Reklama

COMPREMUM (CPR): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r.

Reklama

Uchwała Nr 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu Wojciechowi Komerowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części

przedsiębiorstwa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego

tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4A/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

(brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - AVIVA otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Pozbud T&R Spółka Akcyjna Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4 ("Oddział").

2. Przedmiotem działalności Oddziału jest marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną.

§ 2

Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od Pozbud T&R Spółka Akcyjna, działającej pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi:

1) Uchwalenia przez zgromadzenie wspólników Pozbud Marketing Sp. z o.o. i wpisu do rejestru zmiany umowy spółki Pozbud Marketing Sp. z o.o. wprowadzającej wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania:

a) przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części;

b) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub

c) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez spółkę w ostatnim roku obrotowym.

2) Uchwalenia przez walne zgromadzenie Spółki i wpisu do rejestru następującej zmiany Statutu Spółki:

nadanie § 17 ustęp 1 litera e. następującego brzmienia:

e. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania:

(i) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

(ii) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub

(iii) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym.

nadanie § 17 ustęp 1 litera f. następującego brzmienia:

f. wyrażanie zgody na zbycie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce zależnej.

Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery f - j otrzymują odpowiednio oznaczenia literami g - k.

nadanie § 17 ustęp 1 litera l. następującego brzmienia:

l. wyrażenie zgody na wykonywanie w imieniu Spółki prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej za podjęciem uchwał w sprawach, o których mowa w lit. e. oraz f. powyżej, w odniesieniu do czynności i aktywów spółki zależnej.

Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery k i l. otrzymują odpowiednio oznaczenia literami m i n.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4A oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 14.317.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 2.500.001 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5A/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

(brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - AVIVA otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki poprzez:

a) dodanie § 9a w następującym brzmieniu :

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inna osobę.

2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

b) nadanie § 17 ustęp 1 litera e. następującego brzmienia:

e. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa

rzeczowego lub oddanie do korzystania:

(i) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

(ii) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub

(iii) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym.

c) nadanie § 17 ustęp 1 litera f. następującego brzmienia:

f. wyrażanie zgody na zbycie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce zależnej.

Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery f - j otrzymują odpowiednio oznaczenia literami g - k.

d) nadanie § 17 ustęp 1 litera l. następującego brzmienia:

l. wyrażenie zgody na wykonywanie w imieniu Spółki prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej za podjęciem uchwał w sprawach, o których mowa w lit. e. oraz f. powyżej, w odniesieniu do czynności i aktywów spółki zależnej.

Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery k i l. otrzymują odpowiednio oznaczenia literami m i n.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5A oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.017.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 800.001 głosach "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5 z dnia 15 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.017.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 800.001 glosach "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 7/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 55 ust.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), postanawia, że Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu będzie sporządzać sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym wystąpi obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w latach kolejnych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Agnieszka Lachor - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »