Reklama

KETY (KTY): Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty SA zwołane na dzień 19 maja 2010 roku wraz z uzasadnieniami - raport 10

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty SA w dniu 19 maja 2010 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 1/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok, na które składa się:

Reklama

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 860.552 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 55.682 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 65.626 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 66.611 tys. zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.503 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 2/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2009 rok, na które składa się:

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.289.754 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 70.593 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 85.142 tys. zł,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 86.569 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.075 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 3/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2009 w kwocie 55.682.041,12 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści jeden złotych 12/100) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote);

- na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przeznacza się kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 18.759.389,12 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 12/100).

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 14 lipca 2010 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2010 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 4/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 5/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 6/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 7/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 8/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 9/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 10/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

>>Projekt<<

UCHWAŁA NR 11/10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 19 maja 2010 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 6 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 12 i 13 o następującej treści:

12) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z,

13) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z.

2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia uchwał

Uchwała Nr 11/10

Proponowana zmiana Statutu Spółki poszerza przedmiot działalności Spółki o nowy zakres, który Spółka zamierza wykonywać.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Dariusz Mańko - Prezes Zarządu
Adama Piela - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »