EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ”) w dniu 28 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Reklama

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr I została podjęta 964 494 głosami ZA, przy 115 300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Krzysztofa Stepokurę oraz Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr II została podjęta 1 079 794 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.”

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści

"§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/07/2018 z dnia 23.07.2018 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018 roku oraz za okres 1.01.2019 do 31.12.2019 roku, tj. za dwa lata obrotowe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”.

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

-sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018,

-oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2018 r.,

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

-sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

-sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

· wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

· sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93 801 tys. zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych);

· sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 8 354 tys. zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

· sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 108 tys. zł (sto osiem tysięcy złotych);

· sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 407 tys. zł (jedenaście milionów czterysta siedem tys. zł);

· dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 obejmujące:

· wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

· skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 117 051 tys. zł (sto siedemnaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

· skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 001 tys. zł (jedenaście milionów tysiąc złotych);

· sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 755 tys. zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

· skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 844 tys. zł (sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);

· dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2018 następującej treści:

"§1.1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 8 353 390 zł 63 gr (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł i 63 gr) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 8 246 161,00 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden zł 00 gr), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 107 229 zł 63 gr (sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć zł 63 gr) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2.Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 17 czerwca 2019 r.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (964 494 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 964 494 z 964 494 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 25,73% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (370 693 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 370 693 z 370 693 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 9,88% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (1 079 794 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 079 794 z 1 079 794 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 28,80% kapitału zakładowego).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2019-05-28Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »