Reklama

PLATYNINW (PIW): Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 marca 2012 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/010334/12/884, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymał § 6. oraz § 12.3. Statutu:

Statut - § 6. o dotychczasowej treści:

"§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------------------------------------

1) 18.11.Z Drukowanie gazet ----------------------------------------------------------------------------------------

2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie ------------------------------------------------------------------------------------

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ----------------------------------

4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi ----------------------------------------------------------------------

5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji --------------------------------------------------------

6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -------------------------------

7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków --------------------

8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych --

9) 43.31.Z Tynkowanie ------------------------------------------------------------------------------------------------

10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----------------------------------------------------------------------

11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----------------------------------------------

12) 43.34.Z Malowanie i szklenie ------------------------------------------------------------------------------------

13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ------------------------------

14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ----------------

15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów --

16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -------------------

17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach --------------------

18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------

20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -----------

21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

22) 58.11.Z Wydawanie książek -------------------------------------------------------------------------------------

23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) --------------------------------

24) 58.13.Z Wydawanie gazet ---------------------------------------------------------------------------------------

25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków --------------------------------------------------

26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza --------------------------------------------------------------------

27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ----------------------------------------

28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----------------------------

29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych --------------------------------------

30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych -------------------------------------------------------------

31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz ----------- działalność powiązana -------------------------------------------------------------------------------------------------

32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ----------------------------------------------------------

33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi --------------------------

34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna------------- działalność --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35) 63.12.Z Działalność portali internetowych --------------------------------------------------------------------

36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ----------------------------------------------------------------------------

37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ---------------------------------------------

38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ----------------------

39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ------------------

40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ---------------------------------------------------------

41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----------------------------------------

42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ---------------------------------------

43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ------------------------------------------

44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ------

45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ---------------------------------------------------------------------

46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ------------

47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ------------

48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach -----

50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ---------------------------------------------------------------------

51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ---------------------

52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ---------------

53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane --------------------------------------

54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane------------------------

55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----------------------------------------------------------------

56) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -------------------------------------

57) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----------------------------------

58) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."------------------------------

otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------------------------------------

1) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji --------------------------------------------------------

2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków --------------------

3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

4) 43.31.Z Tynkowanie ------------------------------------------------------------------------------------------------

5) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej ------------------------------------------------------------------------

6) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -------------------------------------------------

7) 43.34.Z Malowanie i szklenie -------------------------------------------------------------------------------------

8) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych --------------------------------

9) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------

10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów --

11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -------------------

12) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -----------

13) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

14) 58.11.Z Wydawanie książek -------------------------------------------------------------------------------------

15) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) --------------------------------

16) 58.13.Z Wydawanie gazet ---------------------------------------------------------------------------------------

17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków --------------------------------------------------

18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza --------------------------------------------------------------------

19) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ----------------------------------------

20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----------------------------

21) 59.11.Z Działalność wydawnicza związana z produkcją filmów, nagrań wideo i ------------------------programów telewizyjnych ---------------------------------------------------------------------------------------------

22) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami----------- telewizyjnymi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

23) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych --------------------------------------

25) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz ----------działalność powiązana -------------------------------------------------------------------------------------------------

26) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ----------------------------------------------------------

27) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi --------------------------

28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

29) 63.12.Z Działalność portali internetowych --------------------------------------------------------------------

30) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne --------------------------------------------------------------------

31) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych ---------------------------

32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów ----------------------------------------------------------------

33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z ---------------wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ------------------------------------------------------------

34) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi --------------------------------------------------------------------

35) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych ---------------------------

36) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami -------------------------------------------------

38) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ---------------------------------------------

39) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ----------------------

40) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ------------------

41) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ---------------------------------------------------------

42) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----------------------------------------

43) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ---------------------------------------

44) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ------------------------------------------

46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i ---------------------zarządzania -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ---------------------------------------------------------------------

47) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ------------

48) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ------------

49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych ----------------

mediach -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ---------------------------------------------------------------------

52) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ---------------------

53) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ---------------

54) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane --------------------------------------

55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane------------------------

56) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----------------------------------------------------------------

57) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -------------------------------------

58) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----------------------------------

59) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." -----------------------------

Statut - § 12.3. o dotychczasowej treści:

"§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------------

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania,---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----------------------------------------------

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,----------------------------------------------------------

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,------------------------------------------------------------------

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu."--------------------------------------------------------------

otrzymuje brzmienie:

"§ 12.3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: ----------------------------------------------------------------

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, ----------------

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----------------------------------------------

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,----------------------------------------------------------

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,------------------------------------------------------------------

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu."--------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK: Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Bogumiła Stańczak - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: tekst | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »