EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2011 roku. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2011 roku.

Reklama

Uchwały podjęte na WZA Eurotel SA w dniu 7 czerwca 2011 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym publicznie w dniu 11 maja 2011 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 33,3% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowana uchwał.

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia".

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr I została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Krzysztofa Stepokura i Marka Parnowskiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej".

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

"§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/01/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki w której wyrażono zgodę na zawarcie z "NORD" Kancelaria Biegłych Rewidentów Czyżewska, Orłowska Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (81-304), przy ul. Śląskiej 53, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3610, REGON 221041893, umowy na wykonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 30.000,- zł netto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do podziału zysku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, następującej treści:

"§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, tj. za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, obejmujące:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

-sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44.518 tys. zł (czterdzieści cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych);

-sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 6.027 tys. zł (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

-sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.530 tys. zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych);

-sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.173 tys. zł (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);

-dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010, następującej treści:

"§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r., następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 obejmujące:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

-skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.788 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

-skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 6.969 tys. zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

-sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.472 tys. zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);

-skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.643 tys. zł (jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych);

-dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2010 w kwocie 6.968.597,25 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) w ten sposób, iż część zysku bilansowego w kwocie 5.247.557 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) przeznacza na dywidendę w wysokości 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, a pozostałą część zysku w kwocie 1.721.040,25 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych 25/100) przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści:

"§ 1. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21.06.2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 5.07.2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 116 260 akcji, które to akcje stanowiły 29,80% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 116 260 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 204 195 akcji, które to akcje stanowiły 5,5% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 204 195 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Kostrzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od dnia 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od dnia 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Ryszardowi Wojnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 maja 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Bartoszowi Stepokura, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 2 czerwca 2010 roku do dnia 1 lipca 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 360 akcji, które to akcje stanowiły 33,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 1 248 360 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | akcjonariusze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »