ZREMB (ZRE): Termin i porządek obrad WZA - raport 5

Raport bieżący nr 05/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2008r. Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółki ustaliła termin zwołania WZA wraz z jego porządkiem oraz treścią projektów Uchwał WZA.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, wpisanej 11.01.2002r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca (środa) 2008r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spóki za rok 2007 i oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

b) podziału zysku za rok 2007

c) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

9. Podjęcie Uchwały w sprawie

a) podziału akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego

b) zmiany dotychczasowej treści § 8 pkt1 i 2 Statutu Spółki

c) zmiany dotychczasowej treści § 11 Statutu Spółki

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje projektowane zmiany Stautu Spółki.

dotychczasowe brzmienie:

"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)

złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta pietnascie tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,

c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C.

d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D."

na brzmienie

"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)

złotych i dzieli się na 31.500.000 ( trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.

Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A,

b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B,

c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C.

d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D."

Dotychczasowa treść § 11

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Proponowane brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu łącznie z prokurentem

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w sekretariacie Spółki w Chojnicach, ul . Przemysłowa 15 do dnia 18 czerwca 2008r. do godz 15.00

Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał WZA:

nr 1 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

nr 2 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007r. ,

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę:13.949.236,87 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć 87 /00zł ) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.20067. wykazujący zysk netto w wysokości: : 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52 /00zł)

2. informacja dodatkowa,

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 o kwotę 3.502.614,84zł

(słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące sześćset czternaście 84/00 zł)

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2007 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 992.664,04zł

(słownie:dziewięćsetdziewięćdziesiątdwatysiącesześćsetsześdziesiątcztery 04/00zł)

nr 3 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie podziału zysku netto za 2007r.

Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

1. Zysk netto za 2007r. w kwocie w kwocie w kwocie 207.141,52zł

(słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52/00 zł)

przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

nr 4 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi w osobie Pana Edmunda

Szynwelskiego, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.

nr 5 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pana Wojciecha Jerzego Antkowiaka , absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 05.07.- 31.12.2007r.

nr 6 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pani Danucie Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 07.12.- 31.12.2007r.

nr 7 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

nr 8 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

nr 9 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku.

nr 10 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku.

nr 11 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku.

nr 12 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 29 maja 2007r.

nr 13 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 29 maja 2007r.

nr 14 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

nr 15 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie Zmiany Statutu Spółki:

Na podstawie § 15 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 i 2 :

"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)

złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta pietnascie tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A,

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B,

c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C.

d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D."

skreśla się i otrzymuje brzmienie:

"Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy)

złotych i dzieli się na 31.500.000 ( trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.

Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A,

b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B,

c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C.

d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D."

Dotychczasową treść § 11 litera a w brzmieniu

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,

Skreśla się i otrzymuje brzmienie

a)" w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem"
EDMUND SZYNWELSKI - PREZES ZARZĄDU

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwala | Raport bieżący | Chojnice
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »