Reklama

POLJADLO (PLJ): Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - raport 31

Raport bieżący nr 31/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą GRUPA KOŚCIUSZKO ,,POLSKIE JADŁO'' S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 maja 2009r.:

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

"Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 i § 4 ust. 4 w związku z § 9 ust. 1 punkt a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana _______________."

Reklama

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

W związku z § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 2008 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 1 i nadanie mu nowej treści:

treść dotychczasowa:

,,§ 1 Spółka działa pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna''

proponowana treść po zmianie (propozycja pierwsza):

,,§ 1. Spółka działa pod firmą GKPJ Spółka Akcyjna'',

w przypadku nie podjęcia uchwały o zmianie treści §1 zgodnie z propozycją pierwszą, głosowanie nad propozycją drugą o treści (propozycja druga):

,,§ 1. Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna''

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

16. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

17. Wolne wnioski,

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie § 9 ust. 5 w związku z § 9 ust. 1 punkt a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

-______________________,

-______________________,

-______________________."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

"Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

1. Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, to jest za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. składa się z następujących elementów:

a) rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wskazującego zysk netto w wysokości _______________________________ (słownie:_______________________) złotych,

b) bilansu na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę___________________________________ (słownie: ______________________) złotych,

c) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 zwiększenie środków pieniężnych o kwotę ____________________ (słownie:______________________) złotych,

d) informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu na dzień 31 grudnia 2008 r.,

f) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości ___________________________________ (słownie:______________________________) złotych."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

"Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) oraz art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z osiągnięciem za okres od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. przez Spółkę zysku netto w wysokości _________________________________(słownie:__________________________) złotych, postanawia:

a) przeznaczyć kwotę w wysokości ___________________ (tj. 8% osiągniętego zysku netto) na kapitał zapasowy Spółki,

b przeznaczyć kwotę w wysokości ____________________(tj. 92% osiągniętego zysku netto) na kapitał rezerwowy Spółki."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela ___________________ÂŹÂŹÂŹÂŹ_________Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

"Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela ______________________byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

"Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela _______________________Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

"Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela ______________________Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela ______________________Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło"

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 punkt c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie udziela ______________________Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela _____________________Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela ____________________Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela _____________________ byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 393 punkt 1) oraz art. 395 §2 punkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także § 15 punkt 3) Statutu Spółki oraz § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela ________________________byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:

"§ 1

Spółka działa pod firmą GKPJ Spółka Akcyjna."."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki, któremu nadaje następujące brzmienie:

"§ 1. Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna."."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

W związku z zmianą Statutu oraz działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujących członków:

a) _____________________;

b) ____________________ ."

"Uchwała nr ___

z dnia 28 maja 2009r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A.

z siedzibą w Krakowie

Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w związku z treścią § 11 ust. 1 Statutu Spółki postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie do jej składu:

a) _____________________;

b) _____________________."
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »