Reklama

BOS (BOS): Strategia działania BOŚ S.A. na lata 2012 - 2015

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. ("Bank" lub "BOŚ") podaje do wiadomości, że w dniu 13 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej strategii działania Banku na lata 2012-2015.

Realizacja zaktualizowanej strategii ma pozwolić na zwiększenie rentowności kapitału własnego do 10,3% w 2015 r., a rentowności aktywów do 0,9%. Ma również zwiększyć się efektywność działania Banku, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w obniżeniu wskaźnika C/I, do poziomu 54% w 2015 r. Poprawa rentowności i efektywności Banku mają zostać osiągnięte poprzez wzrost marży odsetkowej (do poziomu 2,5% w 2015 r.), wzrost przychodów prowizyjnych, zwiększenie efektywności kosztowo-inwestycyjnej oraz wzrost efektywności w obszarze restrukturyzacji i windykacji.

W najbliższych latach BOŚ będzie umacniał swoją pozycję na rynku finansowania działań służących ochronie środowiska. Bank będzie dążył do wzmacniania już posiadanych oraz budowy nowych przewag konkurencyjnych w najbardziej perspektywicznych dla BOŚ segmentach rynku, zarówno w pionie korporacji i finansów publicznych, jak i w pionie detalicznym. BOŚ ma aspiracje stać się bankiem pierwszego wyboru w finansowaniu projektów związanych z ochroną środowiska w Polsce. Dodatkowo, BOŚ dąży do dalszego umacniania wizerunku jako nowoczesnej instytucji z konkurencyjną ofertą produktową (w szczególności dla osób ceniących styl życia "��eko’), zapewniającej klientom wysoki standard obsługi. BOŚ ma zamiar zwiększyć skalę prowadzonej działalności przy jednoczesnym wzroście jej zyskowności, co ma zostać osiągnięte poprzez korzystne kształtowanie struktury portfela, w wyniku dostosowania roli poszczególnych segmentów oraz ich modelu biznesowego i operacyjnego.

Podstawowym celem BOŚ w kolejnych latach będzie utrzymanie swojej pozycji na rynku finansowania projektów proekologicznych. W tym celu BOŚ planuje powiększyć obligo kredytów udzielanych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój do 3,8 mld zł w 2015 r., z czego 3,4 mld zł w pionie korporacji i finansów publicznych, a 0,4 mld zł w pionie detalicznym. O atrakcyjności tego sektora świadczy dynamiczny wzrost w okresie 2005-2010, na poziomie ok. 13% rocznie, oraz potencjał rozwoju związany z koniecznością dostosowania do wymogów wynikających z obowiązujących regulacji, w tym regulacji UE. Bank ma koncentrować się na finansowaniu najbardziej atrakcyjnych dla BOŚ segmentów rynku, do których należą w pionie korporacji i finansów publicznych: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami i recykling, a w pionie detalicznym: mikroźródła energetyczne i efektywność energetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów termomodernizacyjnych dla wspólnot mieszkaniowych oraz energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Strategia BOŚ w pionie korporacji i finansów publicznych obejmuje zwiększanie udziału zaangażowania w segmencie przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) w ogólnej sumie bilansowej, przy mniej dynamicznym wzroście aktywów segmentu finansów publicznych. Priorytetem jest również podwyższenie dochodowości portfela poprzez stopniową zmianę jego struktury, tj. konwersję zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na bardziej dochodowy dług spółek komunalnych (do 2015 r. udział długu jednostek samorządu terytorialnego w portfelu pionu powinien spaść do poziomu 30% z 45% w 2011 r., a długu spółek komunalnych wzrosnąć do 9% z 6% w 2011 r.).

Bank będzie się również koncentrował na skutecznym pozyskiwaniu nowych klientów, przy wykorzystaniu oferty Banku w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.

W pionie korporacji i finansów publicznych Bank oczekuje wzrostu stanu kredytów brutto do poziomu ok. 9,5 mld zł w 2015 r., w tym ok. 5,8 mld zł w segmencie przedsiębiorstw i ok. 3,7 mld zł w segmencie finansów publicznych. Z kolei stan depozytów w 2015 r. powinien osiągnąć poziom ok. 6,8 mld zł. Strategia BOŚ zakłada również, że w 2015 r. wynik prowizyjny w pionie osiągnie poziom ok. 63 mln zł, a marża do 2015 r. wzrośnie o 0,4 pp.

Fundamentem dla obszaru klienta detalicznego będzie poszukiwanie dodatkowej wartości w prowadzonej działalności bankowej w powiązaniu z rzetelnym traktowaniem ekologii, zdrowia człowieka oraz jakości życia przenikających ofertę produktową, przekaz marketingowy oraz powiązaną z misją Banku działalność opartą o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Strategia pionu detalicznego ma być zorientowana na zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności kredytowej Banku. Bank oczekuje wzrostu stanu depozytów do poziomu ok. 7,7 mld zł w 2015 r., przy stanie kredytów brutto na poziomie ok. 6,6 mld zł. Bank zakłada przy tym, że zmianie ulegnie struktura portfela kredytów: do 2015 r. powinien wzrosnąć udział w portfelu produktów wysokomarżowych kosztem kredytów mieszkaniowych, które w 2015 r. powinny stanowić 72% portfela. Powinno to przyczynić się do wzrostu marży o 0,7 pp.

Strategia BOŚ zakłada, że liczba klientów detalicznych w 2015 r. będzie kształtowała się na poziomie ok. 280 tys., z czego ok. 240 tys. będzie posiadało rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy. Równocześnie Bank oczekuje, że odsetek klientów Banku będących jednocześnie klientami Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ("DM BOŚ") wzrośnie do ok. 10% w 2015 r.

Bank zamierza zwiększać wynik na działalności bankowej poprzez intensyfikację sprzedaży krzyżowej (ang. cross-sell), szczególnie w zakresie produktów wysokomarżowych. Bank ma zamiar również zwiększyć sprzedaż produktów prowizyjnych, co w połączeniu ze wzrostem skali działalności powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyniku prowizyjnym, który w 2015 r. powinien osiągnąć poziom 81 mln zł. Równocześnie do 18% w 2015 r. powinien wzrosnąć udział w przychodach prowizyjnych przychodów z produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Osiągnięcie zakładanych celów ma być możliwe dzięki podjęciu szeregu działań wspierających realizację strategii, w tym m.in.: wzmocnienie przewag konkurencyjnych w obszarze finansowania ekologii, koncentracja na efektywności sprzedaży oraz procesów wsparcia, intensyfikacja sprzedaży produktów wysokomarżowych i prowizyjnych oraz cross-sell, jak również wykorzystanie synergii przychodowych pomiędzy Bankiem i DM BOŚ.

W związku z realizacją zaktualizowanej strategii Bank oczekuje zwiększenia zapotrzebowania na kapitał. Bank zakłada, że do końca 2015 r. 472 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój biznesu, 75 mln zł na dostosowanie do wymogów regulacyjnych, a 56 mln zł na rozwój infrastruktury (z czego ok. 60% przeznaczonych zostanie na inicjatywy koncentrujące się na efektywności sprzedaży oraz procesów wsparcia, a 20% na intensyfikację sprzedaży produktów wysokomarżowych i prowizyjnych oraz sprzedaży krzyżowej). Bank oczekuje, że potrzeby kapitałowe zostaną pokryte przez fundusze pozyskane z emisji akcji oraz przez zyski zatrzymane i instrumenty dłużne (zgodnie z założeniami ok. 373 mln zł), przy zachowaniu współczynnika wypłacalności istotnie powyżej 12%, tj. powyżej minimum wynikającego ze zobowiązań wobec nadzoru bankowego.

Niniejszy raport zawierający opis zaktualizowanej strategii Banku nie stanowi prognozy wyników finansowych ani ich szacunków w odniesieniu do Banku, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank" lub "BOŚ") w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") będzie prospekt emisyjny ("Prospekt"), który zostanie przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną akcji Banku bez prawa poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.bosbank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.

Niniejszy raport jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) ("Rozporządzenie") lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "Wskazanymi Osobami" (ang. Relevant Persons)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy raport lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, "Dyrektywa Prospektowa"), niniejszy raport jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.
Mariusz Klimczak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | ani | 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »