EFEKT (EFK): tekst jednolity statutu Spółki - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. podaje treść tekstu jednolitego statutu Spółki, ustalonego przez Radę Nadzorczą, obejmującego zmiany zawarte w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2010 roku:

STATUT

KORPORACJI GOSPODARCZEJ "EFEKT" S.A.

TEKST JEDNOLITY

(z zarejestrowanymi przez Sąd zmianami, wprowadzonymi uchwałami

Zwyczajnego WZA z dnia 18 maja 1992 r. nr 6/92 i 7/92,

Reklama

Zwyczajnego WZA z dnia 31 maja 1993 r. nr 6/93 i 7/93,

Nadzwyczajnego WZA z dnia 22 grudnia 1993 r. nr 1/93,

Zwyczajnego WZA z dnia 31 maja 1995 r. nr 8/95,

Zwyczajnego WZA z dnia 27 czerwca 1997 r. nr 9/97,

Zwyczajnego WZA z dnia 26 czerwca 1998 r. nr 7/98,

Nadzwyczajnego WZA z dnia 28 września 1999 r. nr 4/99,

Nadzwyczajnego WZA z dnia 22 lutego 2000 r. nr 5/2000,

Nadzwyczajnego WZA z dnia 15 marca 2001 r. nr 5/2001 i 6/2001,

Nadzwyczajnego WZA z dnia 9 września 2003 r. nr 4/2003,

Zwyczajnego WZA z dnia 14 czerwca 2004r. nr 9/2004,

Zwyczajnego WZA z dnia 17 czerwca 2010r. nr 9)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: Korporacja Gospodarcza "Efekt" Spółka Akcyjna.

2. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą.

4. Spółka może tworzyć i zamykać oddziały oraz przedstawicielstwa, zawiązywać inne spółki, przystępować do spółek lub innych organizacji gospodarczych.

5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

6. Spółka ma status spółki publicznej w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Spółki serii AA, BB, CC, DD zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi na podstawie stosownych przepisów i są akcjami zdematerializowanymi. Akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Informacje wymagane stosownie do ustawy Kodeks spółek handlowych oraz wymagane stosownie do przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka przekazuje w sposób i na zasadach określonych tymi ustawami.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;

2/ świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;

3/ świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;

4/ działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;

5/ handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;

6/ eksport i import towarów i usług;

7/ świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;

8/ świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;

9/ świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;

10/ organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa.

2. Oprócz działalności wymienionej w ust. 1, Spółka może ponadto prowadzić wszelką inną działalność produkcyjno - wytwórczą, usługową, handlową i kooperacyjną dozwoloną przez prawo polskie.

II. AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.665.150 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.665.150 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, emitowanych w seriach:

- seria AA obejmująca 542.075 (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć) akcji założycielskich odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 542.075 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych);

- seria BB obejmująca 207.925 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 207.925 zł (dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

- seria CC obejmująca 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 375.000 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- seria DD obejmująca 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji czwartej emisji (Emisja Połączeniowa) na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 540.150 zł (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku z przyłączeniem do Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie spółki "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie.

Akcje serii AA są akcjami emisji założycielskiej i pokryte zostały gotówką oraz wkładami niepieniężnymi. Akcje emisji założycielskiej zostały wydane w odcinkach zbiorowych, z których każdy składa się z 25 (dwudziestu pięciu) akcji pojedynczych. Każda akcja pojedyncza emisji AA posiada uprzywilejowanie opisane w § 3.2 Statutu.

Akcje serii BB i serii CC są akcjami zwykłymi na okaziciela i pokryte zostały wkładami gotówkowymi.

Akcje serii DD są akcjami zwykłymi imiennymi pochodzącymi z Emisji Połączeniowej, o której mowa w § 3 ust. 1 akapit 4.

2. Akcje założycielskie są akcjami uprzywilejowanymi i posiadają szczególne uprawnienia co do prawa głosu, co do wysokości dywidendy oraz co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki. Akcjom tym przyznaje się po 5 (pięć) głosów. Mają one pierwszeństwo w wypłatach dywidendy, która przewyższa o 20% (słownie: dwadzieścia procent) dywidendę wypłaconą za akcje nieuprzywilejowane. Uprawnienia powyższe wygasają w przypadku, gdy właścicielem akcji zostanie osoba nie będąca akcjonariuszem - założycielem, za wyjątkiem akcji Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Krakowie przekazanych na rzecz jej członków - osób prawnych w trybie postępowania likwidacyjnego. Uprawnienia powyższe wygasają również w przypadku przekształcenia uprzywilejowanej akcji imiennej na akcję na okaziciela.

3. Akcjonariusze obejmujący akcje założycielskie mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług Spółki oraz w świadczeniu na rzecz Spółki na podstawie umów o pracę, umów agencyjnych, umów o dzieło, zlecenia, przewozu, najmu pojazdu, spedycji i innych umów prawa cywilnego.

4. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach wynikających z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. W okresie pozostawania Spółki spółką publiczną wyłączona jest możliwość przekształcenia akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne.

5. Akcje Spółki są zbywane i dziedziczone bez ograniczenia.

6. Obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Spółki może nastąpić na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

7. Kapitał zakładowy może być podwyższany drogą emisji nowych akcji oraz poprzez przeniesienie do tego kapitału części środków kapitału zapasowego na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami na okaziciela. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji nowo emitowanych.

8. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych (księga akcyjna). Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:

a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

b/ Rada Nadzorcza,

c/ Zarząd.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby odbyło się ono najpóźniej do dnia 30 czerwca po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania akcjonariuszy.

5. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonywane jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie określonym dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

8. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, w przepisach odrębnych ustaw albo w niniejszym Statucie wymagają następujące sprawy:

1/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym wybór Przewodniczącego Rady, oraz ustalanie ich wynagrodzenia; jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Przewodniczącego Rady, wyboru tego dokonuje Rada Nadzorcza;

2/ uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia;

3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;

4/ podział zysku albo pokrycie straty za rok ubiegły;

5/ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

6/ wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

7/ umarzanie akcji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

8/ podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego oraz inne zmiany Statutu;

9/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

10/ rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów;

11/ nabycie przez Spółkę własnych akcji, celem ich zaoferowania pracownikom lub osobom, które były przez okres co najmniej trzech lat zatrudnione w Spółce lub w spółce powiązanej ze Spółką;

12/ odwoływanie członków Zarządu lub zawieszanie ich w czynnościach w trybie art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 4 Statutu.

13/ uchwalenie na zasadzie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych.

3. Walne Zgromadzenie, podejmując uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, określa dzień ustalenia praw do dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

4. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

2. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych.

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem:

1/ uchwał, dla których podjęcia Kodeks spółek handlowych wymaga kwalifikowanej większości głosów;

2/ uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 12, które zapadają większością 4/5 głosów.

4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonywać się będzie bez wykupu akcji. Podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 8

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu, o którym mowa w przepisach ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, o których mowa w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

3. Członkowie Rady Nadzorczej działają osobiście.

4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;

2/ powoływanie członków Zarządu;

3/ odwoływanie członków Zarządu;

4/ uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Nadzorczej;

5/ uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu; regulamin Zarządu może ustalić podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków;

6/ zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę bądź kontraktów menedżerskich, a także rozwiązywanie tych umów bądź zmienianie ich postanowień oraz ustalanie bądź zmienianie wynagrodzeń członków Zarządu;

7/ rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy członkami Zarządu;

8/ reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu - z tym że do podpisania umowy z członkami Zarządu, złożenia oświadczenia woli bądź wiedzy związanego z wykonywaniem umowy, bądź rozwiązania umowy, Rada Nadzorcza upoważnia w formie uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź innego jej członka;

9/ ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;

10/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego dorocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 9;

11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;

12/ zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, jednakże podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. 3 i 12 Statutu, wymaga obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz większości 2/3 głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

4. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą odmownej uchwały w sprawie, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt. 11 Statutu, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło ono uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.

5. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 388 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

6. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym albo za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady bądź też wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma być podjęta w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 6.

8. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał obiegowo określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Zarząd składa się z 3-5 (trzech do pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 11

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki, działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji poufnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:

1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej;

2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy.

5. Bez potrzeby odwoływania członka Zarządu mandat członka Zarządu wygasa z chwilą jego śmierci bądź złożenia rezygnacji.

6. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Rezygnację członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 12

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

a/ kapitał zakładowy,

b/ kapitał zapasowy,

c/ kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć fundusze specjalne, a w szczególności fundusz motywacyjny.

3. O utworzeniu, likwidacji oraz sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. W szczególności Walne Zgromadzenie uchwala regulamin wykorzystania środków zgromadzonych na kapitałach rezerwowych albo funduszach specjalnych.

§ 13

1. Kapitał zapasowy do wysokości 1/3 części kapitału zakładowego przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych powstałych w związku z działalnością Spółki. Nadwyżka kapitału zapasowego ponad 1/3 część kapitału zakładowego może być przeznaczona na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów zysków do podziału i zwiększany przynajmniej o 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału dopóki nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat lub innych wydatków związanych z działalnością Spółki.

4. W przypadku zaniechania odpisów na kapitał zapasowy Spółka dokonywać będzie odpisów na kapitały rezerwowe w wysokości odpowiadającej potrzebom Spółki. Wysokość minimalnego odpisu jest równa minimalnemu odpisowi na kapitał zapasowy, określonemu przepisami prawa.

§ 14

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki.

§ 15

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi rachunkowości spółek publicznych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Ogłoszenia Spółki są publikowane w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17

W razie likwidacji Spółki po zaspokojeniu zobowiązań podział majątku dokonany zostanie według następujących zasad i w następującej kolejności:

1/ akcjonariusze - założyciele posiadający imienne akcje założycielskie otrzymają nie więcej niż nominalną wartość akcji zwaloryzowaną stopą inflacji, obliczoną w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres, w którym przysługiwało akcjonariuszom prawo do dywidendy;

2/ w następnej kolejności właściciele innych akcji otrzymają nie więcej niż nominalną wartość akcji zwaloryzowanych w sposób analogiczny jak w pkt. 1;

3/ pozostałą część majątku akcjonariusze podzielą między sobą proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisy innych ustaw dotyczących w szczególności spółek publicznych.
Bogumił Adamek - Prezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »