partnera, firmę Metallogamma, znacznie zwiększyło wartość Eko Sphere KZ.

Jeśli chodzi o potencjalny wpływ ewentualnego odpisu wartości udziałów na sprawozdania finansowe Eko Export to nie wykonanie przez spółkę zależną planów np. przez pojawienie się epidemii koronawirusa powoduje, iż rośnie niepewność co do przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych spółki zależnej Eko Sphere KZ. W przypadku niewykonania przyjętych planów, Spółka dokonała symulacji jaki byłby przybliżony wpływ na wycenę udziałów Eko Sphere KZ w różnych, ekstremalnych scenariuszach alternatywnych:

1) osiągnięcie 85% prognozowanych przepływów w stosunku do scenariusza bazowego oznacza konieczność rozpoznania odpisu aktualizującego udziały w spółce Eko Sphere KZ na kwotę ok. 8,1 mln zł oraz nieokreślony dodatkowy odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do Eko Sphere KZ zgodnie z zasadami wyceny opisanymi w MSSF 9;

2) osiągnięcie 70% prognozowanych przepływów w stosunku do scenariusza bazowego oznacza konieczność rozpoznania odpisu aktualizującego udziały w spółce Eko Sphere KZ na kwotę ok. 17,2 mln zł oraz nieokreślony dodatkowy odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do Eko Sphere KZ zgodnie z zasadami wyceny opisanymi w MSSF 9;

Ewentualne dokonanie wyżej opisanego odpisu pomniejszyłoby wyniki EKO Export oraz Grupy Kapitałowej, jednakże nie wpływa na sytuację płynnościową Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje ponadto podjętą w dniu dzisiejszym uchwałę Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia sformułowanego przez biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że termin publikacji niniejszego raportu wynika z konieczności udzielenia członkom Rady Nadzorczej wyjaśnień co do zastrzeżeń sformułowanych przez biegłego rewidenta, a także z czasu koniecznego członkom Rady Nadzorczej na wypracowanie opinii w tym zakresie. Zarząd Emitenta wskazuje, że w chwili publikacji raportu rocznego, Zarząd nie miał technicznej możliwości uzyskania opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia do opinii sformułowanego przez biegłego rewidenta z uwagi na zbyt krótki czas pomiędzy datą wydania opinii przez biegłego rewidenta a datą publikacji raportu rocznego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-25Jacek DziedzicPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »