MEW (MSA): Treść uchwał podjętych na NWZA spółki MEW S.A. w dniu 8 listopada 2010 roku - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 8 listopada 2010 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr 1/08.11.2010

z dnia 8 listopada 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Mariusza Markiewicza."

Reklama

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Marcin Mariusz Markiewicz wybór przyjął.

Uchwała nr 2/08.11.2010

z dnia 8 listopada 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 8 listopada 2010 roku, o godzinie 11.00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

6. Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji nowej serii oraz akcji nowej serii do publicznego obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii oraz akcji nowej serii.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - wprowadzenie kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad."

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 1.210.468 (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu.

Ad. pkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3/08.11.2010

z dnia 8 listopada 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

"Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 178.109,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 468.109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) sztuk akcji serii C.

3. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).

4. Akcje serii C będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi do objęcia za wkłady pieniężne i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii C.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

2) zaoferowania akcji serii C wybranym przez Zarząd podmiotom,

3) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C.

6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

7. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 178 109,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 681 093 (sześćset osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

3) nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-000001 do C-100000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C;

2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;

3) dokonania przydziału akcji serii C;

4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;

5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Załącznik do Uchwały nr 3/08.11.2010

Opinia Zarządu Spółki MEW Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii "C".

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej serii pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza znaczących długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne 1.210.468 (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu.

Ad. pkt 6 porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 4/08.11.2010

z dnia 8 listopada 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji nowej serii "C" oraz praw do akcji nowej serii "C" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu,

2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne 1.210.468 (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu.

Ad. pkt 7 porządku obrad.

Akcjonariusz Michał Wilkowski zaproponował oznaczenie dotychczas proponowanej treści uchwały nr 5/08.11.2010 jako §1 uchwały oraz dodanie do treści uchwały paragrafów 2, 3 i 4 w następującym brzmieniu:

"§ 2

OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ RADY NADZORCZEJ

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 4 Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w § 4 Statutu, do alternatywnego systemu obrotu,

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

1) wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części w granicach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,

2) decyzja Zarządu w sprawie wyboru podmiotu, któremu mają być zaoferowane akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej,

3) ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

4) termin wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

UZASADNIENIE

1. W związku z dużym zainteresowaniem współpracą ze Spółką podmiotów posiadających na terytorium Polski działające małe elektrownie wodne oraz posiadających lokalizacje umożliwiające w szybkim czasie rozpoczęcie inwestycji w małe elektrownie wodne, istnieje możliwość częściowego lub całościowego nabycia tych lokalizacji lub działających elektrowni wodnych za akcje nowej emisji, bez konieczności angażowania środków finansowych Spółki. W związku z tym niezbędne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej wyemitowaniu akcji nowej emisji w celu objęcia ich za wnoszone do Spółki lokalizacje lub działające elektrownie, zarówno za wkłady pieniężne (również poprzez potrącenie umowne) oraz wkłady niepieniężne (aporty).

2. Uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi emisję nowych akcji Spółki, w celu dokonania koniecznych rozliczeń związanych z nabyciem lokalizacji lub działających elektrowni wodnych, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna i oświadczeń Zarządu."

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5/08.11.2010

z dnia 8 listopada 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że dodaje się ust. 8, 9 i 10, które otrzymują następujące brzmienie:

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 7 listopada 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne oraz niepieniężne. Zezwala się na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oraz praw do tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację.

9. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 8 po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zarząd Spółki w zakresie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest upoważniony do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8 ust. 8 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu,

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie dotyczącym akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 2

OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ RADY NADZORCZEJ

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 4 Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w § 4 Statutu, do alternatywnego systemu obrotu,

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

6. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

1) Wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części w granicach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,

2) Decyzja Zarządu w sprawie wyboru podmiotu, któremu mają być zaoferowane akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej,

3) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

4) Termin wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

UZASADNIENIE

3. W związku z dużym zainteresowaniem współpracą ze Spółką podmiotów posiadających na terytorium Polski działające małe elektrownie wodne oraz posiadających lokalizacje umożliwiające w szybkim czasie rozpoczęcie inwestycji w małe elektrownie wodne, istnieje możliwość częściowego lub całościowego nabycia tych lokalizacji lub działających elektrowni wodnych za akcje nowej emisji, bez konieczności angażowania środków finansowych Spółki. W związku z tym niezbędne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej wyemitowaniu akcji nowej emisji w celu objęcia ich za wnoszone do Spółki lokalizacje lub działające elektrownie, zarówno za wkłady pieniężne (również poprzez potrącenie umowne) oraz wkłady niepieniężne (aporty).

4. Uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi emisję nowych akcji Spółki, w celu dokonania koniecznych rozliczeń związanych z nabyciem lokalizacji lub działających elektrowni wodnych, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka Akcyjna i oświadczeń Zarządu."

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne 1.210.468 (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się do głosu.

Ad. pkt 8 porządku obrad.

W punkcie 8 porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały.

Ad. pkt 9 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia - Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | MEW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »