Reklama

CORMAY (CRM): Treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 02.04.2015 roku.

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA”) zwołane ogłoszeniem z dnia 2.03.2015 r. (raport bieżący nr 12/2015). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.803.336 (piętnaście milionów osiemset trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji, to jest z 49,599% (czterdzieści dziewięć i pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.803.336 (piętnaście milionów osiemset trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.202.041 (trzynaście milionów dwieście dwa tysiące czterdzieści jeden) głosów, przeciwko uchwale oddano 2.601.195 (dwa miliony sześćset jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów, przy 100 (sto) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru na 12 czerwca 2015 roku oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 i 26 Statutu Spółki (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik do żądania z dnia 12 marca 2015 r. akcjonariusza Spółki - QXB Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach).

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.805.447 (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, to jest z 49,605% (czterdzieści dziewięć i sześćset pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.805.447 ((piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.122.997 (trzynaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 2.682.340 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści) głosów, przy 110 (sto dziesięć) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.805.447 (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, to jest z 49,605% (czterdzieści dziewięć i sześćset pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.805.447 ((piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.749.570 (piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, przeciwko uchwale oddano 49.857 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów, przy 6.020 (sześć tysięcy dwadzieścia) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru na 12 czerwca 2015 roku oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie większą niż 31.861.977,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 31.861.977 (trzydziestu jeden milionów ośmiuset sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Emisja akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

§ 2

1. Akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K za zgodą Rady Nadzorczej.

3. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji.

§ 3.

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2015 roku, tj. za cały rok obrotowy 2015, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 4.

1. Ustala się dzień 12 czerwca 2015 r. jako dzień prawa poboru akcji serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii K w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcję Spółki akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii K. Każde jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej oferowanej akcji serii K.

3. Przydział akcji serii K w wyniku wykonania prawa poboru, w ramach ważnego złożonego zapisu na akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba akcji serii K przydzielana w wyniku wykonania prawa poboru będzie równa liczbie jednostkowych praw poboru posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy składających zapisy na akcje serii K.

4. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K, o ile Zarząd zdecyduje, że notowanie praw do akcji serii K jest zasadne, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że akcje serii K w związku z wnioskiem o ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nie będą wydawane w formie dokumentów.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podpisania właściwej umowy i rejestracji akcji serii K, praw poboru akcji serii K oraz praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, a w szczególności do:

1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K za zgodą Rady Nadzorczej;

2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K;

3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K oraz dokonania przydziału, jak również ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii K, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych;

4) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii K.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały oraz zawieszenia jej wykonania w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji objętych w granicach określonych w § 1 ust. 1

§ 8.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 7.

1.Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 31.861.978 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz nie więcej niż 63.723.954 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 31.861.978 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 63.723.954 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2.Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).

2a.Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). -

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1(jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1(jeden) do 4.000.000 (cztery miliony).

2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).

2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1(jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy).

2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy).

2j. Akcje serii K w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach odpowiednio od 1 (jeden) do nie więcej niż 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

a. kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

b. kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.”

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. postanawia uchylić:

1) Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, objętą aktem notarialnym Rep. A nr 2269/2014, sporządzonym przez Beatę Otkała notariusz w Warszawie;

2) Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. W Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, objętą aktem notarialnym Rep. A nr 3954/2014, sporządzonym przez Beatę Otkała notariusz w Warszawie;

3) Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 10 kwietnia 2014 r., objętą aktem notarialnym Rep. A nr 5924/2014, sporządzonym przez Beatę Otkała notariusz w Warszawie.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.805.447 (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji, to jest z 49,605% (czterdzieści dziewięć i sześćset pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 15.805.447 ((piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.154.285 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosów, przeciwko uchwale oddano 2.651.152 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów, przy 10 (dziesięć) głosach wstrzymujących się.

Do Uchwały nr 4 zostały zgłoszone trzy sprzeciwy, wszystkie trzy sprzeciwy zostały zaprotokołowane. Ponadto jeden ze sprzeciwów został dodatkowo zgłoszony na piśmie i załączony do protokołu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-02Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2015-04-02Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »