Reklama

EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku.

Reklama

Na WZA Eurotel SA w dniu 16 czerwca 2015 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 19 maja 2015 roku.

Na WZA było reprezentowane 69,19% kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie było zwołane prawidłowo i zdolne do podejmowania uchwał.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 2 463 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 463 405) z 2 463 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 65,72% kapitału zakładowego)

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej następującej treści: Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie - 2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego)

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.”

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

"§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/07/2014 z dnia 22.07.2014 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2014 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.191 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy);

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 4.630 tys. zł (cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy);

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 882 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące);

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.264 tys. zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące);

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.723 tys. zł (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące);

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 5.734 tys. zł (pięć

milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące);

• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.369 tys. zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy);

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.060 tys. zł (dwanaście milionów sześćdziesiąt tysięcy);

•dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2014 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 4.630.068,33, zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 3.748.255,-zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 881.813,33zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzynaście złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§2.Ustala się dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2015 roku i datę wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 roku.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 462 223 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 1 462 223) z 1 462 223 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 39,01% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia

członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych -Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję

Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 463 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 463 405) z 2 463 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,72% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję

Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 861 575 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 1 861 575) z 1 861 575 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 49,66% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Adamkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 521 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 521 405) z 2 521 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 67,26% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 593 405 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2 593 405) z 2 593 405 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,19% kapitału zakładowego).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-16 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2015-06-15Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »