Reklama

EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 roku. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

Reklama

Uchwały podjęte na WZA Eurotel SA w dniu 25 kwietnia 2013 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w dniu 28 marca 2013 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 63,45% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr I została podjęta 2 247 347 głosami ZA, przy 130 900 głosach wstrzymujących się (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,45% kapitału zakładowego.

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

Uchwała nr II została pojęta jednogłośnie – 2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

"§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/08/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.

Uchwała nr 1 została pojęta jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012,

- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2012 r.,

- opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku;

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie. (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247 ) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48.821 tys. zł (czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy);

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące pełny dochód netto w wysokości 6.077 tys. zł (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 455 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.771 tys. zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 4 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012, następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 5 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.643 tys. zł (siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujący pełny dochód netto w wysokości 8.451 tys. zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.828 tys. zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.386 tys. zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2012 następującej treści:

"§1.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 6077154,83zł (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że część zysku w kwocie 5997208,00zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, zaś resztę zysku w kwocie 79946,83zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2.Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22.05.2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 4.06.2013 roku.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 247 065 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 1 247 065) z 1 247 065 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 33,27% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 247 347 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 247 347) z 2 247 347 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 59,95% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 334 082 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 1 334 082) z 1 334 082 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 35,59% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Kostrzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 13 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 14 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 306 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 306 247) z 2 306 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,53% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 378 247 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,45% kapitału zakładowego).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-25Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2013-04-25Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »