Reklama

POLCOLOR (PLT): Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 27/2005

Reklama

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, że na dzień 17 czerwca 2005 r. o godzinie 10.00 w Piechowicach, w Hotelu "Las", ul. Turystyczna 8, parter, sala konferencyjna, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004.

9. Dyskusja.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.

12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2004.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie POLCOLORIT S.A.

14. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Wspólników POLCOLORIT S.A.

15. Przyjęcie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie: " Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r."

16. Zatwierdzenie istotnych umów zawartych przez spółkę zależną CERAMIKA MARCONI Spółka z o.o. w Piechowicach.

17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Zarząd POLOCLORIT S.A. informuje, że:

1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 10 czerwca 2005 r.

2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 11 ust. 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj do 10 czerwca 2005 r. powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwo należy złożyć siedzibie Spółki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach , ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 â�� 16:00.

3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.

4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 14 czerwca 2005 r.

5. Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 23 czerwca 2005 r.

6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 â�� 10:00.

Podstawa prawna: § 45 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data autoryzacji: 16.12.04 17:08

Zbigniew Panasiewicz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | porządek | porzadki | Polcolorit SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »