Reklama

NOVAVISGR (NVG): Treść podjętych uchwał podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 10

Raport bieżący nr 10/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), informuje że podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners NFI SA w dniu 4 lutego 2013 r. podjęte zostały następujące uchwały:

Reklama

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;

7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;

8) zmiany w składzie rady nadzorczej;

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 21.226.140 akcji, które stanowią 19,16% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 21.226.140. Głosów "za" oddano 21.226.140, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

I. Artykułu 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy".

W głosowaniu oddano ważne głosy z 21.226.140 akcji, które stanowią 19,16% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 21.226.140. Głosów "za" oddano 21.226.140, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Ustala się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"STATUT

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Fundusz działa pod firmą Rubicon Partners Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu Rubicon Partners SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2

Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.

Artykuł 3

Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.

Artykuł 4

Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zmianami) oraz Kodeks Spółek Handlowych.

Artykuł 5

Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 6

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Artykuł 7

Przedmiotem działalności Funduszu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, jest:

1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

2. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),

3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),

5. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),

6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z).

Artykuł 8

Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU

Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 11.081.020,60 zł (jedenaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia złotych 60/100) i dzieli się na:

a) 8.570.157 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 8.570.157 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 20.096.203 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do numeru 020.096.203 o wartości nominalnej 0,10 zł (dzie-sięć groszy) każda;

c) 29.646.146 (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d) 2.866.626 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

e) 10.978.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

f) 7.653.074 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

g) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

9.3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.985.700 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych) złotych poprzez emisję nie więcej niż 59.857.000 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 3;

b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;

d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawnia-jących ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa po-boru (warranty subskrypcyjne);

g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapi-tału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

(ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

(iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeże-niem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 9a

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych 00/100).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 20 000 000 (dwadzieścia milionów).

3. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii B emitowanych na pod-stawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Artykuł 10

Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Artykuł 11

Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 12

12.1. Akcje Funduszu mogą być umarzane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

12.2. Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu.

12.3. Umorzenie akcji funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.

IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI

Artykuł 13 (skreślony)

V. ORGANY FUNDUSZU

Artykuł 14

Organami Funduszu są:

A. Zarząd,

B. Rada Nadzorcza,

C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 15

15.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

15.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

15.3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 16

16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrze-żonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych organów Funduszu.

16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Artykuł 17

17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.3 Statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fun-duszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

17.2. (skreślony).

17.3. W przypadku zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa.

Artykuł 18

18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokony-wania takich czynności prawnych.

18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 19

19.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

20.2. Z zastrzeżeniem art. 21.2 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.

20.3. skreślony

Artykuł 21

21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku.

21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia zło-żenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samo-dzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Artykuł 22

22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.5 Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszenia zostały wysłane do wszystkich jej członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu.

22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

22.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

22.4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiego-wym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej, przy pomocy poczty elektronicznej lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały.

22.5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.

22.6. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.

Artykuł 23

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nad-zorczych.

Artykuł 24

24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.

24.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfi-kacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie, w tym wybór biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdań finansowych;

b) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu;

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);

d) ocena przedstawionych przez Zarząd Funduszu i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwier-dzenia wniosków w sprawie podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;

e) z zastrzeżeniem art. 18.1 Statutu Funduszu zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wy-nagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

24.3 Zarząd Funduszu może zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska w każdej sprawie Funduszu, w przypadku której Zarząd uzna za celowe zasięgnięcie takiej opinii lub sta-nowiska, choćby sprawa taka nie wymagała zajęcia stanowiska lub opinii Rady Nadzorczej stosownie do po-stanowień Statutu lub przepisów prawa. Opinia lub stanowisko Rady Nadzorczej nie są wiążące dla Zarządu.

24.4 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocze-śnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

Artykuł 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.6.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 26

26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 miesiąca po upływie roku obroto-wego.

26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakła-dowego Spółki. Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie, winien być złożony Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione.

26.3. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2. Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wska-zanym w żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione - w terminie umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie.

b) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.

Artykuł 26a

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgro-madzenia.

Artykuł 27

27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd poinformuje członków Rady Nadzorczej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i treści porządku obrad w terminie 14 dni od dnia zwołania.

27.2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektro-nicznej.

27.3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowa-nych akcji.

Artykuł 30

30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wyma-gana jest w szczególności w następujących sprawach:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat;

c) udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków.

30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:

a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;

b) emisja obligacji zamiennych;

c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;

d) połączenie Funduszu z inną spółką;

e) rozwiązanie Funduszu.

30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplają-cych prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

30.4. (skreślony).

30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Fun-duszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.

Artykuł 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 32

32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

IV. GOSPODARKA FUNDUSZU

Artykuł 33 (skreślony)

Artykuł 34

Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Artykuł 35

W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.

Artykuł 36

Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian statutu.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 21.226.140 akcji, które stanowią 19,16% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 21.226.140. Głosów "za" oddano 21.226.140, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Z Rady Nadzorczej spółki odwołuje się Pana Waldemara Wasiluka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 21.226.140 akcji, które stanowią 19,16% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 21.226.140. Głosów "za" oddano 21.226.140, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS NFI S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się Pana Artura Jędrzejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 21.226.140 akcji, które stanowią 19,16% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 21.226.140. Głosów "za" oddano 21.226.140, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"RUBICON PARTNERS NFI SA"

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się Pana Piotra Skrzyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 21.226.140 akcji, które stanowią 19,16% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 21.226.140. Głosów "za" oddano 21.226.140, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prze-pisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).
Grzegorz Golec - Członek Zarządu
Piotr Karmelita - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »