Reklama

PLATYNINW (PIW): Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż na podstawie odpisu KRS z dnia 12.10.2010 r. powziął wiedzę, że w dniu 11.10.2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian postanowień Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/30225/10/871), w następstwie którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymały §§ 7.; 12.; 13. Statutu oraz dodano §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3.

"1. Statut - § 7 o dotychczasowej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. --------------------------------------------

§ 7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----------------------------------------------------------------------------------------

- 8.950.000 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

-400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----------------------------------------------------------------

-1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ---------------------------------

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."----------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 12.450.000,- zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. --------------------------------------------

7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -------------------------------------------------------------------------------------------

- 8.950.00 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda akcja, które dzielą się na: ----------------------------------------------------------------------------

- 8.450.000 (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od numeru 0.000.001 do numeru 8.450.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 8.450.001 do numeru 8.950.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----------------------------------------------------------------

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----------------------------------------------------------------

- 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C od numeru 0.000.001 do numeru 1.100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ---------------------------------

- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D od numeru 0.000.001 do numeru 2.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----------------------------------------------------------------

2. Statut § 12.3. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

"§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------------------------

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,--------------------------------------------------

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-------------------------------------------------------------

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania."-------------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------------------------

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,--------------------------------------------------

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-------------------------------------------------------------

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,---------------------------------------------------------------------

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu." ------------------------------------------------------------------

3. Statut § 13.1. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowana jest, co najmniej połowa kapitału zakładowego."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne."---------------------

4. Statut § 13.2. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie kompetencja ta przechodzi na Radę Nadzorczą."-----------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje." -------------------------

5. Statut § 13.3. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału akcyjnego."------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia."----------------------------------------------------------------------------------

6. Statut § 13.4. o dotychczasowej treści:--------------------------------------------------------

"§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie." ----------------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." ------------------------------------

7. Statut § 13.5. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy posiadających, co najmniej połowę ogólnej liczby głosów." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości." ------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Statut § 13.7. o dotychczasowej treści:-----------------------------------------------------------------------------------

§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń. -------------------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"§ 13. 7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń." -----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Dodaje się §§ 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 14.3. Statutu w brzmieniu:---------------------------------------------

"§ 13. 9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------

§ 13. 10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§ 13. 11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13. 12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski."--------------------------------------------------------------------------------------------

W załączeniu Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Bogumiła Stańczak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: odwołanie | walne zgromadzenie | złoty | KRS | tekst | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »