Reklama

LAURENPES (LPS): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Lauren Peso Polska S.A.. w dniu 29 czerwca 2016 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
:
Zarząd Spółki Lauren Peso Polska S.A.w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. oraz treść załączników do tych uchwał.

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Tatianę Wątor-Kurkowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu tajnym jednogłośnie oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” - 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana został Pani Tatiana Wątor-Kurkowska, córka Lecha i Zofii, zamieszkała: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Królowej Jadwigi 26/35, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego CAK385198.

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwo-łane zgodnie z treścią art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i wa-runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch Akcjonariuszy posiadających 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji - na które przypada 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony) głosy, co stanowi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodnicząca stwierdziła, że Zgroma-dzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

II.

W ramach realizacji punktu 5) (piątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowa-nia uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolu-torium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

19.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapi-tału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu

20.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

III.

W ramach realizacji punktu 6) (szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

IV.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od

01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i akty-wów wykazuje kwotę 4.275.388,46 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści sześć groszy);

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 730.855,70 zł (siedemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 716.290,86 zł (siedemset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87.296,56 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

V.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek han-dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działal-ności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

VI.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za

okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek han-dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

VII.

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 15.500.000 (piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 23,31% (dwa-dzieścia trzy i trzydzieści jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów), w tym głosów "za” - 31.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

VIII.

W ramach realizacji punktów od 11. (jedenastego) do 18. (osiemnastego) po-rządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej

treści:

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Marzenie Zielińskiej-Tabor absolutorium z wykonania przez niego obo-wiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Kita absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku

obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren

Peso Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Jańczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obo-wiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Tatianie Wątor – Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Marcinowi Sprawce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysławowi Kral absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

IX.

W ramach realizacji punktów od 19. (dziewiętnastego) porządku obrad Zwy-czajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek han-

dlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 465 500 zł ( czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§2.

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodany zostanie dodatkowy punkt do paragrafu 3 jako punkt 6 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§3 pkt 6:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakła-dowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewi-dzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 465 500 zł ( czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

3. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzys-kaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

4. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”.

§3.

Zgodnie Art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu Doty-cząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektyw-ność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej ¾ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważ-nieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z Zacho-waniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możli-wością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

X.

W ramach realizacji punktu 20. (dwudziestego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 3 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postana-wia:

§ 1

Zamienić akcje imienne serii A w liczbie 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) na akcje na okaziciela.

W związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 pkt a otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 ust. 1 pkt a 

a. 20.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję.

b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” – 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).

XI.

W ramach realizacji punktów od 21. (dwudziestego pierwszego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Emilia Aleksandra Podlińska.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 36.000.000 (trzydzieści sześć milionów) akcji, procen-towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,13% (pięćdziesiąt cztery i trzynaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów "za” - 72.000.000, głosów "przeciw” - 0 (zero), głosów "wstrzymujących się” - 0 (zero).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »