Reklama

EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku.

Reklama

Uchwały podjęte na WZA Eurotel SA w dniu 26 maja 2010 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym publicznie w dniu 30 kwietnia 2010 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 64,67% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia".

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Krzysztofa Płachta i Krzysztofa Parnowskiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej".

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej".

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, o następującej treści:

"§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/03/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego tj. ATUT Usługi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta Orłowska Biegły Rewident z siedzibą w 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 1/7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do podziału zysku. --

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, następującej treści:

"§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, o następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.209.488,53zł (czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 53/100);

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujący pełny dochód netto w wysokości 5.915.421,53zł (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 53/100);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 473.280,65 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 65/100);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.640.739,95zł (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 95/100);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 4 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, o następującej treści:

"§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 5 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r., o następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.982.169,42 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 42/100);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 6.072.707,78 zł (sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 633.537,75 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 75/100);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.131.558,84 zł (cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 84/100);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie podziału zysku bilansowego zysku za rok obrotowy 2009 o następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2009 w kwocie 5.915.421,53 zł (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 53/100) w ten sposób, iż część zysku bilansowego w kwocie 4.497.906 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych) przeznacza na dywidendę w wysokości 1,2 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) na akcję (z wyjątkiem akcji własnych Spółki), a pozostałą część zysku w kwocie 1.417.515,53 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 53/100) przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy o następującej treści:

"§ 1. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 9 czerwca 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 30 czerwca 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 o następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 13 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Kostrzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 14 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 15 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Ryszardowi Wojnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 16 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 390 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących obowiązki od chwili ich powołania na kolejną kadencję w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, które ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do osiągniętych przez Spółkę wyników w danym roku obrotowym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Za uchwałą nr 17 oddano 2.256.182 głosów, przy 72289 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję o następującej treści:

"§1. Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 18A Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 18B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję brzmi następująco:

"§ 1. Działając na podstawie art. 385 §§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uwzględniając uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, którzy powołali do Rady Jacka Foltarza i Krzysztofa Parnowskiego, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Panów: Krzysztofa Płachta i Pawła Kostrzewskiego na wspólną trzyletnią kadencję.

Piątego członka Rady Nadzorczej powołają akcjonariusze - założyciele wykonując uprawnienia wynikające z §8 Statutu Spółki w terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 18B Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki następującej treści:

"§ 1.

1. Działając na podstawie art. 359 §1 kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 157.995 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła po średniej cenie 9,55 zł (dziewięć złotych 55/100) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 20 listopada 2008 r.

2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o 31.599 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), z kwoty 781.250 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 749.651 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności i działań związanych z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, w tym wynikających z faktu zdematerializowania tych akcji i funkcjonowania ich w obrocie na rynku regulowanym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 19 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji własnych, o następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 4 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 pkt 2 i 4 Statutu "EUROTEL" S.A., Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony w wysokości 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 listopada 2008 r. i przeznaczony na realizację programu skupu akcji własnych w części, jaka nie została wykorzystana na skup akcji własnych, tj. w kwocie 5.998.313,82 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych 82/100) i przeznaczyć tę część na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 20 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 §§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem uchwały nr 19 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 781.250 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 749.651 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 31.599 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), przez umorzenie 157.995 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 20 listopada 2008 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 21 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian Statutu Spółki o następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 lit j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

- skreśla się treść § 6 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie:

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Telekomunikacja - PKD.61,

2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,

3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,

4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,

5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,

6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.64.99.Z,

7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,

8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,

9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,

10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,

11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,

12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,

13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -PKD.70.22.Z,

14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,

15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,

16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,

17) Reklama - PKD.73.1,

18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,

19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,

20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,

21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,

22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,

23) Edukacja - PKD.85,

24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,

25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,

26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,

27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.66.1,

28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,

29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,

30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.

- dotychczasowy § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.651 złotych (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) i dzieli się na 3.748.255 (trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

a) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 2.500.000,

b) 1.248.255 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2.500.001 do 3.748.255.

- w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

- dotychczasowy § 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

- dotychczasowy § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.

- w § 24 lit. i) otrzymuje brzmienie:

"zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;"

- w § 25 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"),"

- skreśla się dotychczasową treść § 26, nadając mu następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego."

- skreśla się dotychczasową treść § 27 ust. 2, nadając mu następujące brzmienie:

"Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także Założyciele jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Uchwałę nr 22 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. j) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 23 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie § 24 lit. p) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego brzmienia jak w załączeniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 24 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »