Reklama

WISTIL (WST): Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie par 19 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.

Reklama

Treść projektów uchwał

UCHWAŁA NR 1 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a ……………………………………………………………..

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..

Łączna liczba ważnych głosów …………………

w tym :

Liczba głosów "za” ………………

Liczba głosów "przeciw” …………….

Liczba głosów wstrzymujących się ………………..

Przewodniczący NWZA

UCHWAŁA NR 2 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący NWZA

UCHWAŁA NR 3 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA

UCHWAŁA NR 4 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. .................................................................................................................

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA

UCHWAŁA NR 5 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

§1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. ("Spółka”), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:

1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu,

2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu

3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi

4) Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki.

§2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),

b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA

UCHWAŁA NR 6 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący –

1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:

"§ 8

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.

3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”

- ustępy 2 i 3 skreśla się.

Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:

"§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:

"§ 14

1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych nrzez Walne Zgromadzenie.”,

3) W § 19 ust. 3 skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA

UCHWAŁA NR 7 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA

UCHWAŁA NR 8 /2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 13 września 2018 r

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL” S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji.

Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL” S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi – 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-08Mieczysław KędzierskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »