SUNDRAGON (SDG): SUNDRAGON SA (4/2023) Zarząd SunDragon S.A. z siedziba w Warszawie na podstawie Art.399 w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszwawie. - raport 4/2023

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 czerwca 2023 roku

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zarejestrowanej pod numerem KRS 0000367579, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru dnia 11 października 2010 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako "ksh") w związku z art. 4021 oraz art. 4022 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 11:00 w siedzibie Spółki SUNDRAGON S.A. w Warszawie (00-867), przy Chłodna 51.

Reklama

2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie "Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2022".

7. Przedstawienie przez Zarząd "Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022", tj.:

a. Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok okres obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

b. Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za okres obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

8. Podjęcie uchwał dotyczących:

a. Zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022".

b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2022.

c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNDRAGON S.A. za rok obrotowy 2022.

d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.

f. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2022.

g. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

i. Zmian w Statucie Spółki.

j. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

3. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do wymogów art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 4022 pkt 2) lit. a) ksh)

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: biuro@sundragon.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 4022 pkt 2) lit. b) ksh).

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@sundragon.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 4022 pkt 2) lit. c) ksh).

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 ksh, może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 § 1 lub § 4 ksh, złożą Spółce:

1) imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub

2) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu (art. 4022 pkt 2) lit. d) ksh).

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składnia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@sundragon.pl. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@sundragon.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,

sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

i wykonywaniu prawa głosu.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 4022 pkt 3) ksh).

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień

14 czerwca 2023 r. (,,Dzień rejestracji").

Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4022 pkt 4) ksh).

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SUNDRAGON S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 14 czerwca 2023 roku.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02 czerwca 2023 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 15 czerwca 2023 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

2) liczbę akcji;

3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;

5) wartość nominalną akcji;

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

8) cel wystawienia zaświadczenia;

9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;

10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chłodna 51, 00 - 867 Warszawa, na 3 (trzy) dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28, 29 czerwca 2023 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia (art. 4022 pkt 6) ksh).

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: https://sundragon.pl/ w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka Walne Zgromadzenie.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej: https://sundragon.pl/ w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka Walne Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 02 czerwca 2023 r.

Adam Januszko - Prezes Zarządu

Szymon Klimaszyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »