Reklama

PFLEIDER (PFL): Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.467.907 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto 69.106 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 66.027 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 26.456 tysięcy zł,

e) noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.693.107 tysięcy zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto 112.137 tysięcy zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.807 tysięcy zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69.834 tysięcy zł,

e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

a) w części stanowiącej 64.701.007 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,00 zł na jedną akcję;

b) w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a) (dzień dywidendy), ustala się na 15 lipca 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 lipca 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Dr Gerd Schubert oraz Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Gerd Schubert, Michael Wolff, Jan Woźniak, Dr Michael Keppel, Christoph Mikulski oraz Dr Paolo Antonietti absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa praw użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności wzniesionych na gruntach budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntów przedmiot własności, na rzecz spółki zależnej od Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie”) niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, której podstawowym przedmiotem jest: (i) produkcja materiałów drewnopochodnych, w tym płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, produkcja innych materiałów z drewna oraz pokrywanie, powlekanie i impregnacja papierów i tekstur, które wykorzystywane są m. in. w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie; oraz (ii) działalność marketingowa, sprzedażowa i dystrybucyjna wytworzonych produktów, jak również działalność wspierająca działalność Spółki, a także w pewnym zakresie innych spółek z grupy kapitałowej Spółki, np. w zakresie obszarów księgowości / finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, rozwoju produktów ("Działalność Operacyjna”). Wraz z przedsiębiorstwem w postaci Działalności Operacyjnej przeniesione zostaną zobowiązania funkcjonalnie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej. Przedsiębiorstwo w postaci Działalności Operacyjnej wraz z funkcjonalnie związanymi z nim zobowiązaniami będzie stanowiło przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. Zgoda wyrażona w ustępie poprzedzającym obejmuje również zgodę na zbycie praw użytkowania wieczystego wszystkich lub niektórych wymienionych niżej gruntów oraz prawa własności wzniesionych na tych gruntach budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, tj.:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grajewie, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LM1G/00021237/8, w części obejmującej następujące działki gruntu (oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Grajewskiego): (i) działka gruntu numer 130, obręb Grajewo Konopki; (ii) działka gruntu numer 3201, obręb Grajewo; (iii) działka gruntu numer 3301/18, obręb Grajewo; (iv) działka gruntu numer 3301/19, obręb Grajewo; (v) działka numer 3301/33, obręb Grajewo (powstała wskutek podziału ujawnionej w księdze wieczystej KW nr LM1G/00021237/8 działki 3301/26 na działki 3301/33 oraz 3301/34).

b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grajewie, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LM1G/00023663/7, obejmującą następujące działki gruntu (oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Grajewskiego): (i) działka gruntu numer 3301/11, obręb Grajewo; (ii) działka gruntu numer 3301/13, obręb Grajewo; (iii) działka gruntu numer 3301/28, obręb Grajewo.

Zbycie obejmować będzie ponadto prawo własności budynków i urządzeń wzniesionych na wskazanych wyżej działkach gruntu podlegających zbyciu, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

3. W skład przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej podlegającego zbyciu nie wchodzą:

a) składniki materialne i niematerialne lub prawa i obowiązki Spółki niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, w tym w szczególności:

i. udziały i akcje w spółkach zależnych Spółki tj. Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer Grajewo sp. z o.o., Pfleiderer MDF sp. z o.o., Pfleiderer Services sp. z o.o., Silekol sp. z o.o., Jura Polska sp. z o.o., Blitz 11-446 GmbH oraz Pfleiderer GmbH;

ii. prawa użytkowania wieczystego lub udziały w prawach użytkowania wieczystego działek gruntu niewymienionych w ust. 2 powyżej, które nie są wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych gruntach stanowiących odrębny przedmiot własności (względnie udział w prawie własności);

iii. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę lub papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, które nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej; oraz

b) inne składniki materialne i niematerialne lub prawa i obowiązki Spółki niewpływające na integralność lub działalność przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, co do których Zarząd Spółki podejmie decyzję o ich niezbywaniu i pozostawieniu w majątku Spółki ze względów prawnych lub praktycznych.

§ 2

1. Zbycie przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej nastąpi na rzecz spółki zależnej od Spółki, tj. Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], w której Spółka jest jedynym wspólnikiem ("PGPL”), poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGPL.

2. Szczegółowe warunki zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, zostaną określone w odrębnych umowach, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a PGPL oraz innych dokumentach dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego PGPL oraz wniesienia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej jako wkładu niepieniężnego na pokrycie tego podwyższenia.

§ 3

Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub pożądanych do zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, w tym terminu takiego zbycia;

b) określenia katalogu (w tym również ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych Spółki, które zostaną wniesione w ramach przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej do PGPL oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez PGPL;

c) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem PGPL) wartości wkładu niepieniężnego do PGPL stanowiącego przedsiębiorstwo w postaci Działalności Operacyjnej oraz liczby i wartości nominalnej udziałów, które Spółka obejmie w PGPL w zamian za wkład niepieniężny stanowiący przedsiębiorstwo w postaci Działalności Operacyjnej;

d) uzyskania zgody kontrahentów Spółki na przelew wierzytelności (jeżeli zgoda będzie wymagana) oraz przejęcie przez PGPL zobowiązań funkcjonalnie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej, a także uzyskania innych zgód osób trzecich, jeżeli będą wymagane;

e) przeniesienia zakładu pracy Spółki lub jego części na rzecz PGPL na podstawie art. 231 Kodeksu pracy;

f) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej do PGPL w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniając warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 4

Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o niedokonywaniu zbycia przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej i niewnoszeniu go na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGPL w przypadku, gdy w ocenie Zarządu Spółki, takie zbycie może być niekorzystne z punktu widzenia interesów Spółki, w szczególności w przypadku gdy: (i) interpretacje podatkowe otrzymane przez Spółkę, w ocenie Zarządu, nie będą zapewniały wystarczającego poziomu bezpieczeństwa podatkowego; lub (ii) Spółka nie otrzyma zgód osób trzecich na zbycie przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej; lub (iii) Spółka nie otrzyma ewentualnych zgód osób trzecich na przelew wierzytelności lub przejęcie przez PGPL zobowiązań funkcjonalnie związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w postaci Działalności Operacyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa praw użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności wzniesionych na gruntach budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntów przedmiot własności, na rzecz spółki zależnej od Spółki

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla przeprowadzenia jednej z podstawowych czynności będącej elementem procesu wewnętrznej reorganizacji ("Reorganizacja”) grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. ("PGSA”) w Polsce ("Grupa”), której cel, planowane etapy oraz podstawowe założenia opisane zostały poniżej.

1. Cel Reorganizacji

 Zasadniczym celem przeprowadzenia Reorganizacji Grupy w Polsce jest reorganizacja struktury właścicielskiej i organizacyjnej w spółkach z Grupy poprzez m. in. przeniesienie wybranych funkcji i procesów między spółkami z Grupy, w celu jej uproszczenia oraz zwiększenia efektywności operacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności podatkowej całego procesu. Planowany proces stanowi implementację zapowiadanej już przez PGSA integracji struktury organizacyjnej i operacyjnej zachodniego i wschodniego segmentu działalności w celu dalszego budowania wielopoziomowej współpracy w Grupie, zmierzającej do uwolnienia potencjału synergii wynikających z integracji.

 Reorganizacja przewiduje osiągnięcie trójstopniowej struktury organizacyjnej Grupy w Polsce, w której: (i) PGSA, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będzie spółką pełniącą przede wszystkim funkcję holdingową, pozostając podmiotem dominującym całej Grupy; (ii) spółka zależna od PGSA, tj. Pfleiderer Polska sp. z o.o. (obecnie działająca pod firmą Pfleiderer Services sp. z o.o., "PPL”), będzie skupiać w sobie działalność sprzedażową / zakupową / administracyjną prowadzoną w imieniu i na rzecz pozostałych spółek z Grupy; (iii) pozostałe spółki Grupy, w których udziały będzie posiadała PPL, będą co do zasady prowadzić działalność wyłącznie produkcyjną.

 Reorganizacja może przyczynić się do optymalizacji kosztów działalności Grupy, a poprzez ściślejszą integrację spółek z Grupy, może umożliwić zwiększenie konkurencyjności produktów oferowanych przez Grupę.

 W szczególności, centralizacja działalności operacyjnej / sprzedażowej w spółce PPL może zdaniem Zarządu przełożyć się na zwiększenie efektywności w tym zakresie.

 Ponadto, Reorganizacja prowadzić będzie do dalszego rozwoju Grupy w ramach spójnej, uproszczonej, a przez to bardziej efektywnej struktury właścicielskiej i organizacyjnej.

2. Planowane etapy Reorganizacji

W ramach Reorganizacji, rozważane jest przeprowadzenie następujących czynności:

 wniesienie aportem przedsiębiorstwa PGSA, obejmującego działalność produkcyjną i działalność sprzedażową / usługi wsparcia PGSA ("Działalność Operacyjna”), do spółki Pfleiderer Grajewo sp. z o.o. ("PGPL”), w zamian za nowo utworzone udziały PGPL; zasadniczo przedmiot aportu będzie obejmować wszystkie składniki majątku związane z Działalnością Operacyjną, które na moment aportu będą mogły być prawnie skutecznie przeniesione.

 podział przez wydzielenie, w rozumieniu art. 529 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych, następujących polskich spółek zależnych tj. Pfleiderer Prospan S.A. ("PWPL”), Pfleiderer MDF sp. z o.o. ("PMDF”), PGPL oraz potencjalnie Silekol sp. z o.o. ("PSIL”), poprzez przeniesienie ze spółek dzielonych na PPL, w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, składników majątku związanych z prowadzoną przez te spółki działalnością marketingową, sprzedażową i dystrybucją wytworzonych produktów jak również działalnością wspierająca, np. w zakresie obszarów usług logistycznych, usług zaopatrzeniowych, księgowości/finansów, kwestii personalnych, informatycznych, administracji, zapewnienia jakości, planowania zintegrowanego, kontrolingu, obsługi klientów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz rozwoju produktów ("Działalność Sprzedażowa / Usługi Wspólne”), w zamian za nowo utworzone udziały PPL, które zostaną objęte przez PGSA;

 wniesienie aportem udziałów i akcji w spółkach zależnych, tj. PWPL, PGPL, PMDF, PSIL oraz Jura Polska sp. z o.o. do spółki PPL w zamian za nowo utworzone udziały PPL, które zostaną objęte przez PGSA;

 przekształcenie spółki PWPL w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiana jej firmy z Pfleiderer Prospan S.A. na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o.;

 zmiana siedziby PGSA oraz PPL z Grajewa na Wrocław;

 zmiana firmy (i) PGSA, z Pfleiderer Grajewo S.A. na Pfleiderer Group S.A.; (ii) PPL, z Pfleiderer Services sp. z o.o. na Pfleiderer Polska sp. z o.o.; (iii) PSIL, z Silekol sp. z o.o. na Pfleiderer Silekol sp. z o.o.; oraz (iv) PMDF, z Pfleiderer MDF sp. z o.o. na Pfleiderer MDF Grajewo sp. z o.o.

3. Podstawowe założenia harmonogramu Reorganizacji

Celem Zarządu jest rozpoczęcie procesu w Q3 2016 i jego zakończenie w Q2 2017.

4. Doprecyzowanie szczegółowych warunków Reorganizacji

Szczegółowe warunki przeprowadzenia powyższych działań reorganizacyjnych zostaną określone w odrębnych dokumentach, w tym w szczególności w umowach, uchwałach właściwych organów spółek z Grupy, planach podziału oraz planie przekształcenia, których projekty zostaną zatwierdzone przez Zarząd oraz zarządy spółek biorących udział w Reorganizacji, a tam gdzie będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa lub dokumentów korporacyjnych PGSA, także przez Radę Nadzorczą PGSA.

Ostateczna decyzja co do terminu podziału przez wydzielenie PSIL, tj. czy odbędzie się ono razem z podziałem pozostałych spółek produkcyjnych czy też w terminie późniejszym, zostanie podjęta przez Zarząd po uzyskaniu ostatecznej informacji co do technicznych możliwości dostosowania systemów informatycznych Grupy do skutków takiej transakcji. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie PSIL w terminie późniejszym, w ramach aportu udziałów i akcji w polskich spółkach zależnych do PPL, PGSA wniesie aportem do PPL wszystkie posiadane udziały PSIL poza jednym udziałem, który następnie zostanie umorzony w ramach lub po przeprowadzeniu podziału tejże spółki.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie niniejszym postanawia o zmianie firmy Spółki na "Pfleiderer Group Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Group S.A.”

2. Zgromadzenie niniejszym postanawia o zmianie siedziby Spółki z miasta Grajewo na Wrocław.

§ 2

1. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Spółka działa pod firmą "Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Grajewo S.A.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Spółka działa pod firmą "Pfleiderer Group Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Group S.A.”

2. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Siedzibą Spółki jest Grajewo.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

3. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Art. 28 ust. 5 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

4. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest jednym z elementów procesu wewnętrznej reorganizacji ("Reorganizacja”) grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. ("PGSA”) w Polsce ("Grupa”), której cel, planowane etapy oraz podstawowe założenia zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa praw użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności wzniesionych na gruntach budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntów przedmiot własności, na rzecz spółki zależnej od Spółki.

W ramach Reorganizacji, planowane jest m. in. przeprowadzenie (i) zmiany firmy PGSA na Pfleiderer Group S.A., co ma m. in. na celu podkreślenie funkcji holdingowej, jaką PGSA ma pełnić w Grupie; oraz (ii) zmiany siedziby PGSA z Grajewa na Wrocław, co ma na celu m. in. ułatwienie efektywnej komunikacji pomiędzy spółkami zależnymi PGSA w Polsce i w Niemczech.

Zmiana art. 28 ust. 5 Statutu ma na celu doprecyzowanie, iż wyłączenie dotyczy również nabycia i zbycia przez PGSA użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości zgodnie z obecnym brzmieniem art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki [Pana / Panią] [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki [Pana / Panią] [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-01RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-01IRENA LENCZEWSKAPROKURENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »