Reklama

EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ”) w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Reklama

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_,7_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 2 253 801 głosami ZA, przy 115 300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw -łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji –

63,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr II została podjęta 2 369 101 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to

2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: "§1.Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 02/07/2019 z dnia 23.07.2019r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 roku oraz za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 roku, tj. za dwa lata obrotowe.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

-sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019

-oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2019 r.,

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

-sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

-sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy2019, obejmujące:

•wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

•sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 132.731tys. zł (sto trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych);

•sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 15.805 tys. zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych);

•sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.559 tys. zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

•sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.505tys. zł (trzydzieści dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych);

•dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 obejmujące:

•wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

•skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180.609 tys. zł (sto osiemdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);

•skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.860tys. zł (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);

•sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.614 tys. zł (siedem milionów sześćset czternaście tysięcy złotych);

•skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.135 tys. zł (trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);

•dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 15.805.104,15zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto cztery złote piętnaście groszy) w ten sposób, że całość zysku, tj. kwotę 15.805.104,15zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto cztery złote piętnaście groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie - 1 237 919 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 237 919 z

1 237 919 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 33,03% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści:

"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie - 2 253 801 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 253 801 z

2 253 801 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 60,13% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie - 1 661 702 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 661 702 z 

1 661 702 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 44,33% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie - 2 297 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 297 101 z 

2 297 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019następującejtreści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Krzysztofa Płachty, Jacka Foltarza, Remigiusza Paszkiewicza, Marka Parnowskiego i Jacka Struka, na wspólną trzyletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 13 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 392§ 1kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 4.500,00zł (cztery tysiące pięćset złotych) wypłacany kwartalnie.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 14 podjęto 2 025 881 głosami ZA, przy 343 220 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 392 § 1kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 600,00zł (sześćset złotych) wypłacany kwartalnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 15 podjęto 1 953 881 głosami ZA, przy 415 220 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 16 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z

2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit.ł Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 17 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Statutu następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 393kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany:

1) § 20 pkt 2 lit.g) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: "300.000 (trzysta tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: "3.000.000 (trzy miliony) złotych;”

2) § 20 pkt 2 lit. i) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: "100.000 (sto tysięcy) złotych; ”wpisuje zwrot: 1.000.000 (jeden milion) złotych;”

3) § 20 pkt 2 lit. k) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: "500.000 (pięćset tysięcy) złotych; ”wpisuje zwrot: "1.000.000 (jeden milion) złotych;”

4) § 20 pkt 2 lit. l) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu "500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem transakcji z Polską Telefonią Cyfrową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;” wpisuje zwrot: "3.000.000 (trzy miliony) złotych, z wyłączeniem transakcji z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, Apple Distribution International Ltd. oraz dystrybutorami Apple w Polsce;”,

5) § 24 lit.f) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: "powyżej 2.000.000,00zł (dwa miliony złotych);” wpisuje: "powyżej 3.000.000 (trzy miliony) złotych;”

6) w § 24 lit. p) kropkę zastępuje średnikiem,

7) dodaje § 24 lit. q) o treści: "ustalanie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.”-

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 18 podjęto 1 953 881 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i 415 220 głosach przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 19 podjęto - 2 025 881 głosami ZA, przy 343 220 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-21Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2020-08-21Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »