Reklama

TAURONPE (TPE): Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2021 r. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON ("Grupa TAURON”) za I kwartał 2021 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r.:

Przychody ze sprzedaży: 6 445 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

1 735 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 742 mln zł

Reklama

- EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 84 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 686 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 234 mln zł

- EBITDA segmentu Wydobycie: (14) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 212 mln zł

Zysk brutto: 1 097 mln zł

Zysk netto: 851 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 639 mln zł

Dług netto na 31 marca 2021 r.: 9 792 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2021 r.: 1,96x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2021 r.:

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,79 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,35 TWh)

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,22 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej brutto ze źródeł odnawialnych: 0,48 TWh

Produkcja ciepła: 5,15 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,77 TWh

Produkcja węgla handlowego: 1,43 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,24 mln ton

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe w I kwartale 2021 r. w podziale na segmenty:

1) Segment Dystrybucja – wzrost EBITDA o 58 mln zł r/r:

a) wzrost wolumenu dostaw energii elektrycznej o 545 GWh r/r, głównie w grupach taryfowych dla gospodarstw domowych, dużych i średnich przedsiębiorstw,

b) wzrost o 60 mln zł r/r pozostałych przychodów dystrybucyjnych, głównie z tytułu energii biernej oraz kolizji energetycznych,

c) wzrost o 35 mln zł r/r kosztów zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej będący wypadkową wyższego wolumenu, niższej ceny zakupu oraz wzrostu wartości doszacowania.

2) Segment OZE – spadek EBITDA o 37 mln zł r/r:

a) niższy o 26 proc. r/r wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

b) wyższe o ponad 16 proc. r/r ceny sprzedaży energii elektrycznej, co przełożyło się na wzrost EBITDA o 8 mln zł,

c) brak wsparcia w zakresie świadectw pochodzenia energii (PM OZE) w 2021 r. dla elektrowni wodnych o mocy poniżej 5 MW oraz farmy wiatrowej Zagórze (30 MW), co przełożyło się na spadek EBITDA o 8 mln zł.

3) Segment Wytwarzanie – wzrost EBITDA o 617 mln zł r/r:

a) uzyskanie przez spółkę zależną Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. (NJGT) marży na sprzedaży energii elektrycznej z bloku 910 MW w Jaworznie, oddanego do eksploatacji w listopadzie 2020 r. W I kwartale 2021 r. EBITDA wygenerowana przez NJGT osiągnęła poziom 144 mln zł i uwzględnia rozliczenia wieloletniej umowy zakupu energii elektrycznej z tego bloku przez segment Sprzedaż (pozytywny wpływ na segment Wytwarzanie w wysokości 70 mln zł był zneutralizowany w segmencie Sprzedaż) oraz wpływ zdarzeń opisanych w pkt b,

b) dokonanie restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2 spółki NJGT w związku z powstaniem nadwyżki uprawnień wynikającej z opóźnienia oddania bloku 910 MW w Jaworznie do eksploatacji, a co za tym idzie niższej produkcji energii elektrycznej z tej jednostki. W ramach restrukturyzacji Grupa TAURON dokonała:

- rolowania 3 258 000 uprawnień do emisji CO2 z terminem odbioru w marcu 2021 r. poprzez zawarcie nowych kontraktów z terminami dostawy w marcu 2022 r., 2023 r. i 2024 r., co spowodowało zwiększenie wyniku EBITDA w segmencie Wytwarzanie o 304 mln zł. Transakcje te wpłyną na zwiększenie kosztów tworzenia rezerwy z tytułu emisji CO2 za rok 2021 i kolejne lata obrotowe. Emitent szacuje, że łączny wpływ restrukturyzacji portfela na wyniki operacyjne Grupy TAURON w latach 2021-2023 nie będzie znaczący. Opis powyższej transakcji został przedstawiony w punkcie 60. "Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020,

- sprzedaży 691 000 uprawnień do emisji CO2 posiadanych przez spółkę NJGT, co spowodowało zwiększenie wyniku EBITDA w segmencie Wytwarzanie o 59 mln zł,

c) wyższe o 211 mln zł r/r (tj. o 113 proc.) koszty uprawnień do emisji CO2,

d) uzyskanie w I kwartale 2021 r. 168 mln zł przychodów z Rynku Mocy z jednoczesnym brakiem wpływów od 2021 r. z tytułu usług Operacyjnej Rezerwy Mocy i Interwencyjnej Rezerwy Zimnej, z których Grupa TAURON uzyskała 76 mln zł przychodów w I kwartale 2020 r.

4) Segment Sprzedaż – wzrost EBITDA o 52 mln zł r/r:

a) wyższa o 17 mln zł r/r marża uzyskana na sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższej ceny sprzedaży energii elektrycznej i wyższych przychodów z opłat stałych handlowych oraz wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej w ramach realizacji kontraktu na zakup przez Emitenta energii elektrycznej z bloku 910 MW

w Jaworznie,

b) niższa o 15 mln zł r/r wartość ujętych odpisów aktualizujących należności, głównie na skutek utworzenia w I kwartale 2020 r. zwiększonego odpisu w efekcie wprowadzonych obostrzeń (COVID-19) i niepewności co do przyszłej sytuacji finansowej klientów segmentu Sprzedaż,

c) wyższe o 6 mln zł r/r koszty praw majątkowych, głównie z uwagi na wyższą cenę zakupu zielonych certyfikatów (PMOZE).

5) Segment Wydobycie – wzrost EBITDA o 23 mln zł r/r:

a) wzrost r/r wolumenu wydobycia węgla o 21 proc., a wolumenu sprzedaży o 39 proc.,

b) spadek w ujęciu rocznym średniej ceny węgla o 7 proc. będący pochodną sytuacji rynkowej,

c) niższy r/r przyrost zapasów węgla.

Dodatkowo Emitent informuje, że na dzień 31 marca 2021 r. ocenił, iż w stosunku do aktywów i zobowiązań spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. nie są dłużej spełnione warunki wynikające z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana w zakresie klasyfikacji powyższych składników majątku jako grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży oraz działalności spółki TAURON Ciepło Sp. z o.o. jako działalności zaniechanej. W związku powyższym dane finansowe spółki TAURON Ciepło w I kwartale 2021 r. wykazywane są w ramach segmentu Wytwarzanie.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe i operacyjne mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 r., który zostanie opublikowany 19 maja 2021 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-11Paweł StrączyńskiPrezes Zarządu
2021-05-11Marek WadowskiWiceprezes Zarządu ds. Finansów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »